E-księgowość

Login:

Hasło:

Zaloguj

Archiwum aktualności

Ważne Ministerstwo Finansów przestrzega : uwaga na fałszywą korespondencję mailową 24-06-2019

Pocztą elektroniczną rozsyłane są fałszywe wiadomości podszywające się pod resort finansów.

Wiadomości te różnią się treścią, ale zawsze zawierają link lub załącznik z niebezpiecznym oprogramowaniem.

 

Pocztą elektroniczną rozsyłane są fałszywe wiadomości podszywające się pod resort finansów.

 

Wiadomości te różnią się treścią, ale zawsze zawierają link lub załącznik z niebezpiecznym oprogramowaniem.

 

Otwieranie linków lub załączników zamieszczonych w takich wiadomościach, jak również wysyłanie odpowiedzi do nadawcy, jest niebezpieczne, ponieważ może spowodować zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem.

 

Prosimy o dokładną weryfikację adresu nadawcy pod kątem zgodności z domeną mf.gov.pl.

Szczegóły na stronie Ministerstwa Finansów: 
https://www.gov.pl/web/finanse/uwaga-na-falszywa-korespondencje-mailowa2

czytaj dalej

Od 1.08 wynagrodzenia młodzieży bez PIT - zasady stosowania zwolnienia 24-06-2019

Ministerstwo Finansów poinformowało oficjalnie na swojej stronie, że dochody podatników do 26. roku życia, w kwocie nieprzekraczającej 85,5 tys. zł, będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie to ma dotyczyć zarówno przychodów z pracy, jak i z umów zlecenia zawartych z firmą. Przepisy mają zgodnie z założeniami wejść w życie 1 sierpnia 2019 r. i będą mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od tej daty.

Ministerstwo Finansów poinformowało oficjalnie na swojej stronie, że dochody podatników do 26. roku życia, w kwocie nieprzekraczającej 85,5 tys. zł, będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie to ma dotyczyć zarówno przychodów z pracy, jak i z umów zlecenia zawartych z firmą. Przepisy mają zgodnie z założeniami wejść w życie 1 sierpnia 2019 r. i będą mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od tej daty.

Część wątpliwości co do konstrukcji zwolnienia i techniki jego stosowania wyjaśnia uzasadnienie do projektu - pamiętajmy jednak, że na razie jest to projekt i jego ostateczne brzmienie poznamy zapewne za kilka tygodni.
Oto, co projektodawcy mówią o sposobie, w jaki będziemy stosować zwolnienie:

Zasady stosowania nowego zwolnienia z PIT

Na podstawie dodawanego pkt 148 w ust. 1 w art. 21 ustawy PIT wolne od tego podatku będą przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, oraz przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Celem tej regulacji jest zachęcenie do podejmowania zatrudnienia przez młode osoby.

W przypadku zastosowania przez podatnika zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, podatnik – w odniesieniu do przychodów z pracy – nie będzie miał prawa do kosztów uzyskania przychodów w preferencyjnej wysokości określonej dla pracowników twórców lub artystów wykonawców.

Kwota przychodów objętych zwolnieniem będzie ograniczona limitem rocznym w wysokości 85 528 zł, co odpowiada górnej granicy obecnego pierwszego przedziału skali podatkowej. Po raz pierwszy limit w tej wysokości będzie miał zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. W odniesieniu do dochodów uzyskanych w 2019 r. limit będzie niższy i wyniesie 35 636,67 zł (5/12 z 85 528 zł = 35 636,67 zł). Niższy limit za 2019 r. jest konsekwencją planowanego wejścia w życie zwolnienia, tj. z dniem 1 sierpnia 2019 r. wraz z możliwością jego zastosowania już w odniesieniu do dochodów uzyskanych od tego dnia.

