E-księgowość

Login:

Hasło:

Zaloguj

Archiwum aktualności

Ważne Ewidencja VAT po zmianach 15-10-2020

Ewidencja VAT po zmianach związanych z nowym JPK_VAT z deklaracją

Ewidencje prowadzone do celów VAT są mocno sformalizowane, mimo, iż nie przewidziano ich wzoru. Regulacje ustawowe odnoszące się do ewidencji VAT znajdują się w art. 109 ustawy o VAT, i określają podstawowe wymogi dotyczące ewidencji prowadzonych przez podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (zwolnienie ze względu na wartość sprzedaży) oraz pozostałych podatników.

Ewidencja VAT dla podatników zwolnionych ze względu na wartość sprzedaży

Podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

 

Brak tej ewidencji zagrożony jest sankcją ustawową, bowiem w przypadku stwierdzenia, że podatnik nie prowadzi tej ewidencji albo prowadzi ją w sposób nierzetelny, a na podstawie dokumentacji nie jest możliwe ustalenie wartości sprzedaży, organ podatkowy określi, w drodze oszacowania, wartość sprzedaży opodatkowanej i ustali od niej kwotę podatku należnego. Jeżeli nie będzie mógł określić przedmiotu opodatkowania, kwotę podatku ustali przy zastosowaniu stawki podstawowej - obecnie to 23%.

Wprowadzenie nowego JPK_VAT z deklaracją nie zmienia wymagań dotyczących tej ewidencji - podatnicy korzystający ze zwolnienia nie sporządzają i nie przekazują pliku JPK_VAT.

Ewidencja VAT dla pozostałych podatników

Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku wskazane w art. 43 ust. 1 (artykuł ten wymienia zwolnienia przedmiotowe i przedmiotowo-podmiotowe) lub zwolnione na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 (to zwolnienia określone w rozporządzeniach, wydawanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na mocy delegacji ustawowej wskazanej w art. 82 ust. 3 ustawy VAT) oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie informacji podsumowującej, w szczególności dane dotyczące:

1) rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku;

2) kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty podatku naliczonego;

3) kontrahentów;

4) dowodów sprzedaży i zakupów.

Natomiast podatnicy świadczący usługi, dla których miejscem świadczenia nie jest terytorium kraju, są obowiązani w prowadzonej ewidencji podać nazwę usługi, wartość usługi bez podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, uwzględniając moment powstania obowiązku podatkowego określany dla tego rodzaju usług świadczonych na terytorium kraju.


Ważne

Przepis ustawy wskazuje wprost, iż ewidencja prowadzona jest elektronicznie, przy użyciu programu komputerowego. Nie można więc prowadzić jej np. w formie zeszytu lub innej tego rodzaju techniki.


Szczegółowy zakres danych w ewidencji

Minister właściwy do spraw finansów publicznych upoważniony jest na mocy delegacji ustawowej do określenia w drodze rozporządzenia, szczegółowego zakresu danych, które ogólnie wskazuje ustawa. Rozporządzenie omawiamy nieco dalej.

Obowiązek przesyłania ewidencji VAT do urzędu skarbowego

Od 1.10.2020 r. zmodyfikowano dotychczasowy obowiązek przesyłania pliku JPK_VAT. Został wprowadzony nowy format tego pliku, łączący dane dotychczasowego JPK_VAT z danymi gromadzonymi w ewidencjach VAT. Jednocześnie zwiększono zakres informacyjny tego pliku. Zanim przejdziemy do szczegółów, jeszcze o terminach przesyłania JPK_VAT i jego zakresie - są one bowiem zróżnicowane w zależności od tego, czy podatnik rozlicza się miesięcznie czy kwartalnie.

Podatnicy rozliczający się w trybie miesięcznym przesyłają pliki JPK_V7M, zawierające pełny zakres danych (ewidencja + deklaracja) co miesiąc, w terminie do przekazania deklaracji za ten miesiąc. Przesyłki dokonuje się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej - podobnie jak plików JPK_V7K.

Te z kolei właściwe są dla podatników rozliczających się kwartalnie, z tym, że za pierwszy i drugi miesiąc kwartału wypełniana jest tylko część ewidencyjna, a za trzeci miesiąc kwartału wypełniana jest część ewidencyjna i deklaracyjna. Pliki przekazywane są:

1) za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału - w terminie do 25. dnia miesiąca następującego odpowiednio po każdym z tych miesięcy;

2) za ostatni miesiąc danego kwartału, łącznie z deklaracją - w terminie do złożenia tej deklaracji.

Ujęcie w ewidencji faktur dotyczących sprzedaży ewidencjonowanej w kasie fiskalnej

Przypomnijmy - faktury dotyczące sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej powinny zostać uzupełnione o paragon dokumentujący tę sprzedaż (dopina się go do egzemplarza faktury, który pozostaje u podatnika). Tego przepisu nie stosuje się w przypadku faktury wystawianej przy zastosowaniu kasy, jeśli wartość sprzedaży i kwota podatku są zaewidencjonowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy (pozwala to uniknąć zdublowania wartości wykazywanej sprzedaży).

Możliwe jest też, że faktura do paragonu zostanie wystawiona w formie elektronicznej - wtedy podatnik ma obowiązek pozostawić w dokumentacji paragon dotyczący tej sprzedaży wraz z danymi identyfikującymi wystawioną do niego fakturę.


Wskazówka

Występuje jeszcze sytuacja szczególna, w której nie stosuje się przepisu dotyczącego dopinania faktury do paragonu - nie ma tego obowiązku w przypadku, w którym to sam paragon został uznany za fakturę (przypadki, w których kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł lub kwoty 100 euro, po spełnieniu warunków wskazanych w ustawie).


Dlaczego o tym wspominamy?

Otóż faktury, wystawione do paragonów ujmuje się w ewidencji w okresie rozliczeniowym, w którym zostały wystawione. To zastrzeżenie jest o tyle istotne, że faktura do paragonu może zostać wydana w innym okresie rozliczeniowym, niż okres, w którym zaistniała sprzedaż nią dokumentowana,

Faktury te nie zwiększają wartości sprzedaży oraz podatku należnego za okres, w którym zostały ujęte w ewidencji (te wartości zostały już uprzednio uwzględnione i udokumentowane paragonami bezpośrednio po dokonaniu sprzedaży).

Błędy w przesłanej ewidencji i sankcja

W terminie 14 dni od dnia:

1) w którym stwierdzicie, że przesłana ewidencja zawiera błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym, lub

2) nastąpią zmiany danych zawartych w przesłanej ewidencji

- powstaje obowiązek przesłania korekty ewidencji.

