E-księgowość

Login:

Hasło:

Zaloguj

Archiwum aktualności

Jak wypełnić PIT-11 z uwzględnieniem tzw. ulgi dla młodych 20-01-2020

Na stronie Ministerstwa Finansów znajduje się intrukcja jak sporządzić informację PIT-11 za 2019 r. w wersji 25 w związku z wejściem w życie przepisów dotyczących tzw. ulgi dla młodych (tj. osób do 26. roku życia).

Na stronie Ministerstwa Finansów znajduje się intrukcja jak sporządzić informację PIT-11 za 2019 r. w wersji 25 w związku z wejściem w życie przepisów dotyczących tzw. ulgi dla młodych (tj. osób do 26. roku życia).

Link do strony Ministerstwa Finansów: https://www.gov.pl/web/finanse/jak-wypelnic-pit-11-z-uwzglednieniem-tzw-ulgi-dla-mlodych

czytaj dalej

Ważne Przypominamy - nowe zasady wystawiania faktur do paragonów 10-01-2020

Od 1 stycznia 2020 r. fakturę do sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej paragonem można wystawić tylko wtedy, jeżeli paragon ten zawiera NIP.
Paragon do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną.

Od 1 stycznia 2020 r. fakturę do sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej paragonem można wystawić tylko wtedy, jeżeli paragon ten zawiera NIP.
Paragon do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną.

Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/nowe-zasady-wystawiania-faktur-do-paragonow?fbclid=IwAR0tg531HygH7C7m4uJxj_OiwctuJ5gAEeCRiM72hPsSUkjdKXrXVD5yUE8

czytaj dalej

Ważne Przypominamy : od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT i VAT zapłacisz na mikrorachunek podatkowy 08-01-2020

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT i VAT zapłacą Państwo do urzędu skarbowego wyłącznie na indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy.
Numer swojego mikrorachunku podatkowego możgą Państwo sprawdzić w dowolnym momencie w ciągu roku, korzystając z generatora dostępnego na stronie podatki.gov.pl lub w każdym urzędzie skarbowym.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT i VAT zapłacą Państwo do urzędu skarbowego wyłącznie na indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy. 
Numer swojego mikrorachunku podatkowego możgą Państwo sprawdzić w dowolnym momencie w ciągu roku, korzystając z generatora dostępnego na stronie podatki.gov.pl lub w każdym urzędzie skarbowym.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/od-1-stycznia-2020-r-pit-cit-i-vat-zaplacisz-na-mikrorachunek-podatkowy

czytaj dalej

Ważne BDO - dodatkowe informacje 30-12-2019

Szanowni Państwo,

wypełniając interaktywny formularz udostępniony przez BDO możecie Państwo upewnić się czy nie jesteście objęci obowiązkiem rejestracji.

Szanowni Państwo,

wypełniając interaktywny formularz udostępniony przez BDO możecie Państwo upewnić się czy nie jesteście objęci obowiązkiem rejestracji. Link do formularza: https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/

Mając jednak na uwadze fakt, iż mogą pojawić się wątpliwości, przedstawiamy dodatkowe informacje w zakresie BDO.

Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tzw. BDO. BDO pozwala na gromadzenie i zarządzanie informacjami, które dotyczą gospodarki odpadami i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.


Przedsiębiorcy wpisani do Rejestru BDO będą w nim prowadzić - od 1 stycznia 2020 r. ewidencję i sprawozdawczość odpadów.

Obowiązek wpisu do Rejestru BDO dotyczy przedsiębiorców, którzy:
• wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów,
• wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm unijnych).

Ważne! Podmioty prowadzące sklep lub hurtownię i udostępniające klientom torebki foliowe podlegające opłacie recyklingowej, powinny przeczytać informacje pod linkiem: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/proc_706-wpis-do-rejestru-bdo-sklepy-i-hurtownie-ktore-podlegaja-oplacie-recyklingowej-za-torebki-foliowe?selected_institution=0


Rejestr prowadzą marszałkowie województw. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, wpisują do niego przedsiębiorców na ich wniosek lub z urzędu.

Którzy przedsiębiorcy muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru BDO ?

Wniosek o wpis do Rejestru BDO składają podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zgodnie z tym artykułem decydujące znaczenie dla stwierdzenia czy firma powinna złożyć wniosek ma obszar, w którym prowadzi działalności i – jednocześnie – zakres tej działalności.

Poniżej znajduje się lista obszarów oraz zakresy, w przypadku których złożenie wniosku o wpis do Rejestru BDO jest obowiązkowe.

Oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne
• Wprowadzanie produktów na terytorium kraju (oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne);
• Recykling odpadów powstałych z produktów (oleje, preparaty smarowe opony pneumatyczne);
• Odzysk odpadów powstałych z produktów (oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne);
• Eksport oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;
• Organizacje odzysku.

Pojazdy (z wyłączeniem pojazdów historycznych)
• Wprowadzanie pojazdów po raz pierwszy na terytorium kraju;
• Punkt zbierania pojazdów;
• Stacja demontażu;
• Strzępiarka.

Sprzęt elektryczny lub elektroniczny
• Wprowadzanie sprzętu po raz pierwszy na terytorium kraju lub autoryzowani przedstawiciele;
• Zbiórka zużytego sprzętu;
• Zakład przetwarzania;
• Działalność w zakresie recyklingu;
• Działalność w zakresie procesów odzysku innych niż recykling;
• Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Baterie lub akumulatory
• Wprowadzanie po raz pierwszy na terytorium kraju baterii lub akumulatorów;
• Zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;
• Podmiot pośredniczący.