Limit roczny, wobec braku odrębnych uregulowań, obowiązywał będzie niezależnie od liczby zawartych umów lub liczby podmiotów (płatników) stawiających do dyspozycji podatnika przychody z pracy lub z umów zlecenia. Przy czym, przy obliczaniu limitu (kwoty przychodów podlegających zwolnieniu) nie będą brane pod uwagę:
- przychody z pracy oraz z umów zlecenia podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym,
- przychody zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych
- oraz przychody, od których na podstawie przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

W odniesieniu do przychodów uzyskanych od dnia 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie będzie stosowane w zeznaniu podatkowym składanym przez podatnika za rok 2019, chyba że podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że jego dochody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PIT, oraz z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT, uzyskane od tego płatnika w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., nie później jednak niż do dnia ukończenia 26. roku życia przez podatnika, będą w całości korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT. Złożenie tego oświadczenia zwolni płatnika z obowiązku poboru zaliczek na podatek od ww. przychodów. Zwolnienie to płatnik będzie stosował najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu uzyskania oświadczenia do miesiąca włącznie, w którym przychód uzyskany u płatnika przekroczy 35 636,67 zł lub, w którym podatnik ukończy 26. rok życia.

Przy obliczaniu zaliczek na podatek zwolnienie będzie uwzględniane po raz pierwszy do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. Jeżeli jednak podatnik złoży płatnikowi wniosek o niestosowanie zwolnienia, to również w odniesieniu do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. płatnik nie będzie musiał stosować tego zwolnienia. Możliwość złożenia wniosku przez podatnika w sprawie niestosowania zwolnienia przez płatnika (np. pracodawcę) jest istotne, gdy podatnik uzyskuje przychody od więcej niż jednego podmiotu (dwóch pracodawców, pracodawcy i zleceniodawcy). Stosowanie zwolnienia przez dwóch płatników mogłoby spowodować, że podatnik musiałby dokonywać w rocznym rozliczeniu podatku znacznej dopłaty. Podatnik będzie miał zatem możliwość kształtowania swojej sytuacji w trakcie roku podatkowego.

Nadwyżka przychodów ponad kwotę limitu 85 528 zł (odpowiednio w 2019 r. ponad 35 636 zł) podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

Do nadwyżki ponad kwotę korzystającą ze zwolnienia stosowane będzie również odliczenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a oraz art. 27b ust. 1 ustawy PIT.

Do obowiązków płatników należeć będzie wyłącznie wykazanie w informacji PIT-11 przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, oraz kwoty składek pobranych od tych przychodów. Umożliwi to prawidłowe obliczenie nadwyżki ponad limit przychodów korzystających ze zwolnienia, w szczególności w przypadku ich uzyskiwania od więcej niż jednego płatnika.

Powyższym rozwiązaniom towarzyszą zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tak aby utrzymać dotychczasowe zasady przyznawania świadczeń rodzinnych oraz oskładkowania przychodów z pracy oraz z działalności wykonywanej osobiście. W konsekwencji, zwolnienie od podatku części przychodów z pracy oraz z działalności wykonywanej osobiście przez młode osoby nie zmieni dotychczasowego zakresu praw i obowiązków osób ubiegających się o świadczenie rodzinne oraz nie będzie zwalniało z zapłaty składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od tych przychodów. Tym samym, niezależnie od zwolnienia od podatku części przychodów na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, przychody te będą stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne w zakresie w jakim stanowią ją obecnie. Projekt ustawy realizuje bowiem zapowiedź rządu dotyczącą „likwidacji podatku PIT dla młodych do ukończenia 26. roku życia”, a nie likwidacji obciążeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

czytaj dalej

Ważne Ostrzeżenie dot. maili sugerujących sprzedaż pustych faktur! 13-06-2019

W ostatnim czasie na skrzynki mailowe wpływają wiadomości, które budzą ogromne wątpliwości co do rodzaju oferowanych usług czy też towarów, albowiem sugerują one sprzedaż faktur.

W ostatnim czasie na skrzynki mailowe wpływają wiadomości, które budzą ogromne wątpliwości co do rodzaju oferowanych usług czy też towarów, albowiem sugerują one sprzedaż faktur.