Weryfikacji prawidłowości przesłanej ewidencji dokonuje też naczelnik urzędu skarbowego (a właściwie odpowiednie oprogramowanie, używane przez Krajową Administrację Skarbowa). Jeśli błędy, uniemożliwiające przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji zostaną wykryte, naczelnik urzędu skarbowego wezwie do ich skorygowania - co istotne, jednocześnie wskazując te błędy.

Podatnicy mają w takim przypadku 14 dni na reakcję (termin biegnie od dnia doręczenia wezwania). Polega ona na skorygowaniu deklaracji w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu, lub, jeśli uznacie, że błędy nie występują - złożeniu wyjaśnień wskazujących, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu.

Brak reakcji może spowodować sankcje, bowiem w przypadku, w którym podatnik zignoruje omówiony przed chwilą obowiązek lub wykona go po terminie albo też w wyjaśnieniach nie wykaże, że ewidencja nie zawiera wskazanych uprzednio błędów

- naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć, w drodze decyzji, na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł - za każdy błąd.

Tego przepisu nie stosuje się wyłącznie w przypadku podatników będących osobami fizycznymi, którzy za ten sam czyn poniosą odpowiedzialność za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.

Karę uiszcza się bez dalszego wezwania naczelnika urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Ważne

Podmiotem, który zostania ukarany jest podatnik - a nie np. prowadzące jego rachunkowość biuro rachunkowe czy osoba odpowiedzialna u przedsiębiorcy za naliczanie i odprowadzanie podatków.


Ewidencja VAT i deklaracje VAT - Rozporządzenie

Szczegółowy zakres danych zawartych w:

a) deklaracjach podatkowych, o których mowa w art. 99 ust. 1-3 ustawy VAT (podatnicy rozliczający się co miesiąc, i mali podatnicy, składający deklarację za kwartał),

b) ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy (\"główna\" ewidencja VAT)

określony jest w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (będziemy je nazywać rozporządzeniem), lub bardziej szczegółowo - rozporządzeniem ewidencyjnym).

Rozporządzenie to zawiera także objaśnienia co do sposobu wypełniania i miejsca składania deklaracji wskazanych wyżej w punkcie a oraz niezbędne pouczenia, a także sposób wykazywania danych w ewidencji przesyłanej w sposób przewidziany dla podatników rozliczających podatek co miesiąc i podatników rozliczających się kwartalnie (objaśnienia umieszczono w załączniku).

Nowe kody oznaczające niektóre rodzaje transakcji

Zgodnie z rozporządzeniem ewidencyjnym wprowadza się kody wobec niektórych transakcji. To w konsekwencji oznacza również obowiązek kodowania faktur, które dokumentują te transakcje (oznaczenia te nie muszą znaleźć się na fakturze, ale ich obecność znacząco ułatwi pracę osobom księgującym faktury).

Obowiązek oznaczania dotyczy transakcji z obszarów największego ryzyka zaniżania zobowiązania podatkowego i innych uchybień o znaczeniu fiskalnym. Dotyczy to w szczególności wyrobów akcyzowych i niektórych towarów wrażliwych wymienionych w załączniku nr 15 do Ustawy VAT.

Nowe pozycje w ewidencji

Zgodnie z treścią Rozporządzenia wprowadza się do ewidencji sprzedaży następujące oznaczenia:

1. dostawy:

 1. napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym - oznaczenie \"01\",

 2. towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy - oznaczenie \"02\", (paliwa)

 3. oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją - oznaczenie \"03\",

 4. wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym - oznaczenie \"04\",

 5. odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy - oznaczenie \"05\",

 6. urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy - oznaczenie \"06\",

 7. pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10 - oznaczenie \"07\",

 8. metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy - oznaczenie \"08\",

 9. leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne - oznaczenie \"09\",

 10. budynków, budowli i gruntów - oznaczenie \"10\";

2. świadczenia usług:

 1. w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - oznaczenie \"11\",

 2. o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych - oznaczenie \"12\",

 3. transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1 - oznaczenie \"13\".

Dodatkowo ewidencja zawiera oznaczenia dotyczące:

 1. dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy - oznaczenie \"SW\";

 2. świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy - oznaczenie \"EE\";

 3. istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy (podmioty powiązane) - oznaczenie \"TP\";

 4. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy - oznaczenie \"TT_WNT\";

 5. dostawy towarów poza terytorium kraju dokonanej przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy - oznaczenie \"TT_D\";

 6. świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy - oznaczenie \"MR_T\";

 7. dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanej na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy - oznaczenie \"MR_UZ\";

 8. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import) - oznaczenie \"I_42\";

 9. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import) - oznaczenie \"I_63\";

 10. transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy - oznaczenie \"B_SPV\";

 11. dostawy towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy - oznaczenie \"B_SPV_DOSTAWA\":

 12. świadczenia usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy - oznaczenie \"B_MPV_PROWIZJA\":

 13. transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności - oznaczenie \"MPP\".

Ewidencja zawiera następujące oznaczenia dowodów sprzedaży:

 1. \"RO\" - dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących;

 2. \"WEW\" - dokument wewnętrzny;

 3. \"FP\" - faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy (faktura wystawiana na żądanie do paragonu).

Poza tym dodatkowo ewidencja zawiera oznaczenia dotyczące:

 1. podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy - oznaczenie \"IMP\";

 2. transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności - oznaczenie \"MPP\".

Ewidencja zawiera następujące oznaczenia dowodów nabycia:

 1. \"VAT_RR\" - faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy (rolnik ryczałtowy);

 2. \"WEW\" - dokument wewnętrzny;

 3. \"MK\" - faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy.

Ewidencja VAT po zmianach związanych z nowym JPK_VAT z deklaracją

Ewidencje prowadzone do celów VAT są mocno sformalizowane, mimo, iż nie przewidziano ich wzoru. Regulacje ustawowe odnoszące się do ewidencji VAT znajdują się w art. 109 ustawy o VAT, i określają podstawowe wymogi dotyczące ewidencji prowadzonych przez podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (zwolnienie ze względu na wartość sprzedaży) oraz pozostałych podatników.

Ewidencja VAT dla podatników zwolnionych ze względu na wartość sprzedaży

Podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

 

Brak tej ewidencji zagrożony jest sankcją ustawową, bowiem w przypadku stwierdzenia, że podatnik nie prowadzi tej ewidencji albo prowadzi ją w sposób nierzetelny, a na podstawie dokumentacji nie jest możliwe ustalenie wartości sprzedaży, organ podatkowy określi, w drodze oszacowania, wartość sprzedaży opodatkowanej i ustali od niej kwotę podatku należnego. Jeżeli nie będzie mógł określić przedmiotu opodatkowania, kwotę podatku ustali przy zastosowaniu stawki podstawowej - obecnie to 23%.

