E-księgowość

Login:

Hasło:

Zaloguj

Archiwum aktualności

Ważne KONSTYTUCJA BIZNESU 14-05-2018

Przepisy, które weszły w życie 30 kwietnia 2018 r., przewidują możliwość prowadzenia „działalności nieewidencjonowanej”. Taka działalność nie jest działalnością gospodarczą i nie jest wpisywana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Osoby, które będą wykonywać taką działalność nie będą podlegały ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Jeżeli osiągnięty zostanie przychód powyżej kwoty 1.050,00 zł miesięcznie, traci się prawo do prowadzenia działalności nieewidencjonowanej i wówczas powstaje obowiązek zarejestrowania swej działalności jako działalność gospodarcza.

Ulga na start - kto może z niej skorzystać?

Osoby, które:

 • podejmują działalność po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy kalendarzowych od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej,
 • nie będą jej wykonywać na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności,

będą mogły skorzystać z „ulgi na start”. Uprawnienie to polega na zwolnieniu z obowiązku ubezpieczeń społecznych przez 6 miesięcy kalendarzowych od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Z „ulgi na start” mogą skorzystać także wspólnicy spółki cywilnej.

Ważne! W okresie „ulgi na start” ubezpieczeniami społecznymi będą objęte osoby współpracujące oraz zatrudnieni pracownicy czy zleceniobiorcy. Zwolnienie z ubezpieczeń społecznych dotyczy tylko osoby prowadzącej działalność.

Co po „uldze na start”?

Po upływie 6 miesięcy ulgi na start, przez 24 miesiące kalendarzowe należy opłacać składki od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Podobnie, gdy zrezygnuje się z „ulgi na start” przed upływem 6 miesięcy.

Okres 24 miesięcy należy liczyć w następujący sposób:

 • jeśli dana osoba zrezygnuje z „ulgi na start” przed upływem 6 miesięcy - od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniami społecznymi,
 • jeśli dana osoba skorzysta z „ulgi na start” przez 6 miesięcy kalendarzowych – od następnego dnia po upływie tych 6 miesięcy. I to niezależnie czy jednocześnie będzie miała inne tytuły do ubezpieczeń i będzie objęta tylko ubezpieczeniem zdrowotnym czy zawiesi wykonywanie działalności bezpośrednio po upływie 6 miesięcznej „ulgi na start”.

Jeśli oprócz indywidualnej działalności gospodarczej dana osoba będzie prowadziła także inne rodzaje działalności, tj. będzie wspólnikiem spółki cywilnej, jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej, będzie wykonywała wolny zawód, działalność artystyczną bądź twórczą, od każdego rodzaju działalności będzie należało opłacać składkę.

Jeśli zaś oprócz indywidualnej działalności gospodarczej, dana osoba będzie wspólnikiem w kilku spółkach, składkę na ubezpieczenie zdrowotne zapłaci zarówno z tytułu wykonywania indywidualnej działalności, jak i odrębnie od każdej prowadzonej spółki.

Możliwe jest zwolnienie z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia działalności w okresie „ulgi na start”. Będzie dotyczyć to przypadków:

 • emerytów bądź rencistów, których świadczenie nie przekracza miesięcznie minimalnego wynagrodzenia oraz przychody z działalności nie przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub którzy opłacają podatek dochodowy w formie karty podatkowej,
 • osób zaliczonych do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, których przychody z działalności nie przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub którzy opłacają podatek dochodowy w formie karty podatkowej,
 • pobierania zasiłku macierzyńskiego, którego wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego.

Osoba zaliczona do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności i prowadząca tylko tą działalność, będzie opłacała składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

czytaj dalej

Ważne PIT za 2017 rok: Kiedy można spodziewać się zwrotu podatku? 16-04-2018

Zgodnie z ordynacją podatkową, w przypadku gdy z rozliczenia PIT wynika nadpłata, fiskus zobowiązany jest zwrócić pieniądze. Za taką nadpłatę w świetle prawa uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie uiszczonego podatku. Powstaje ona z dniem złożenia deklaracji PIT, a w przypadku deklaracji elektronicznej, z chwilą uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru (UPO). Podatek, który jest niższy niż wysokość wpłaconych w trakcie roku zaliczek i który wynika ze złożonej deklaracji rocznej, jest zwracany przez urząd bez konieczności składania przez podatnika dodatkowego wniosku o stwierdzenie i zwrot nadpłaty.