Poniżej przesyłamy taką przykładową, budzącą wątpliwość treść wiadomości:


\"DAM KOSZTY – SPRZEDAM FAKTURY VAT

Faktury z 23% VAT możemy wystawić na – transport , reklamę , doradztwo , poligrafie , usługi budowlane , remontowe , informatyczne , sprzęt komputerowy , oprogramowanie , artykuły biurowe i wyposażenie , części samochodowe w tym naprawy i serwisowanie oraz inne według zamówienia .Oferujemy legalne faktury kosztowe , jesteśmy płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) zakupione u nas dokumenty (koszty VAT) mogą Państwo zaksięgować i zmniejszyć należność podatkową .
Nasza prowizja to 5% od kwoty brutto .
Po przesłaniu zapytania prześlemy pełną informację\"

Przestrzegamy przed pośpiesznym korzystaniem z tego typu usług, jak i przed nieprzemyślanym kontaktem z nadawcą takiej lub podobnej wiadomości.
Może to być SPAM, a wówczas stwarza to zagrożenie zainfekowania komputera złośliwym oprogramowaniem; może to być też wiadomość od nieuczciwego kontrahenta, co może mieć negatywne skutki w przypadku powzięcia przez Organy podatkowe informacji o współpracy z takim kontrahentem.

Oferent będący autorem przytoczonej wyżej przykładowej wiadomości , nie wskazuje:
- adresu swojej siedziby
- osób reprezentujących
- numeru NIP
- numeru KRS
nie jesteśmy więc w stanie sprawdzić legalności jego działania - nie można go sprawdzić ani przez CEIDG, ani KRS, ani na portalu Ministerstwa Finansów. Mamy więc prawo przypuszczać, iż nie jest to rzetelny kontrahent.

Ponadto przypominamy, że jedynie faktyczny zakup towarów i usług pozwala zmniejszyć zobowiązanie z tytułu podatku VAT czy podatku dochodowego. Nigdy natomiast zakupy faktur !
Faktury nieodzwierciedlające faktycznej transakcji to tzw. „puste faktury”.

Wyrażenie „pusta faktura” (inaczej „faktura fikcyjna”) oznacza więc wystawiony doku-ment – fakturę VAT, która nie odzwierciedla stanu faktycznego, czyli gdy podatnik na faktu-rze wykaże fikcyjną dostawę towarów, bądź usługę. 
„Pusta faktura” nie daje prawa do odliczenia wykazanego w niej podatku, zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury gdy stwierdzają czyn-ności, które nie zostały dokonane.
Podatnicy, którzy wystawiają „puste faktury” i ich kontrahenci swoim postępowaniem może narazić się na odpowiedzialność przewidzianą przepisami Kodeksu karnego skarbowego:
- podatnik, który składając deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co nara-ża podatek na uszczuplenie podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze po-zbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie,
- kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych,
- kto wystawia fakturę lub rachunek w sposób nierzetelny albo takim dokumentem się po-sługuje, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

Jak zagadnienie „pustych faktur” jest oceniane przez Sądy Administracyjne?
Zgodnie z Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 czerwca 2012 r., sygn. akt I FSK 1200/11 organy podatkowe kwestionujące odliczenia VAT przez przedsiębiorcę z „pustych faktur”, muszą udowodnić, że przedsiębiorca nie zachował należytej staranno-ści.
NSA powołał się na jedno z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE z 21 czerwca 2012 r. w sprawach połączonych Mahagében kft i Péter Dávid (C-80/11, C-142/11) i „przełamał” niekorzystne stanowisko, prezentowane niekiedy w polskim orzecznictwie, odmawiające podatnikom nieświadomie uczestniczącym w oszustwie prawa do odliczenia VAT z faktur wystawianych przez nieuczciwych kontrahentów.
Sądy Administracyjne przeważnie powołują się na przepisy krajowe, które nie pozwalają na odliczenie VAT z faktur niedokumentujących rzeczywistej transakcji. Jak widać istnieją także inne wyroki NSA w sytuacjach, gdy organy chcą zakwestionować prawo do odliczenia VAT wtedy, gdy podatnicy bez swojej winy padną ofiarą nieuczciwego kontrahenta.
Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Sądów Administracyjnych nie ma żadnej taryfy ulgowej dla tzw. „słupów”; świadczy o tym m.in. wyrok NSA z dnia 01.12.2015 r. I FSK 1227/14. W przedmiotowej sprawie kolega obiecał za założenie działalności i wystawianie faktur kwotę 2.000 zł miesięcznie, a NSA orzekł kwotę do zapłaty w łącznej wysoko-ści 1.400.065 zł z tytułu wystawienia faktur VAT. Zgodnie z uzasadnieniem Wyroku Sądu I Instancji „firma skarżącego istniała jedynie formalnie, faktycznie zaś nie podejmowano żadnych czynności gospodarczych, w tym nie świadczono dokumentowanych spornymi fak-turami usług IT i SMS. Strona uczestniczyła w procederze fikcyjnego obrotu ww. usługami w łańcuchu utworzonych w tym celu podmiotów. Sporządzanie nierzetelnych dokumentów w ramach działalności gospodarczej skarżącego było zatem celowe i miało stworzyć pozory rzeczywiście przeprowadzanych transakcji, by w ten sposób wyłudzić od Skarbu Państwa zwrot podatku od towarów i usług na następnych ogniwach tego łańcucha”. Co więcej prze-ciwko „słupowi” toczy się także postępowanie karne, każdy taki wyrok to przestroga dla „amatorów łatwego zarobku”!