Wprowadzenie nowego JPK_VAT z deklaracją nie zmienia wymagań dotyczących tej ewidencji - podatnicy korzystający ze zwolnienia nie sporządzają i nie przekazują pliku JPK_VAT.

Ewidencja VAT dla pozostałych podatników

Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku wskazane w art. 43 ust. 1 (artykuł ten wymienia zwolnienia przedmiotowe i przedmiotowo-podmiotowe) lub zwolnione na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 (to zwolnienia określone w rozporządzeniach, wydawanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na mocy delegacji ustawowej wskazanej w art. 82 ust. 3 ustawy VAT) oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie informacji podsumowującej, w szczególności dane dotyczące:

1) rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku;

2) kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty podatku naliczonego;

3) kontrahentów;

4) dowodów sprzedaży i zakupów.

Natomiast podatnicy świadczący usługi, dla których miejscem świadczenia nie jest terytorium kraju, są obowiązani w prowadzonej ewidencji podać nazwę usługi, wartość usługi bez podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, uwzględniając moment powstania obowiązku podatkowego określany dla tego rodzaju usług świadczonych na terytorium kraju.


Ważne

Przepis ustawy wskazuje wprost, iż ewidencja prowadzona jest elektronicznie, przy użyciu programu komputerowego. Nie można więc prowadzić jej np. w formie zeszytu lub innej tego rodzaju techniki.


Szczegółowy zakres danych w ewidencji

Minister właściwy do spraw finansów publicznych upoważniony jest na mocy delegacji ustawowej do określenia w drodze rozporządzenia, szczegółowego zakresu danych, które ogólnie wskazuje ustawa. Rozporządzenie omawiamy nieco dalej.

Obowiązek przesyłania ewidencji VAT do urzędu skarbowego

Od 1.10.2020 r. zmodyfikowano dotychczasowy obowiązek przesyłania pliku JPK_VAT. Został wprowadzony nowy format tego pliku, łączący dane dotychczasowego JPK_VAT z danymi gromadzonymi w ewidencjach VAT. Jednocześnie zwiększono zakres informacyjny tego pliku. Zanim przejdziemy do szczegółów, jeszcze o terminach przesyłania JPK_VAT i jego zakresie - są one bowiem zróżnicowane w zależności od tego, czy podatnik rozlicza się miesięcznie czy kwartalnie.

Podatnicy rozliczający się w trybie miesięcznym przesyłają pliki JPK_V7M, zawierające pełny zakres danych (ewidencja + deklaracja) co miesiąc, w terminie do przekazania deklaracji za ten miesiąc. Przesyłki dokonuje się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej - podobnie jak plików JPK_V7K.

Te z kolei właściwe są dla podatników rozliczających się kwartalnie, z tym, że za pierwszy i drugi miesiąc kwartału wypełniana jest tylko część ewidencyjna, a za trzeci miesiąc kwartału wypełniana jest część ewidencyjna i deklaracyjna. Pliki przekazywane są:

1) za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału - w terminie do 25. dnia miesiąca następującego odpowiednio po każdym z tych miesięcy;

2) za ostatni miesiąc danego kwartału, łącznie z deklaracją - w terminie do złożenia tej deklaracji.

Ujęcie w ewidencji faktur dotyczących sprzedaży ewidencjonowanej w kasie fiskalnej

Przypomnijmy - faktury dotyczące sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej powinny zostać uzupełnione o paragon dokumentujący tę sprzedaż (dopina się go do egzemplarza faktury, który pozostaje u podatnika). Tego przepisu nie stosuje się w przypadku faktury wystawianej przy zastosowaniu kasy, jeśli wartość sprzedaży i kwota podatku są zaewidencjonowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy (pozwala to uniknąć zdublowania wartości wykazywanej sprzedaży).

Możliwe jest też, że faktura do paragonu zostanie wystawiona w formie elektronicznej - wtedy podatnik ma obowiązek pozostawić w dokumentacji paragon dotyczący tej sprzedaży wraz z danymi identyfikującymi wystawioną do niego fakturę.


Wskazówka

Występuje jeszcze sytuacja szczególna, w której nie stosuje się przepisu dotyczącego dopinania faktury do paragonu - nie ma tego obowiązku w przypadku, w którym to sam paragon został uznany za fakturę (przypadki, w których kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł lub kwoty 100 euro, po spełnieniu warunków wskazanych w ustawie).


Dlaczego o tym wspominamy?

Otóż faktury, wystawione do paragonów ujmuje się w ewidencji w okresie rozliczeniowym, w którym zostały wystawione. To zastrzeżenie jest o tyle istotne, że faktura do paragonu może zostać wydana w innym okresie rozliczeniowym, niż okres, w którym zaistniała sprzedaż nią dokumentowana,

Faktury te nie zwiększają wartości sprzedaży oraz podatku należnego za okres, w którym zostały ujęte w ewidencji (te wartości zostały już uprzednio uwzględnione i udokumentowane paragonami bezpośrednio po dokonaniu sprzedaży).

Błędy w przesłanej ewidencji i sankcja

W terminie 14 dni od dnia:

1) w którym stwierdzicie, że przesłana ewidencja zawiera błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym, lub

2) nastąpią zmiany danych zawartych w przesłanej ewidencji

- powstaje obowiązek przesłania korekty ewidencji.

Weryfikacji prawidłowości przesłanej ewidencji dokonuje też naczelnik urzędu skarbowego (a właściwie odpowiednie oprogramowanie, używane przez Krajową Administrację Skarbowa). Jeśli błędy, uniemożliwiające przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji zostaną wykryte, naczelnik urzędu skarbowego wezwie do ich skorygowania - co istotne, jednocześnie wskazując te błędy.

Podatnicy mają w takim przypadku 14 dni na reakcję (termin biegnie od dnia doręczenia wezwania). Polega ona na skorygowaniu deklaracji w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu, lub, jeśli uznacie, że błędy nie występują - złożeniu wyjaśnień wskazujących, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu.

Brak reakcji może spowodować sankcje, bowiem w przypadku, w którym podatnik zignoruje omówiony przed chwilą obowiązek lub wykona go po terminie albo też w wyjaśnieniach nie wykaże, że ewidencja nie zawiera wskazanych uprzednio błędów

- naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć, w drodze decyzji, na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł - za każdy błąd.

Tego przepisu nie stosuje się wyłącznie w przypadku podatników będących osobami fizycznymi, którzy za ten sam czyn poniosą odpowiedzialność za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.