Zgodnie z ordynacją podatkową, w przypadku gdy z rozliczenia PIT wynika nadpłata, fiskus zobowiązany jest zwrócić pieniądze. Za taką nadpłatę w świetle prawa uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie uiszczonego podatku. Powstaje ona z dniem złożenia deklaracji PIT, a w przypadku deklaracji elektronicznej, z chwilą uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru (UPO). Podatek, który jest niższy niż wysokość wpłaconych w trakcie roku zaliczek i który wynika ze złożonej deklaracji rocznej, jest zwracany przez urząd bez konieczności składania przez podatnika dodatkowego wniosku o stwierdzenie i zwrot nadpłaty.

Co do zasady, pieniądze powinny wrócić do podatnika w terminie 3 miesięcy od chwili złożenia zeznania rocznego. W tym roku podatnicy otrzymają pieniądze najpóźniej ostatniego dnia lipca, gdyż czas na złożenie deklaracji rocznej mija 30 kwietnia. Proces ten można jednak przyspieszyć.

Im szybciej podatnik przekaże deklarację organowi podatkowemu, tym szybciej zaczyna biec termin na zwrot nadpłaty.

Jednym ze sposobów jest przesłanie deklaracji przez internet. E-deklaracje usprawniają pracę urzędu, co wpływa na szybsze podjęcie decyzji ws. ewentualnego zwrotu podatku przez organy podatkowe. Nie jest to jednak gwarantem szybszego zwrotu podatku, bowiem rosnąca liczba podatników składających deklaracje elektroniczne uniemożliwia fiskusowi potraktowanie każdej z nich priorytetowo. Pewność mogą mieć natomiast posiadacze Karty Dużej Rodziny. W ich przypadku czas oczekiwania na zwrot podatku skraca się z 3 miesięcy do 30 dni.

Część podatków może otrzymać zwrot podatku nawet po ustawowym terminie tj. 31 lipca. W przypadku korekty zeznania podatkowego, czas jaki przysługuje fiskusowi na zwrot podatku naliczany jest na nowo. Zdarzają się też sytuacje, gdy zwrot podatku wynika właśnie z korekty, której dokonał podatnik lub organ skarbowy.

W jaki sposób pieniądze wracają do podatnika? Powszechną formą zwrotu podatku jest przelew na konto bankowe. Skarbówka może jednak postawić na tradycyjne metody, w przypadku, gdy podatnik nie posiada konta bankowego. Wówczas trzeba liczyć się z kosztami przekazu pocztowego.

czytaj dalej

Ważne Jak sprawdzić rzetelność kontrahenta? 20-03-2018

Nierzetelni kontrahenci to duży problem dla przedsiębiorców. Dlatego warto poświęcić czas na sprawdzenie wiarygodności kontrahenta przed nawiązaniem współpracy. Poniżej kilka zaleceń, co należy zrobić, aby mieć pewność, że nasz kontrahent jest rzetelny:

Nierzetelni kontrahenci to duży problem dla przedsiębiorców. Dlatego warto poświęcić czas na sprawdzenie wiarygodności kontrahenta przed nawiązaniem współpracy. Poniżej kilka zaleceń, co należy zrobić, aby mieć pewność, że nasz kontrahent jest rzetelny:

 1.      Informacje zawarte w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) – dotyczy spółek

 Przede wszystkim, przedsiębiorca może za darmo zapoznać się z pełnym odpisem KRS kontrahenta, który można znaleźć na stronie internetowej ems.ms.gov.pl. Odpis składa się z kilku działów, np. Dział IV zawiera stwierdzone zaległości wobec urzędu skarbowego i ZUS-u, a także prowadzone egzekucje komornicze, zaś Dział VI to m.in. informacje o ogłoszeniu upadłości lub postępowaniu likwidacyjnym. Warto sprawdzić, czy kontrahent podaje identyczne dane z tymi, które figurują w rejestrach. Należy też upewnić się, czy przedstawiciel kontrahenta ma umocowanie do zawierania umów, np. posiada stosowne pełnomocnictwa lub jest wg KRS uprawniony do reprezentowania przedsiębiorstwa na zewnątrz.

2.      Informacje zawarte w CEIDG - dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych

Jeśli potencjalny kontrahent to jednoosobowa firma, dane wpisane do CEIDG można wyświetlić korzystając ze strony prod.ceidg.gov.pl. Prosta wyszukiwarka pozwala z łatwością odnaleźć każdą jednoosobową działalność wyszukując według jednego lub kilku kryteriów, np. numer NIP, PKD, nazwisko czy adres. W ten sposób można upewnić się czy dana firma:

- jest zarejestrowana,

- nie została zawieszona,

- nie została wykreślona z rejestru,

- posługuje się danymi, które zgadzają się z informacjami zapisanymi w CEIDG.

3.      Zażądanie od kontrahenta przedstawienia zaświadczenia o nadaniu numer NIP, REGON lub innych dokumentów rejestrowych.

 4.      Na stronie Ministerstwa Finansów można sprawdzić, czy dany kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.