Dlatego też przestrzegamy Państwa przed podjęciem decyzji o podjęciu współpracy z podmiotem, co do którego nie jesteśmy w stanie ustalić takich danych jak : numer NIP, numer KRS, CEIDG, dane osób reprezentujących czy też adres siedziby.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 605 406 137.

czytaj dalej

Ważne WAŻNY KOMUNIKAT!!!! 11-06-2019

Uwaga na fałszywe maile trafiające na skrzynki mailowe przedsiębiorców z informacją o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej!

WAŻNY KOMUNIKAT!!!!

Uwaga na fałszywe maile trafiające na skrzynki mailowe przedsiębiorców z informacją o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej!!!

Ostrzegamy przed fałszywymi wiadomościami e-mail informującymi o \\\"zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej\\\", których odbiorca proszony jest o przygotowanie dokumentów wymienionych rzekomo w pliku dołączonym do wiadomości.
Otwieranie załącznika do wiadomości lub wysyłanie odpowiedzi do nadawcy, jest niebezpieczne, ponieważ może spowodować zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem lub przekazanie danych podatnika nieuprawnionym osobom.
Urzędy skarbowe nie są autorami takich wiadomości i co do zasady nie informują drogą mailową o wszczęciu kontroli. Prosimy o zwrócenie uwagi, że korespondencja mailowa kierowana przez urzędy skarbowe wysyłana jest wyłącznie z adresów o domenie „gov.pl”.

W sytuacji gdy otrzymacie Państwo maila z taką informacją prosimy o niezwłoczny kontakt ze swoim doradcą podatkowym.

Poniżej treść fałszywego maila:

Urzad Skarbowy doreczyl zawiadomienie o zamiarze wszczecia kontroli w dniu 18.06.2016r. Wobec braku mozliwosci nawiazania kontaktu telefonicznego w dniach 3-4.06.2019r. i nie zastania podatnika w jego siedzibie w dniu 2.06.2019r. w celu ustalenia terminu wszczecia kontroli. Urzad Skarbowy wyznacza termin wszczecia kontroli na 29.06.2019r. o godz. 9.00.

Jednoczesnie Urzad Skarbowy informuje, ze zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz.74 z pózn. zm.) w zwiazku art. 80 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 z pózn. zm.) czynnosci kontrolnych dokonuje sie w obecnosci kontrolowanego lub osoby przez niego upowaznionej. Oznacza to ze w wyzej wymienionym terminie jest Pani/Pan zobowiazana/y do obecnosci w siedzibie swojej Firmy i wspólpracy z inspektorem kontroli. Ponadto zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy o swobodzie dzialalnosci gospodarczej jest Pani/Pan zobowiazany do pisemnego wskazania osoby upowaznionej do reprezentowania Pani/Pana w trakcie kontroli, w szczególnosci w czasie Pani/Pana nieobecnosci.