Karę uiszcza się bez dalszego wezwania naczelnika urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Ważne

Podmiotem, który zostania ukarany jest podatnik - a nie np. prowadzące jego rachunkowość biuro rachunkowe czy osoba odpowiedzialna u przedsiębiorcy za naliczanie i odprowadzanie podatków.


Ewidencja VAT i deklaracje VAT - Rozporządzenie

Szczegółowy zakres danych zawartych w:

a) deklaracjach podatkowych, o których mowa w art. 99 ust. 1-3 ustawy VAT (podatnicy rozliczający się co miesiąc, i mali podatnicy, składający deklarację za kwartał),

b) ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy (\"główna\" ewidencja VAT)

określony jest w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (będziemy je nazywać rozporządzeniem), lub bardziej szczegółowo - rozporządzeniem ewidencyjnym).

Rozporządzenie to zawiera także objaśnienia co do sposobu wypełniania i miejsca składania deklaracji wskazanych wyżej w punkcie a oraz niezbędne pouczenia, a także sposób wykazywania danych w ewidencji przesyłanej w sposób przewidziany dla podatników rozliczających podatek co miesiąc i podatników rozliczających się kwartalnie (objaśnienia umieszczono w załączniku).

Nowe kody oznaczające niektóre rodzaje transakcji

Zgodnie z rozporządzeniem ewidencyjnym wprowadza się kody wobec niektórych transakcji. To w konsekwencji oznacza również obowiązek kodowania faktur, które dokumentują te transakcje (oznaczenia te nie muszą znaleźć się na fakturze, ale ich obecność znacząco ułatwi pracę osobom księgującym faktury).

Obowiązek oznaczania dotyczy transakcji z obszarów największego ryzyka zaniżania zobowiązania podatkowego i innych uchybień o znaczeniu fiskalnym. Dotyczy to w szczególności wyrobów akcyzowych i niektórych towarów wrażliwych wymienionych w załączniku nr 15 do Ustawy VAT.

Nowe pozycje w ewidencji

Zgodnie z treścią Rozporządzenia wprowadza się do ewidencji sprzedaży następujące oznaczenia:

1. dostawy:

 1. napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym - oznaczenie \"01\",

 2. towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy - oznaczenie \"02\", (paliwa)

 3. oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją - oznaczenie \"03\",

 4. wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym - oznaczenie \"04\",

 5. odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy - oznaczenie \"05\",

 6. urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy - oznaczenie \"06\",

 7. pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10 - oznaczenie \"07\",

 8. metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy - oznaczenie \"08\",

 9. leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne - oznaczenie \"09\",

 10. budynków, budowli i gruntów - oznaczenie \"10\";

2. świadczenia usług:

 1. w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - oznaczenie \"11\",

 2. o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych - oznaczenie \"12\",

 3. transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1 - oznaczenie \"13\".

Dodatkowo ewidencja zawiera oznaczenia dotyczące:

 1. dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy - oznaczenie \"SW\";

 2. świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy - oznaczenie \"EE\";

 3. istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy (podmioty powiązane) - oznaczenie \"TP\";

 4. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy - oznaczenie \"TT_WNT\";

 5. dostawy towarów poza terytorium kraju dokonanej przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy - oznaczenie \"TT_D\";

 6. świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy - oznaczenie \"MR_T\";

 7. dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanej na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy - oznaczenie \"MR_UZ\";

 8. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import) - oznaczenie \"I_42\";

 9. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import) - oznaczenie \"I_63\";

 10. transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy - oznaczenie \"B_SPV\";

 11. dostawy towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy - oznaczenie \"B_SPV_DOSTAWA\":

 12. świadczenia usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy - oznaczenie \"B_MPV_PROWIZJA\":

 13. transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności - oznaczenie \"MPP\".

Ewidencja zawiera następujące oznaczenia dowodów sprzedaży:

 1. \"RO\" - dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących;

 2. \"WEW\" - dokument wewnętrzny;

 3. \"FP\" - faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy (faktura wystawiana na żądanie do paragonu).

Poza tym dodatkowo ewidencja zawiera oznaczenia dotyczące:

 1. podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy - oznaczenie \"IMP\";

 2. transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności - oznaczenie \"MPP\".

Ewidencja zawiera następujące oznaczenia dowodów nabycia:

 1. \"VAT_RR\" - faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy (rolnik ryczałtowy);

 2. \"WEW\" - dokument wewnętrzny;

 3. \"MK\" - faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy.

czytaj dalej

Ważne Pojęcie i moment powstania przychodu w świetle Tarczy Antykryzysowej. 15-10-2020

Pojęcie i moment powstania przychodu w świetle przepisów tarczy antykryzysowej

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z rozwiązań osłonowych przewidzianych w Tarczy Antykryzysowej, np. zwolnienia ze składek ZUS, niejednokrotnie muszą wykazać, że nie przekroczyli określonego w ustawie limitu przychodów. Dlatego też, istotne jest prawidłowe określenie definicji przychodu oraz momentu jego powstania.

Ilekroć w Tarczy Antykryzysowej jest mowa o przychodzie przedsiębiorcy osiąganym z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, oznacza to przychód określony zgodnie z art. 14 tej ustawy.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy PIT, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przychodem jest więc kwota należności, która stała się wymagalna, nawet jeżeli nie została jeszcze faktycznie zapłacona.

Przykład

Kontrahent dokonuje zakupu towaru i przy zakupie otrzymuje fakturę. Kontrahent zobowiązuje się opłacić zakupioną rzecz w ciągu 7 dni począwszy od dnia wystawienia faktury. Czy jeśli nie ureguluje należności, mimo to powstanie przychód?

Tak, przychód powstaje niezależnie od faktu uregulowania należności. Nawet w przypadku nieopłacenia towaru przez kontrahenta, przedsiębiorca będzie musiał rozpoznać przychód w odpowiednim okresie rozliczeniowym.

Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy PIT za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1) wystawienia faktury albo

2) uregulowania należności.

Przykład

Przedsiębiorca 31 marca wykonał usługę i wystawił fakturę z terminem płatności w ciągu 7 dni począwszy od dnia wystawienia faktury. Kiedy powstaje przychód?

Przychód powstaje 31 marca.

Często powyższe czynności następują w tym samym momencie, np. kontrahent dokonując zakupu towaru natychmiast reguluje należność i odbiera zakupiony towar. W tym samym dniu następuje więc wydanie rzeczy i uregulowanie należności, zatem łatwo określić dokładny dzień powstania przychodu.

Problem pojawia się jednak, gdy powyższe czynności następują w różnych momentach. Problem z określeniem dokładnej daty powstania przychodu może występować również w przypadkach etapowego (częściowego) wykonywania usługi.

