E-księgowość

Login:

Hasło:

Zaloguj

Aktualności

Ważne Ostrzeżenie dot. maili sugerujących sprzedaż pustych faktur! 13-06-2019

W ostatnim czasie na skrzynki mailowe wpływają wiadomości, które budzą ogromne wątpliwości co do rodzaju oferowanych usług czy też towarów, albowiem sugerują one sprzedaż faktur.

Poniżej przesyłamy taką przykładową, budzącą wątpliwość treść wiadomości:


\"DAM KOSZTY – SPRZEDAM FAKTURY VAT

Faktury z 23% VAT możemy wystawić na – transport , reklamę , doradztwo , poligrafie , usługi budowlane , remontowe , informatyczne , sprzęt komputerowy , oprogramowanie , artykuły biurowe i wyposażenie , części samochodowe w tym naprawy i serwisowanie oraz inne według zamówienia .Oferujemy legalne faktury kosztowe , jesteśmy płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) zakupione u nas dokumenty (koszty VAT) mogą Państwo zaksięgować i zmniejszyć należność podatkową .
Nasza prowizja to 5% od kwoty brutto .
Po przesłaniu zapytania prześlemy pełną informację\"

Przestrzegamy przed pośpiesznym korzystaniem z tego typu usług, jak i przed nieprzemyślanym kontaktem z nadawcą takiej lub podobnej wiadomości.
Może to być SPAM, a wówczas stwarza to zagrożenie zainfekowania komputera złośliwym oprogramowaniem; może to być też wiadomość od nieuczciwego kontrahenta, co może mieć negatywne skutki w przypadku powzięcia przez Organy podatkowe informacji o współpracy z takim kontrahentem.

Oferent będący autorem przytoczonej wyżej przykładowej wiadomości , nie wskazuje:
- adresu swojej siedziby
- osób reprezentujących
- numeru NIP
- numeru KRS
nie jesteśmy więc w stanie sprawdzić legalności jego działania - nie można go sprawdzić ani przez CEIDG, ani KRS, ani na portalu Ministerstwa Finansów. Mamy więc prawo przypuszczać, iż nie jest to rzetelny kontrahent.

Ponadto przypominamy, że jedynie faktyczny zakup towarów i usług pozwala zmniejszyć zobowiązanie z tytułu podatku VAT czy podatku dochodowego. Nigdy natomiast zakupy faktur !
Faktury nieodzwierciedlające faktycznej transakcji to tzw. „puste faktury”.

Wyrażenie „pusta faktura” (inaczej „faktura fikcyjna”) oznacza więc wystawiony doku-ment – fakturę VAT, która nie odzwierciedla stanu faktycznego, czyli gdy podatnik na faktu-rze wykaże fikcyjną dostawę towarów, bądź usługę. 
„Pusta faktura” nie daje prawa do odliczenia wykazanego w niej podatku, zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury gdy stwierdzają czyn-ności, które nie zostały dokonane.
Podatnicy, którzy wystawiają „puste faktury” i ich kontrahenci swoim postępowaniem może narazić się na odpowiedzialność przewidzianą przepisami Kodeksu karnego skarbowego:
- podatnik, który składając deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co nara-ża podatek na uszczuplenie podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze po-zbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie,
- kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych,
- kto wystawia fakturę lub rachunek w sposób nierzetelny albo takim dokumentem się po-sługuje, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

