E-księgowość

Login:

Hasło:

Zaloguj

Archiwum aktualności

Ważne Podatek od zysków hipotetycznych 11-09-2018

1 stycznia 2019 r. ma wejść w życie nowy podatek od zysków hipotetycznych. Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli przenieść swoje aktywa, siedzibę lub stały zakład za granicę i tam zrealizować zyski kapitałowe, zapłacą z tego tytułu podatek. Osoby chcące zdążyć ze zmianą rezydencji podatkowej i uniknąć tego obciążenia muszą pamiętać, że pozostało im już niewiele czasu.

1 stycznia 2019 r. ma wejść w życie nowy podatek od zysków hipotetycznych. Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli przenieść swoje aktywa, siedzibę lub stały zakład za granicę i tam zrealizować zyski kapitałowe, zapłacą z tego tytułu podatek. Osoby chcące zdążyć ze zmianą rezydencji podatkowej i uniknąć tego obciążenia muszą pamiętać, że pozostało im już niewiele czasu.


Wdrożenie dyrektywy Rady UE 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiającej przepisy, których celem jest przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, mające wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego w zakresie opodatkowania niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku przeniesienia aktywów, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu (Dz.U. UE L 193/1), zwanej dyrektywą ATAD z 22 grudnia 2017 r., znalazło się w zestawieniu najważniejszych do zrealizowania zadań Ministra Rozwoju i Finansów na 2018 r.

Ministerstwo chce w ten sposób zatrzymać kapitał w kraju, tzn. sprawić, aby jego wyprowadzanie i lokowanie pod inną jurysdykcją, a nawet całkowita zmiana rezydencji podatkowej, przestały być opłacalne.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy ATAD opodatkowaniu będą podlegać wartości rynkowe aktywów przenoszonych przez przedsiębiorców:
– ze swojej siedziby głównej do stałego zakładu w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim;
– ze swojego stałego zakładu w państwie członkowskim do swojej siedziby głównej lub innego stałego zakładu w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim;
– przenoszących swoją rezydencję podatkową do innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, z wyłączeniem aktywów, które pozostają faktycznie powiązane ze stałym zakładem w pierwszym państwie członkowskim;
– przenoszących działalność gospodarczą prowadzoną przez swój stały zakład z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego lub do państwa trzeciego.

Podatek, którego nie było

Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać minimum 5-letnie odroczenie płatności podatku od niezrealizowanych zysków kapitałowych na raty, jeśli miejscem docelowym przeniesienia jego aktywów będzie państwo, sygnatariusz Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (art. 5 ust. 2). Dla przedsiębiorców jest to jednak niewielkie pocieszenie, gdyż w praktyce znów zostaną obarczeni kolejnym ciężarem podatkowym tylko dlatego, że przeniosą np. siedzibę zarządu do innego kraju. A to ani dziś, ani nigdy wcześniej nie wiązało się dla nich z takim obciążeniem.

Naruszenie swobody przedsiębiorczości

Podatek od zysków hipotetycznych stał się narzędziem do szybkiego nabijania budżetów poszczególnych państw kosztem swoich podatników. Dokonują one bowiem poboru podatku od niezrealizowanych zysków kapitałowych już w chwili przeniesienia przez przedsiębiorstwo aktywów za granicę. Nie bierze się przy tym pod uwagę tego kiedy oraz czy w ogóle przedsiębiorcy zrealizują zyski od przeniesionych aktywów i że natychmiastowe obciążenie obowiązkiem podatkowym może negatywnie wpłynąć na kondycję finansową przedsiębiorstwa.

Jak zmienić rezydencję podatkową?

Od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy będą musieli pogodzić się z faktem, iż ewentualna chęć zmiany miejsca prowadzenia działalności gospodarczej lub nawet tylko samej jej siedziby będzie wiązała się z ciężarem w postaci podatku od zysków hipotetycznych. Tym, którzy nie chcą się na to godzić pozostało więc niewiele czasu. Zmiana rezydencji podatkowej jest bowiem procesem złożonym.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.) nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu podlega podatnik przebywający na terytorium RP przez okres co najmniej 183 dni w roku podatkowym lub posiada tam centrum interesów osobistych lub gospodarczych. Zmiany rezydencji podatkowej można więc dokonać, przebywając w Polsce krócej niż 183 dni i przenosząc poza jej granice centrum wskazanych interesów. W odniesieniu do osób prawnych, spółek kapitałowych w organizacji, niektórych jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej i innych, wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, do zmiany rezydencji konieczne będzie również przeniesienie pod reżim innej jurysdykcji podatkowej jej siedziby lub zarządu (art. 3 ust. 1 w zw. z art. 1 i art. 1a ust. 1, Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86 z późn. zm.).