Przykład

Firma prowadząca działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług budowlanych świadczyła swoje usługi w okresie od stycznia do marca 2020 r. Inwestycja została zakończona w marcu. Po zakończeniu projektu w marcu została wystawiona faktura oraz dokonano rozliczenia z kontrahentem. Kiedy powstanie przychód?

Moment powstania przychodu uzależniony jest od przyjętej metody rozliczania inwestycji.

Usługa mogła być wykonywana częściowo w poszczególnych miesiącach, a rozliczenie inwestycji z kontrahentem mogło następować etapowo i być udokumentowane np. protokołem zdawczo-odbiorczym dotyczącym wykonanych prac. W takiej sytuacji należy uznać, że momentem uzyskania przychodu było każdorazowe dokonanie rozliczenia postępów inwestycji. Przykładowo, pierwszy etap prac został rozliczony w styczniu, drugi etap prac został rozliczony w lutym, zaś końcowe rozliczenie nastąpiło w marcu. Odpowiednio więc uzyskano przychód w styczniu, lutym i marcu.

Natomiast, jeśli odbiór usługi miał charakter jednorazowy, bez częściowych rozliczeń za poszczególne etapy wykonanych prac, to należy przyjąć, że przychód powstał w momencie wykonania (całościowego odbioru) usługi, nie później niż w dacie wystawienia faktury lub uregulowania należności. Wtedy data powstania całego przychodu przypada w marcu.

Przychód z działalności gospodarczej określa art. 14 ustawy PIT. Przychodem z działalności są również przychody zawarte w art. 14 ust. 2 ustawy PIT, m.in . dotacje, nieodpłatne świadczenia, przychody ze zbycia środków trwałych.

Przykład

Czy w przychodach z działalności gospodarczej należy ujmować przychody związane ze zbyciem środków trwałych?

Tak, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy PIT do przychodów z działalności gospodarczej zalicza się również przychód ze zbycia środków trwałych.

 

Pojęcie i moment powstania przychodu w świetle przepisów tarczy antykryzysowej

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z rozwiązań osłonowych przewidzianych w Tarczy Antykryzysowej, np. zwolnienia ze składek ZUS, niejednokrotnie muszą wykazać, że nie przekroczyli określonego w ustawie limitu przychodów. Dlatego też, istotne jest prawidłowe określenie definicji przychodu oraz momentu jego powstania.

Ilekroć w Tarczy Antykryzysowej jest mowa o przychodzie przedsiębiorcy osiąganym z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, oznacza to przychód określony zgodnie z art. 14 tej ustawy.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy PIT, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przychodem jest więc kwota należności, która stała się wymagalna, nawet jeżeli nie została jeszcze faktycznie zapłacona.

Przykład

Kontrahent dokonuje zakupu towaru i przy zakupie otrzymuje fakturę. Kontrahent zobowiązuje się opłacić zakupioną rzecz w ciągu 7 dni począwszy od dnia wystawienia faktury. Czy jeśli nie ureguluje należności, mimo to powstanie przychód?

Tak, przychód powstaje niezależnie od faktu uregulowania należności. Nawet w przypadku nieopłacenia towaru przez kontrahenta, przedsiębiorca będzie musiał rozpoznać przychód w odpowiednim okresie rozliczeniowym.

Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy PIT za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1) wystawienia faktury albo

2) uregulowania należności.

Przykład

Przedsiębiorca 31 marca wykonał usługę i wystawił fakturę z terminem płatności w ciągu 7 dni począwszy od dnia wystawienia faktury. Kiedy powstaje przychód?

Przychód powstaje 31 marca.

Często powyższe czynności następują w tym samym momencie, np. kontrahent dokonując zakupu towaru natychmiast reguluje należność i odbiera zakupiony towar. W tym samym dniu następuje więc wydanie rzeczy i uregulowanie należności, zatem łatwo określić dokładny dzień powstania przychodu.

Problem pojawia się jednak, gdy powyższe czynności następują w różnych momentach. Problem z określeniem dokładnej daty powstania przychodu może występować również w przypadkach etapowego (częściowego) wykonywania usługi.

Przykład

Firma prowadząca działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług budowlanych świadczyła swoje usługi w okresie od stycznia do marca 2020 r. Inwestycja została zakończona w marcu. Po zakończeniu projektu w marcu została wystawiona faktura oraz dokonano rozliczenia z kontrahentem. Kiedy powstanie przychód?

Moment powstania przychodu uzależniony jest od przyjętej metody rozliczania inwestycji.

Usługa mogła być wykonywana częściowo w poszczególnych miesiącach, a rozliczenie inwestycji z kontrahentem mogło następować etapowo i być udokumentowane np. protokołem zdawczo-odbiorczym dotyczącym wykonanych prac. W takiej sytuacji należy uznać, że momentem uzyskania przychodu było każdorazowe dokonanie rozliczenia postępów inwestycji. Przykładowo, pierwszy etap prac został rozliczony w styczniu, drugi etap prac został rozliczony w lutym, zaś końcowe rozliczenie nastąpiło w marcu. Odpowiednio więc uzyskano przychód w styczniu, lutym i marcu.

Natomiast, jeśli odbiór usługi miał charakter jednorazowy, bez częściowych rozliczeń za poszczególne etapy wykonanych prac, to należy przyjąć, że przychód powstał w momencie wykonania (całościowego odbioru) usługi, nie później niż w dacie wystawienia faktury lub uregulowania należności. Wtedy data powstania całego przychodu przypada w marcu.

Przychód z działalności gospodarczej określa art. 14 ustawy PIT. Przychodem z działalności są również przychody zawarte w art. 14 ust. 2 ustawy PIT, m.in . dotacje, nieodpłatne świadczenia, przychody ze zbycia środków trwałych.

Przykład

Czy w przychodach z działalności gospodarczej należy ujmować przychody związane ze zbyciem środków trwałych?

Tak, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy PIT do przychodów z działalności gospodarczej zalicza się również przychód ze zbycia środków trwałych.

 

czytaj dalej

Ważne Umowa o dzieło , agłoszenie w ZUS!! 15-10-2020

Szanowni Państwo,

 

ZUS DOWIE SIĘ O KAŻDEJ ZAWARTEJ UMOWIE O DZIEŁO!

 

Od 1 stycznia 2021r. wejdą bowiem w życie przepisy wprowadzające zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którymi płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło będzie musiała poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zawarciu umowy o dzieło. Takiego zgłoszenia będzie trzeba dokonać w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia przedmiotowej umowy o dzieło. Spod powyższego obowiązku będą wyłączone jedynie umowy zawarte przez płatnika z własnym pracownikiem lub wykonywane na rzecz własnego pracodawcy.