Od 26 czerwca br. podatnicy mogą sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT na stronie ppuslugi.mf.gov.pl

Wpisanie w stosowne pole identyfikatora podatkowego NIP, pozwoli sprawdzić status podatnika VAT. Pytający otrzyma 1 z 3 następujących komunikatów:

 • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT
   
 • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny
   
 • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony

Usługa daje możliwość wydruku zwracanego komunikatu wskazującego status podmiotu w VAT.


Ponadto, można również podjąć następujące działania:

 5.      Skierować do Urzędu Skarbowego pisemne zapytanie z prośbą o udzielenie informacji o kontrahencie.

 Podstawa prawna:

Art. 306ia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.1997 Nr 137 poz. 926) Organ podatkowy, na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, wydaje zaświadczenie w zakresie informacji, o których mowa w art. 293 § 3.* W przypadku gdy wniosek dotyczy deklaracji lub innego dokumentu, których termin złożenia nie upłynął, a podatnik nie złożył takiej deklaracji lub innego dokumentu, organ podatkowy odmawia wydania zaświadczenia.

 * Wyjaśniamy, iż są to informacje dotyczące:

- niezłożenia lub złożenia deklaracji lub innego dokumentu, do których złożenia podatnik był obowiązany;

- nieujęciu lub ujęciu przez podatnika w złożonej deklaracji lub złożonym innym dokumencie zdarzeń, do których ujęcia był obowiązany;

- zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innego dokumentu.

 6.      Zaleca się – o ile to możliwe - osobistą wizytę w siedzibie firmy.

 7.      Zaleca się – o ile to możliwe – poznanie zarządu firmy.

 8.      Sprawdzenie, czy osoby reprezentujące firmę są osobami wpisanymi w KRS.

 9.      Przejrzenie opinii o kontrahencie w internecie.

czytaj dalej

Ważne W związku z podjęciem współpracy z Zespołem Szkół Ekonomicznych zapraszamy uczniów chętnych do odbycia stażu/praktyki do naszego Biura Rachunkowego w Brzegu. 16-03-2018

Nasze Biuro nawiązało współpracę z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Brzegu w zakresie prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych i podejmowania inicjatyw z zakresu działalności edukacyjnej i doradczej. Celem współpracy jest umożliwienie uczniom świadomego planowania i rozwoju kariery zawodowej zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy.

Nasze Biuro nawiązało współpracę z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Brzegu w zakresie prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych i podejmowania inicjatyw z zakresu działalności edukacyjnej i doradczej. Celem współpracy jest umożliwienie uczniom świadomego planowania i rozwoju kariery zawodowej zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy.

Chętnych zapraszamy do kontaktu pod numerem 605-406-137 lub (77) 416-95-59.

czytaj dalej

Ważne Zapadł niekorzystny dla podatników wyrok dotyczący pomyłek w kasach fiskalnych. 27-02-2018

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że podatnik może jedynie wówczas skorygować wartości sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej, gdy posiada odrębną ewidencję pomyłek i orginały paragonów.

W razie pytań zapraszamy do naszego biura znajdującego się w Opolu przy ul. Ozimskiej 15a/3 lub w Brzegu przy ul. Dzierżonia 16 oraz do kontaktu telefonicznego pod numerem: 605 406 137.

Mówiąc o rejestracji sprzedaży i paragonie, warto zaznaczyć, że kasy rejestrujące po wydrukowaniu paragonu nie dają możliwości dokonania korekty danych zawartych w pamięci fiskalnej kasy. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej stanowi bowiem urządzenie umożliwiające trwały jednokrotny zapis danych dopuszczonych programem pracy kasy bez możliwości ich likwidacji, a więc dane raz wprowadzone do kasy nie podlegają już modyfikacji. Jednak brak możliwości ingerencji w pamięć fiskalną kasy nie oznacza zakazu korekty samej transakcji, ponieważ to dokumentacja kasowa transakcji nie podlega korekcie, a nie sama transakcja sprzedaży.

W przypadku wymienionych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących tzw. oczywistych pomyłek, nie zostało jednak sprecyzowane przez ustawodawcę, co dokładnie należy rozumieć przez taką oczywistą pomyłkę. Przyjąć należy zatem stanowisko organów podatkowych w tym zakresie, które przez oczywistą pomyłkę określają pomyłkę łatwą do zauważenia przez każdego, która jest efektem przeoczenia, niedokładności.