Jak zagadnienie „pustych faktur” jest oceniane przez Sądy Administracyjne?
Zgodnie z Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 czerwca 2012 r., sygn. akt I FSK 1200/11 organy podatkowe kwestionujące odliczenia VAT przez przedsiębiorcę z „pustych faktur”, muszą udowodnić, że przedsiębiorca nie zachował należytej staranno-ści.
NSA powołał się na jedno z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE z 21 czerwca 2012 r. w sprawach połączonych Mahagében kft i Péter Dávid (C-80/11, C-142/11) i „przełamał” niekorzystne stanowisko, prezentowane niekiedy w polskim orzecznictwie, odmawiające podatnikom nieświadomie uczestniczącym w oszustwie prawa do odliczenia VAT z faktur wystawianych przez nieuczciwych kontrahentów.
Sądy Administracyjne przeważnie powołują się na przepisy krajowe, które nie pozwalają na odliczenie VAT z faktur niedokumentujących rzeczywistej transakcji. Jak widać istnieją także inne wyroki NSA w sytuacjach, gdy organy chcą zakwestionować prawo do odliczenia VAT wtedy, gdy podatnicy bez swojej winy padną ofiarą nieuczciwego kontrahenta.
Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Sądów Administracyjnych nie ma żadnej taryfy ulgowej dla tzw. „słupów”; świadczy o tym m.in. wyrok NSA z dnia 01.12.2015 r. I FSK 1227/14. W przedmiotowej sprawie kolega obiecał za założenie działalności i wystawianie faktur kwotę 2.000 zł miesięcznie, a NSA orzekł kwotę do zapłaty w łącznej wysoko-ści 1.400.065 zł z tytułu wystawienia faktur VAT. Zgodnie z uzasadnieniem Wyroku Sądu I Instancji „firma skarżącego istniała jedynie formalnie, faktycznie zaś nie podejmowano żadnych czynności gospodarczych, w tym nie świadczono dokumentowanych spornymi fak-turami usług IT i SMS. Strona uczestniczyła w procederze fikcyjnego obrotu ww. usługami w łańcuchu utworzonych w tym celu podmiotów. Sporządzanie nierzetelnych dokumentów w ramach działalności gospodarczej skarżącego było zatem celowe i miało stworzyć pozory rzeczywiście przeprowadzanych transakcji, by w ten sposób wyłudzić od Skarbu Państwa zwrot podatku od towarów i usług na następnych ogniwach tego łańcucha”. Co więcej prze-ciwko „słupowi” toczy się także postępowanie karne, każdy taki wyrok to przestroga dla „amatorów łatwego zarobku”!

Dlatego też przestrzegamy Państwa przed podjęciem decyzji o podjęciu współpracy z podmiotem, co do którego nie jesteśmy w stanie ustalić takich danych jak : numer NIP, numer KRS, CEIDG, dane osób reprezentujących czy też adres siedziby.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 605 406 137.

Biuletyn e-doradcy

Aktualności

WażneUwaga na oszustwa „na ZUS” !

Zakład Ubezpieczeń Społecznych apeluje do swoich klientów o ostrożność przy otwieraniu i odpowiadaniu na maile, które wydają się być korespondencją z ZUS. Dokładnie zwracajmy uwagę na adres, z którego przychodzą maile....

więcej

WażneNiższy PIT 17% dla wszystkich już obowiązuje

Przypominamy, że już od 1 października 2019 r. obowiązują przepisy, które obniżają podatek dochodowy PIT z 18 do 17 proc. dla wszystkich podatników oraz dodatkowo zmniejszają PIT dla osób pracujących przez ponad 2-krotne podniesienie kosztów uzyskania przychod&oa...

więcej

WażneBrak jednej deklaracji i po podatniku. Oto nowe porządki w rejestrze VAT

Wystarczy, że firma rozliczająca się z fiskusem co kwartał nie złoży jednej deklaracji, a z automatu zostanie wykreślona z rejestru VAT. To skutek zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, które weszły w życie od września....

więcej

Archiwum aktualności

Kontakt

Kancelaria Podatkowa Elżbieta Konopka


NIP: 747–000-44-99

REGON: 530600416


Opole

ul. Ozimska 15a/3

45-057 Opole

77 456 54 93


Brzeg

ul. Dzierżonia 16

49-300 Brzeg

77 416 95 59

OK

Ta strona korzysta z plików tekstowych cookies. Jeżeli nie chcesz aby na twoim urządzeniu były przechowywane pliki cookies - możesz wyłaczyć ich obsługę w swojej przeglądarce.

Wyłączenie obsługi cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Brak włączenia blokowania plików cookies w twojej przeglądarce oznacza, iż wyrażasz zgodę na ich przechowywanie w twoim urządzeniu końcowym.