 

Na dzisiaj nie wiadomo jednak jak w praktyce będzie wyglądało zgłaszanie zawartych umów o dzieło i jaki zakres informacji będzie trzeba przekazać organowi. Ministerstwo nie podaje póki co żadnych oficjalnych informacji w tym zakresie.

 

PRAWDZIWE INTENCJE

 

Obowiązek ewidencjonowania umów o dzieło nie oznacza (jeszcze) oskładkowania tych umów tytułem ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, a ma na celu usprawnienie procedury związanej z wypłatą świadczeń pomocowych przewidzianych w Tarczy antykryzysowej.

 

Wydaje się jednak, że nowa regulacja będzie służyła Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych głównie do kontroli zawieranych umów o dzieło. Naszym zdaniem, w przyszłości, zgromadzone dane mogą także posłużyć jako motyw do wprowadzenia zmian również w zakresie oskładkowania przedmiotowych umów.

 

JAK MOŻEMY PAŃSTWU POMÓC?

 

Z uwagi na powyższe, a także uwzględniając brak informacji, czy powyższy obowiązek będzie dotyczył także umów zawartych przed 1.01.2021r., już teraz zachęcamy Państwa do kontroli wzorów umów o dzieło jakimi się Państwo posługujecie, w tym do weryfikacji konkretnych zapisów, szczególnie pod względem cech charakterystycznych dla umowy o dzieło.

 

W tym zakresie, możemy Państwu pomóc przy:

 • sprawdzeniu, czy zapisy Państwa umów o dzieło w sposób wystarczający odróżniają się od postanowień umowy zlecenia,

 • ocenie, czy zawieranie umowy o dzieło w danej sytuacji nie jest zagrożone podważeniem jej przez organ,

 • opracowaniu uniwersalnych wzorów umowy o dzieło zgodnie z charakterystycznymi dla niej cechami.

 

Szanowni Państwo,

 

ZUS DOWIE SIĘ O KAŻDEJ ZAWARTEJ UMOWIE O DZIEŁO!

 

Od 1 stycznia 2021r. wejdą bowiem w życie przepisy wprowadzające zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którymi płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło będzie musiała poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zawarciu umowy o dzieło. Takiego zgłoszenia będzie trzeba dokonać w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia przedmiotowej umowy o dzieło. Spod powyższego obowiązku będą wyłączone jedynie umowy zawarte przez płatnika z własnym pracownikiem lub wykonywane na rzecz własnego pracodawcy.

 

Na dzisiaj nie wiadomo jednak jak w praktyce będzie wyglądało zgłaszanie zawartych umów o dzieło i jaki zakres informacji będzie trzeba przekazać organowi. Ministerstwo nie podaje póki co żadnych oficjalnych informacji w tym zakresie.

 

PRAWDZIWE INTENCJE

 

Obowiązek ewidencjonowania umów o dzieło nie oznacza (jeszcze) oskładkowania tych umów tytułem ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, a ma na celu usprawnienie procedury związanej z wypłatą świadczeń pomocowych przewidzianych w Tarczy antykryzysowej.

 

Wydaje się jednak, że nowa regulacja będzie służyła Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych głównie do kontroli zawieranych umów o dzieło. Naszym zdaniem, w przyszłości, zgromadzone dane mogą także posłużyć jako motyw do wprowadzenia zmian również w zakresie oskładkowania przedmiotowych umów.

 

JAK MOŻEMY PAŃSTWU POMÓC?

 

Z uwagi na powyższe, a także uwzględniając brak informacji, czy powyższy obowiązek będzie dotyczył także umów zawartych przed 1.01.2021r., już teraz zachęcamy Państwa do kontroli wzorów umów o dzieło jakimi się Państwo posługujecie, w tym do weryfikacji konkretnych zapisów, szczególnie pod względem cech charakterystycznych dla umowy o dzieło.

 

W tym zakresie, możemy Państwu pomóc przy:

 • sprawdzeniu, czy zapisy Państwa umów o dzieło w sposób wystarczający odróżniają się od postanowień umowy zlecenia,

 • ocenie, czy zawieranie umowy o dzieło w danej sytuacji nie jest zagrożone podważeniem jej przez organ,

 • opracowaniu uniwersalnych wzorów umowy o dzieło zgodnie z charakterystycznymi dla niej cechami.

 

czytaj dalej

Ważne Estoński CIT w Polsce 30-09-2020

Estoński CIT w Polsce

Na styczeń 2021 r. planowane jest wejście w życie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ma ona włączyć do polskiego systemu podatkowego nowy, proinwestycyjny system opodatkowania, zwany estońskim CIT. Ministerstwo Finansów prowadzi szeroko zakrojone konsultacje dotyczące reformy opodatkowania dochodu.

Nowy model opodatkowania dochodu
W projekcie przewidziane zostały dwa alternatywne warianty opodatkowania dochodu.

Chodzi tu o ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, czyli system wiążący dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i polegający na znacznej modyfikacji podstawowych zasad opodatkowania, obowiązujących w ustawie o CIT (zmianie ulegnie m.in. moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe).

Drugi wariant ma z kolei polegać na specjalnym funduszu inwestycyjnym, który w sensie ekonomicznym umożliwi szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych z uwzględnieniem dotychczasowych („klasycznych”) zasad opodatkowania, obowiązujących w ustawie o CIT. Wybór nowych zasad opodatkowania ma być dobrowolny. Obowiązujące obecnie rozwiązania podatkowe (np. w zakresie wspierania innowacyjności czy niższej 9-procentowej stawki  CIT) pozostaną  dostępne dla  podmiotów nieobjętych ryczałtem.

Specjalny ryczałt dla inwestorów
Z projektowanych przepisów wynika, że podatnik opodatkowany ryczałtem będzie musiał ponosić bezpośrednie nakłady inwestycyjne w wysokości wyższej o: 15 proc., jednak nie mniejszej niż 20 tys. zł- w okresie dwóch kolejno następujących po sobie lat podatkowych opodatkowania ryczałtem, albo 33 proc., jednak nie mniejszej niż 50 tys.  zł - w okresie czterech lat podatkowych. Do nakładów inwestycyjnych będzie można zaliczać m.in. wydatki na nabycie fabrycznie nowych środków trwałych lub wytworzenie środków trwałych.


 
Ryczałt nie dla każdego
Ryczałt nie będzie jednak dostępny dla każdego. Z projektowanych przepisów wynika, że opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, którego łączne przychody z działalności osiągnięte w poprzednim roku podatkowym lub wartość średnich przychodów z działalności, obliczona na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego, z okresu opodatkowania ryczałtem, nie przekroczyły 50 mln zł liczonych z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług. Dodatkowo, mniej niż 50 proc. przychodów będzie mogło pochodzić m.in. z wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, części odsetkowej raty leasingowej. Podatnik będzie musiał też zatrudniać średnio trzech pracowników. Działalność będzie mogła być prowadzona tylko w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Udziałowcami lub akcjonariuszami będą mogły być wyłącznie osoby fizyczne.