Jest Pani/Pan zobowiazana/y do przygotowania wszystkich potrzebnych dokumentów zwiazanych z prowadzona przez Pania/Pana Firma wymienionych w zalaczniku.

Zalacznik do pobrania

Nieobecnosc Pani/Pana moze zostac uznana za stan wyczerpujacy znamiona wykroczenia okreslonego w art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy z 13 pazdziernika 1998 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 z pózn. zm.).

czytaj dalej

Ważne Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) 06-06-2019

Kto i od  kiedy  ma obowiązek utworzyć PPK?

Przepisy przewidują stopniowe (co 6 miesięcy) włączanie kolejnych grup podmiotów do PPK. Od 1 lipca 2019 r. do 1 stycznia 2021 r. do utworzenia PPK zobowiązane będą kolejne grupy przedsiębiorstw – od największych po najmniejsze.

Kto i od  kiedy  ma obowiązek utworzyć PPK?

Przepisy przewidują stopniowe (co 6 miesięcy) włączanie kolejnych grup podmiotów do PPK. Od 1 lipca 2019 r. do 1 stycznia 2021 r. do utworzenia PPK zobowiązane będą kolejne grupy przedsiębiorstw – od największych po najmniejsze. Etapy wprowadzania przepisów w życie:

  • od 1 lipca 2019 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób (według stanu na 31 grudnia 2018 r.);
  • od 1 stycznia 2020 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób (według stanu na 30 czerwca 2019 r.);
  • od 1 lipca 2020 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób (według stanu na 31 grudnia 2019 r.);
  • od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych.

Uwaga! Jeśli dany podmiot zatrudniający należy do jednej grupy kapitałowej może przystąpić do PPK w terminie, który obowiązuje największą spółkę z grupy (czyli z największą liczbą osób zatrudnionych).

Przepisy przewidują wyjątki od tego obowiązku, które obejmują:

 • mikroprzedsiębiorcę, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą mu deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK;
 • podmiot zatrudniający, który w dniu objęcia go przepisami ustawy prowadzi Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz nalicza i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% dla minimum 25% osób zatrudnionych;
 • podmiot zatrudniający będący osobą fizyczną, który zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tego podmiotu, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą. 
czytaj dalej

Biuletyn e-doradcy

Aktualności

WażneUwaga na oszustwa „na ZUS” !

Zakład Ubezpieczeń Społecznych apeluje do swoich klientów o ostrożność przy otwieraniu i odpowiadaniu na maile, które wydają się być korespondencją z ZUS. Dokładnie zwracajmy uwagę na adres, z którego przychodzą maile....

więcej

WażneNiższy PIT 17% dla wszystkich już obowiązuje

Przypominamy, że już od 1 października 2019 r. obowiązują przepisy, które obniżają podatek dochodowy PIT z 18 do 17 proc. dla wszystkich podatników oraz dodatkowo zmniejszają PIT dla osób pracujących przez ponad 2-krotne podniesienie kosztów uzyskania przychod&oa...

więcej

WażneBrak jednej deklaracji i po podatniku. Oto nowe porządki w rejestrze VAT

Wystarczy, że firma rozliczająca się z fiskusem co kwartał nie złoży jednej deklaracji, a z automatu zostanie wykreślona z rejestru VAT. To skutek zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, które weszły w życie od września....

więcej

Archiwum aktualności

Kontakt

Kancelaria Podatkowa Elżbieta Konopka


NIP: 747–000-44-99

REGON: 530600416


Opole

ul. Ozimska 15a/3

45-057 Opole

77 456 54 93


Brzeg

ul. Dzierżonia 16

49-300 Brzeg

77 416 95 59

OK

Ta strona korzysta z plików tekstowych cookies. Jeżeli nie chcesz aby na twoim urządzeniu były przechowywane pliki cookies - możesz wyłaczyć ich obsługę w swojej przeglądarce.

Wyłączenie obsługi cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Brak włączenia blokowania plików cookies w twojej przeglądarce oznacza, iż wyrażasz zgodę na ich przechowywanie w twoim urządzeniu końcowym.