Opakowania, odpady opakowaniowe lub produkty w opakowaniach
• Organizacje odzysku opakowań;
• Eksport odpadów opakowaniowych lub/oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa odpadów opakowaniowych;
• Wytwarzanie, eksport, import opakowań lub ich wewnątrzwspólnotowe nabycie lub dostawa;
• Recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych;
• Wprowadzanie po raz pierwszy na terytorium kraju produktów w opakowaniach;
• Eksport produktów w opakowaniach lub/oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa produktów w opakowaniach;
• Organizacja samorządu gospodarczego.

Transport odpadów
• Transport odpadów;
• Działalność w zakresie obrotu odpadami.

Wytwarzanie odpadów bez pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego
• Odpady inne niż wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.
• Odpady w ilościach większych niż wymieniono w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.
• Odpady powstałe w związku z wykonywaniem usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, w ilościach większych niż wymieniono w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, chyba, że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Ważne! W przypadku BDO nie ma znaczenia wielkość firmy. Do Rejestru muszą się wpisać także firmy jednoosobowe, które wytwarzają odpady i mają w związku z tym obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów. Mogą to być np. salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne, gabinety lekarskie, sklepy spożywcze, warsztaty rzemieślnicze czy firmy budowlane.


Którzy przedsiębiorcy zostaną wpisani do Rejestru BDO z urzędu

Marszałek województwa wpisze do rejestru z urzędu przedsiębiorcę, który:
• uzyskał pozwolenie zintegrowane,
• uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
• uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
• uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
• uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów,
• uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Kto nie musi mieć wpisu w Rejestrze BDO

Wpisowi do Rejestru BDO nie podlega:
• osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą, która wykorzystuje odpady na potrzeby własne,
• podmiot mający ziemię, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do:
• uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
• uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
• podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,
• transportujący wytworzone przez siebie odpady,
• rolnik, będący wytwórcą odpadów, gospodarujący na obszarze poniżej 75 ha.


Dodatkowo, z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO są zwolnione:
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności wytwarzają jedynie odpady o składzie i charakterze odpadów komunalnych i objęci są systemem odbioru odpadów komunalnych (np. drobne usługi, działalność administracyjno-biurowa, kancelarie prawne, kancelarie doradztwa podatkowego i biura rachunkowe),
firmy produkcyjne i przemysłowe, które wytwarzają rodzaje odpadów wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, w ilościach nie większych niż wskazane w tym rozporządzeniu. Chodzi m.in. odchody zwierzęce, odpady kory i korka, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, drewno, szkło i tworzywa sztuczne.
firmy, które podpiszą umowę na świadczenie usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw. W takim przypadku wytwórcą odpadów będzie podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. Jeśli na przykład do wymiany żarówki czy tonera w drukarce w swoim biurze lub zakładzie wezwiesz firmę zajmującą się tym profesjonalnie, to ona, a nie ty, będzie wytwórcą powstałych w ten sposób odpadów.

Ważne! odpady powstające w części socjalnej dla pracowników są traktowane jak odpady komunalne gospodarstw domowych i nie podlegają ewidencji. Ich wytwórcy zwolnieni są z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO, w zakresie tych odpadów.


Każdy przedsiębiorca, który podlega wpisowi do Rejestru BDO, musi uzyskać wpis przed rozpoczęciem działalności. W przeciwnym wypadku grozi administracyjna kara pieniężna w wysokości od 5000 zł do 1 mln zł oraz wymierzana przez sąd - kara aresztu albo grzywny.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2018 r. w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego podmiotom wpisywanym do rejestru prowadzonego w ramach BDO
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego


Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/proc_170-wpis-do-rejestru-bdo-podmioty-wprowadzajace-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujace-odpadami


Jeżeli pomimo powyższych informacji macie Państwo wątpliwości bądź pytania to zachęcamy do kontaktu z instytucjami odpowiedzialnymi za prowadzenie BDO: https://bdo.mos.gov.pl/kontakt/

czytaj dalej

Wesołych Świąt ! 20-12-2019

Życzymy zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz bogatego w sukcesy, poczucie spełnienia oraz trafne decyzje Nowego Roku 2020.


Życzymy zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz bogatego w sukcesy, poczucie spełnienia oraz trafne decyzje Nowego Roku 2020.


czytaj dalej

Biuletyn e-doradcy

Aktualności

WażneŚwiadczenie postojowe

Szanowni Państwo, informujemy iż zgodnie z art. 15zq. 1. ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ni...

więcej

WażneZwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za okres marzec - maj 2020 r.

Szanowni Państwo,informujemy, iż zgodnie z art. 31zo ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niekt&oacut...

więcej

WażneUważaj na fałszywe SMS-y o Tarczy Antykryzysowej

Ostrzegamy przed podejrzanymi SMS-ami, które dotyczą Tarczy Antykryzysowej związanej z epidemią koronawirusa....

więcej

Archiwum aktualności

Kontakt

Kancelaria Podatkowa Elżbieta Konopka


NIP: 747–000-44-99

REGON: 530600416


Opole

ul. Ozimska 15a/3

45-057 Opole

77 456 54 93


Brzeg

ul. Dzierżonia 16

49-300 Brzeg

77 416 95 59

OK

Ta strona korzysta z plików tekstowych cookies. Jeżeli nie chcesz aby na twoim urządzeniu były przechowywane pliki cookies - możesz wyłaczyć ich obsługę w swojej przeglądarce.

Wyłączenie obsługi cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Brak włączenia blokowania plików cookies w twojej przeglądarce oznacza, iż wyrażasz zgodę na ich przechowywanie w twoim urządzeniu końcowym.