Opodatkowaniu ryczałtem podlegał będzie dochód odpowiadający wysokości zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej zysk ten został uchwałą o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto przeznaczony m.in. do wypłaty udziałowcom albo akcjonariuszom (dochód z tytułu podzielonego zysku) lub na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym okres opodatkowania ryczałtem (dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat).

Ministerstwo Finansów podkreśla, że wsparcie państwa polegające na wprowadzeniu nowych zasad opodatkowania nie odbywa się na warunkach korzystniejszych, niż przy obecnie istniejących zasadach, określonych w ustawie o CIT. Zdaniem MF, nowe zasady wprawdzie zmieniają sposób ustalania podstawy opodatkowania i termin powstania obowiązku podatkowego jak i zapłaty podatku, lecz jednocześnie przewidują wyższą nominalną stawkę podatku CIT w porównaniu do stawki obowiązującej przy stosowaniu podstawowych zasad opodatkowania. Podstawowe stawki nominalne podatku wyniosą:

15 proc. dla podatnika małego (podczas gdy obecnie jest to 9 proc.),
25 proc. dla podatnika innego niż mały (podczas gdy obecnie jest to 19 proc.).
Ministerstwo Finansów przewiduje, że na wprowadzenia estońskiego CIT-u podatnicy zaoszczędzą 5 mld zł. O tyle samo jednak mogą zmniejszyć się dochody budżetu państwa i samorządów. Z szacunków MF wynika, że uprawnionych do projektowanej ulgi są w Polsce 199 352 podmioty. MF planuje, że nowela ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która przewiduje wprowadzenie estońskiego CIT-u wejdzie w życie od początku 2021 r.

Estoński CIT w Polsce

Na styczeń 2021 r. planowane jest wejście w życie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ma ona włączyć do polskiego systemu podatkowego nowy, proinwestycyjny system opodatkowania, zwany estońskim CIT. Ministerstwo Finansów prowadzi szeroko zakrojone konsultacje dotyczące reformy opodatkowania dochodu.

Nowy model opodatkowania dochodu
W projekcie przewidziane zostały dwa alternatywne warianty opodatkowania dochodu.

Chodzi tu o ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, czyli system wiążący dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i polegający na znacznej modyfikacji podstawowych zasad opodatkowania, obowiązujących w ustawie o CIT (zmianie ulegnie m.in. moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe).

Drugi wariant ma z kolei polegać na specjalnym funduszu inwestycyjnym, który w sensie ekonomicznym umożliwi szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych z uwzględnieniem dotychczasowych („klasycznych”) zasad opodatkowania, obowiązujących w ustawie o CIT. Wybór nowych zasad opodatkowania ma być dobrowolny. Obowiązujące obecnie rozwiązania podatkowe (np. w zakresie wspierania innowacyjności czy niższej 9-procentowej stawki  CIT) pozostaną  dostępne dla  podmiotów nieobjętych ryczałtem.

Specjalny ryczałt dla inwestorów
Z projektowanych przepisów wynika, że podatnik opodatkowany ryczałtem będzie musiał ponosić bezpośrednie nakłady inwestycyjne w wysokości wyższej o: 15 proc., jednak nie mniejszej niż 20 tys. zł- w okresie dwóch kolejno następujących po sobie lat podatkowych opodatkowania ryczałtem, albo 33 proc., jednak nie mniejszej niż 50 tys.  zł - w okresie czterech lat podatkowych. Do nakładów inwestycyjnych będzie można zaliczać m.in. wydatki na nabycie fabrycznie nowych środków trwałych lub wytworzenie środków trwałych.


 
Ryczałt nie dla każdego
Ryczałt nie będzie jednak dostępny dla każdego. Z projektowanych przepisów wynika, że opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, którego łączne przychody z działalności osiągnięte w poprzednim roku podatkowym lub wartość średnich przychodów z działalności, obliczona na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego, z okresu opodatkowania ryczałtem, nie przekroczyły 50 mln zł liczonych z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług. Dodatkowo, mniej niż 50 proc. przychodów będzie mogło pochodzić m.in. z wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, części odsetkowej raty leasingowej. Podatnik będzie musiał też zatrudniać średnio trzech pracowników. Działalność będzie mogła być prowadzona tylko w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Udziałowcami lub akcjonariuszami będą mogły być wyłącznie osoby fizyczne.

Opodatkowaniu ryczałtem podlegał będzie dochód odpowiadający wysokości zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej zysk ten został uchwałą o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto przeznaczony m.in. do wypłaty udziałowcom albo akcjonariuszom (dochód z tytułu podzielonego zysku) lub na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym okres opodatkowania ryczałtem (dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat).

Ministerstwo Finansów podkreśla, że wsparcie państwa polegające na wprowadzeniu nowych zasad opodatkowania nie odbywa się na warunkach korzystniejszych, niż przy obecnie istniejących zasadach, określonych w ustawie o CIT. Zdaniem MF, nowe zasady wprawdzie zmieniają sposób ustalania podstawy opodatkowania i termin powstania obowiązku podatkowego jak i zapłaty podatku, lecz jednocześnie przewidują wyższą nominalną stawkę podatku CIT w porównaniu do stawki obowiązującej przy stosowaniu podstawowych zasad opodatkowania. Podstawowe stawki nominalne podatku wyniosą:

15 proc. dla podatnika małego (podczas gdy obecnie jest to 9 proc.),
25 proc. dla podatnika innego niż mały (podczas gdy obecnie jest to 19 proc.).
Ministerstwo Finansów przewiduje, że na wprowadzenia estońskiego CIT-u podatnicy zaoszczędzą 5 mld zł. O tyle samo jednak mogą zmniejszyć się dochody budżetu państwa i samorządów. Z szacunków MF wynika, że uprawnionych do projektowanej ulgi są w Polsce 199 352 podmioty. MF planuje, że nowela ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która przewiduje wprowadzenie estońskiego CIT-u wejdzie w życie od początku 2021 r.

czytaj dalej

Ważne Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe 28-09-2020

W przyszłym roku kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe będą wyższe
Krzysztof Koślicki
PRAWO KARNE ORDYNACJA


Niemal 27 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 280 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Rząd zdecydował we wtorek, że w przyszłym roku wyniesie ono 2,8 tys. złotych.
Minimalna stawka wynagrodzenia w 2021 r. wyniesie 2800 zł. Będzie wyższa o 200 zł od aktualnie obowiązującej.