Warto zauważyć, że korekta powinna być dokonana na podstawie oryginału paragonu fiskalnego, jednakże brak oryginału paragonu fiskalnego nie powinien być przeszkodą do dokonania odpowiedniej korekty obrotu i podatku należnego. Dowodzenie zaistniałego błędu, będącego podstawą dokonania korekty, należałoby wówczas dokonać na podstawie innych dokumentów niż oryginał paragonu fiskalnego. Jednak z wyroku WSA z dnia 6 grudnia 2017 r. wynika, iż podatnik winien przechowywać orginał paragonu. Naszym zdaniem wyrok ten jest krzywdzący dla przedsiębiorców, albowiem odzyskanie orginału paragonu fiskalnego od klienta może być często niemożliwe.

 

Z wyroku:

„Anulowanie paragonów Spółka wyjaśnia błędem pracowników. Na dowód przedłożyła pisemne oświadczenia pracowników, cyt. "(...) powodem anulowania paragonów było błędne nabicie kwoty na kasę przez nas. (...) anulowane paragony były przez nas wyrzucane".

Przepisy określają obowiązki sprzedawcy w sytuacji popełnienia omyłki w ewidencjonowaniu sprzedaży. Zgodnie z § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r., poz. 363), w przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki w ewidencji podatnik dokonuje niezwłocznie jej korekty przez ujęcie w odrębnej ewidencji:

 • błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wartość podatku należnego),
 • krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie oryginału paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, przy której nastąpiła oczywista pomyłka.

Niewątpliwie skarżąca Spółka wymogów powyższych nie dochowała. Po pierwsze, nie przedstawiła odrębnej ewidencji obejmującej wszystkie anulowane paragony. Po drugie, skarżąca nie przedłożyła oryginałów błędnie wystawionych paragonów (zgodnie z oświadczeniem pracowników, były one wyrzucane). Organ dał wiarę przedstawionemu przez skarżącą dowodowi w postaci oświadczenia pracowników, że wyrzucali oni paragony bez świadomości konsekwencji z tym związanych, słusznie jednak stwierdził, że fakt ten nie zdejmuje ze skarżącej odpowiedzialności za nierzetelne ewidencjonowanie sprzedaży. Odpowiedzialność podatkowa ma bowiem charakter obiektywny i nie jest zależna od stopnia zawinienia podatnika. Niezależnie od tego, zgodzić się też należy z organem, że pracodawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe pouczenie swoich pracowników co do sposobu ewidencjonowania sprzedaży i nie może skutecznie uwolnić się od odpowiedzialności za nierzetelne prowadzenie tej ewidencji z powodu ich zaniedbań będących konsekwencją braku tego pouczenia i braku stosownego nadzoru.

W sytuacji, gdy sprzedawca jest zobowiązany do ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej - gdzie dokumentem potwierdzającym fakt sprzedaży jest paragon fiskalny, a cechą pamięci fiskalnej kasy jest jednokrotny, niezmienialny zapis danych - dla dokonania zmian w ewidencji sprzedaży za dany okres rozliczeniowy z tytułu oczywistej pomyłki podatnik winien posiadać odrębną ewidencję oraz oryginały paragonów, które to dokumenty są niezbędne do prawidłowego wypełnienia deklaracji VAT. Niespełnienie tych warunków skutkuje niemożnością skorygowania wartości sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej.”

czytaj dalej

Biuletyn e-doradcy

Aktualności

WażneOstrzeżenie przed oszustami

Na stronie internetowej http://www.opolskie.kas.gov.pl/ pojawił się następujący komunikat:...

więcej

WażneTytuł przelewu ma ogromne znaczenie przy zapłacie pierwszej zaliczki na podatek dochodowy!

KOMUNIKAT!!!!Informujemy, że wraz ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2019 roku w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, bardzo ważne stało się to, aby wpłacając pierwszą zaliczkę do 20-stego lutego lub za miesiąc kiedy wystąpiła pierwsza zaliczka, nie pomylić się...

więcej

Ważne31 stycznia - ważny termin na poinformowanie pracowników o nietworzeniu ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego !

Szanowni Państwo,przypominamy iż 31 stycznia mija termin na poinformowanie pracowników o nietworzeniu ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowegoPracodawcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, nieobjęci układem zbiorowym pracy oraz niezobowią...

więcej

Archiwum aktualności

Kontakt

Kancelaria Podatkowa Elżbieta Konopka


NIP: 747–000-44-99

REGON: 530600416


Opole

ul. Ozimska 15a/3

45-057 Opole

77 456 54 93


Brzeg

ul. Dzierżonia 16

49-300 Brzeg

77 416 95 59

OK

Ta strona korzysta z plików tekstowych cookies. Jeżeli nie chcesz aby na twoim urządzeniu były przechowywane pliki cookies - możesz wyłaczyć ich obsługę w swojej przeglądarce.

Wyłączenie obsługi cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Brak włączenia blokowania plików cookies w twojej przeglądarce oznacza, iż wyrażasz zgodę na ich przechowywanie w twoim urządzeniu końcowym.