W rezultacie, w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie będzie stanowić 53,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2021 r.

Wysokość minimalnej pensji ma znaczący wpływ na wymiar kar, które organy podatkowe mogą nakładać na podatników, na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego.

Przestępstwo a wykroczenie skarbowe
Popełnianie przestępstw i wykroczeń skarbowych jest karane. Kwalifikacja zależy od wartości popełnionego czynu.

Kodeks karny skarbowy określa, że przestępstwem skarbowym jest czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności. Wykroczeniem skarbowym jest natomiast czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Wartość graniczna pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem wyniesie zatem w 2021 r. 14 tys. zł.


Kary za wykroczenia skarbowe
Karą za wykroczenia skarbowe jest kara grzywny. Określa się ją kwotowo. Kara grzywny – co do zasady - może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej. Mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wyrokiem nakazowym można natomiast wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Co ważne, wymierzając karę grzywny lub nakładając ją mandatem karnym, uwzględnia się także stosunki majątkowe i rodzinne sprawcy oraz jego dochody i możliwości zarobkowe.

W 2021 r. kara grzywny wynieść może zatem od 280 zł do 56 tys. zł. Mandat karny nie będzie mógł być natomiast wyższy niż 5,4 tys. zł. Maksymalna kara grzywny nałożona wyrokiem nakazowym wyniesie 28 tys. zł.

Kary za przestępstwa skarbowe
Karami za przestępstwa skarbowe są:

kara grzywny w stawkach dziennych,
kara ograniczenia wolności oraz
kara pozbawienia wolności.
Z przepisów kodeksu karnego skarbowego wynika, że wymierzając karę grzywny, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa - 720. Wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny w wysokości nieprzekraczającej 200 stawek dziennych, chyba że kodeks przewiduje karę łagodniejszą. Także w tym przypadku, ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Co istotne, stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności.

Jeśli najniższe wynagrodzenie zostanie określone na kwotę 2,8 tys. zł, w 2021 r. stawka dzienna wyniesie od 93,33 zł do 37 333,33 zł. Kara grzywny nie będzie mogła być niższa niż 933,33 zł. Maksymalna wysokość kary grzywny wyniesie 26,88 mln zł.

W przyszłym roku kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe będą wyższe
Krzysztof Koślicki
PRAWO KARNE ORDYNACJA


Niemal 27 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 280 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Rząd zdecydował we wtorek, że w przyszłym roku wyniesie ono 2,8 tys. złotych.
Minimalna stawka wynagrodzenia w 2021 r. wyniesie 2800 zł. Będzie wyższa o 200 zł od aktualnie obowiązującej.

W rezultacie, w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie będzie stanowić 53,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2021 r.

Wysokość minimalnej pensji ma znaczący wpływ na wymiar kar, które organy podatkowe mogą nakładać na podatników, na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego.

Przestępstwo a wykroczenie skarbowe
Popełnianie przestępstw i wykroczeń skarbowych jest karane. Kwalifikacja zależy od wartości popełnionego czynu.

Kodeks karny skarbowy określa, że przestępstwem skarbowym jest czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności. Wykroczeniem skarbowym jest natomiast czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Wartość graniczna pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem wyniesie zatem w 2021 r. 14 tys. zł.


Kary za wykroczenia skarbowe
Karą za wykroczenia skarbowe jest kara grzywny. Określa się ją kwotowo. Kara grzywny – co do zasady - może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej. Mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wyrokiem nakazowym można natomiast wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Co ważne, wymierzając karę grzywny lub nakładając ją mandatem karnym, uwzględnia się także stosunki majątkowe i rodzinne sprawcy oraz jego dochody i możliwości zarobkowe.

W 2021 r. kara grzywny wynieść może zatem od 280 zł do 56 tys. zł. Mandat karny nie będzie mógł być natomiast wyższy niż 5,4 tys. zł. Maksymalna kara grzywny nałożona wyrokiem nakazowym wyniesie 28 tys. zł.

Kary za przestępstwa skarbowe
Karami za przestępstwa skarbowe są:

kara grzywny w stawkach dziennych,
kara ograniczenia wolności oraz
kara pozbawienia wolności.
Z przepisów kodeksu karnego skarbowego wynika, że wymierzając karę grzywny, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa - 720. Wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny w wysokości nieprzekraczającej 200 stawek dziennych, chyba że kodeks przewiduje karę łagodniejszą. Także w tym przypadku, ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Co istotne, stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności.

Jeśli najniższe wynagrodzenie zostanie określone na kwotę 2,8 tys. zł, w 2021 r. stawka dzienna wyniesie od 93,33 zł do 37 333,33 zł. Kara grzywny nie będzie mogła być niższa niż 933,33 zł. Maksymalna wysokość kary grzywny wyniesie 26,88 mln zł.

czytaj dalej

Biuletyn e-doradcy

Aktualności

WażneZmiana opodatkowania - zbliża się termin

Pragniemy przypomnieć, iż jutro tj. 20 stycznia 2021 r. upływa termin zmiany zasad formy opodatkowania.Zawiadomienia o zmianie formy opodatkowania należy obowiązkowo dokonać pisemnie pod rygorem nieważności. Nie wystarczy zatem pójść do urzędu skarbowego i ustnie oświadczyć o dok...

więcej

WażneZmiany w ryczałcie w roku 2021

Zmiany w ryczałcie w 2021 r. Dotyczy osób prawnych  Zmiany obejmą następujące obszary:limit stosowania ryczałtu - zostanie podniesiony z 250 000 euro do 2 000 000 euro,katalog branż i zawodów, które mogą wybrać zryczałtowany sposób rozliczenia z fiskuse...

więcej

WażneUlga dla młodych 2021 - zmiany

Ulga dla młodych w 2021 r. – zmiany Dotyczy osoby fizycznej   Czym jest PIT 0 \"zero\" dla młodych?Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wynagrodzeń uzyskiwanych od 1 sierpnia 2019 roku, skierowane jest do osób młody...

więcej

Archiwum aktualności

Kontakt

Kancelaria Podatkowa Elżbieta Konopka


NIP: 747–000-44-99

REGON: 530600416


Opole

ul. Ozimska 15a/3

45-057 Opole

77 456 54 93


Brzeg

ul. Dzierżonia 16

49-300 Brzeg

77 416 95 59

OK

Ta strona korzysta z plików tekstowych cookies. Jeżeli nie chcesz aby na twoim urządzeniu były przechowywane pliki cookies - możesz wyłaczyć ich obsługę w swojej przeglądarce.

Wyłączenie obsługi cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Brak włączenia blokowania plików cookies w twojej przeglądarce oznacza, iż wyrażasz zgodę na ich przechowywanie w twoim urządzeniu końcowym.