Jeżeli całkowite przeniesienie interesów osobistych i gospodarczych przed datą 1 stycznia 2019 r. mogłoby okazać się trudne do przeprowadzenia, to szybszym rozwiązaniem będzie pozyskanie dodatkowej rezydencji podatkowej. W przypadku ewentualnego konfliktu jurysdykcyjnego na podatniku spoczywać będzie obowiązek udowodnienia związania z daną rezydencją. W myśl art. 4 Modelowej konwencji w sprawie podatku od dochodu i majątku Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, w przypadku posiadania miejsca zamieszkania w obu państwach decydujące znaczenie dla określenia rezydencji podatkowej mają „ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych)”. Z kolei zgodnie z komentarzem OECD do tego artykułu, o tych powiązaniach decydują m.in. miejsce prowadzonej działalności gospodarczej i miejsce, z którego dana osoba zarządza swoim majątkiem.

Niezwykle silnym orężem w udowadnianiu określonej rezydencji jest certyfikat rezydencji podatkowej. Pozyskanie jej przed organem podatkowym jednego kraju służy jako niezbity argument w postępowaniu o ustalenie rezydencji podatkowej przed organem innego kraju. „Certyfikatu rezydencji nie może zastąpić inny dowód. Jak wskazuje liczne orzecznictwo, certyfikat stanowi środek dowodowy (wyłączny) posiadania rezydencji podatkowej w określonym kraju” (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29.05.2017 r., 0114-KDIP3-3.4011.115.2017.1.JM).

 Źródło: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1248184,exit-tax-podatek-od-zyskow-hipotetycznych-jak-zmienic-rezydencje.html

czytaj dalej

Ważne Nieuczciwa konkurencja – zmiana przepisów 03-09-2018

Celem ustawy jest transpozycja do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem.

Celem ustawy jest transpozycja do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem.

Po zmianach, czynem nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa będzie ich ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie. Dotychczasowy przepis nie sankcjonował działania polegającego na pozyskaniu takich informacji.
Ustawodawca zrezygnował z dotychczasowego uregulowania ograniczającego ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, jako że dyrektywa 2016/943/UE nie przewiduje żadnych ograniczeń czasowych w odniesieniu do jakiejkolwiek kategorii podmiotowej. Oznacza to, że została usunięta dotychczasowa regulacja ustanawiająca w stosunku do pracownika ograniczenie czasu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa przez okres 3 lat od dnia ustania stosunku pracy.

Ponadto ustawa m.in. wprowadza nową definicję tajemnicy przedsiębiorstwa, a także rozszerza katalog sankcji cywilnoprawnych za dokonanie czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa.

Ustawa wprowadza również odrębny termin przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody wynikłej wskutek czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa stanowiącego jednocześnie zbrodnię albo występek, przyjmując że w takim przypadku termin przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody nie może skończyć się później niż z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa.

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw

czytaj dalej

Ważne Kontrowersyjne wytyczne szefa jednej z izb skarbowych 20-08-2018

„Puls Biznesu" umieścił na swojej stronie internetowej artykuł, w którym przytoczył wytyczne szefostwa kontrolerów Izby Administracji Skarbowej w Kielcach. Jedna z nich brzmiała: przed wytypowaniem podmiotu do kontroli należy przeprowadzić analizę jego sytuacji majątkowej, aby ocenić, czy kontrola może przynieść wymierny efekt finansowy. Treść drugiej to: „pracownicy muszą mieć świadomość, że efektywność kontroli oceniania jest poprzez faktyczne wpływy, a nie ustalenia dokonane w toku kontroli".

 „Puls Biznesu" umieścił na swojej stronie internetowej artykuł, w którym przytoczył wytyczne szefostwa kontrolerów Izby Administracji Skarbowej w Kielcach. Jedna z nich brzmiała: przed wytypowaniem podmiotu do kontroli należy przeprowadzić analizę jego sytuacji majątkowej, aby ocenić, czy kontrola może przynieść wymierny efekt finansowy. Treść drugiej to: „pracownicy muszą mieć świadomość, że efektywność kontroli oceniania jest poprzez faktyczne wpływy, a nie ustalenia dokonane w toku kontroli".
Izba Administracji Skarbowej w Kielcach zaprzeczyła żądaniu wchodzenia z kontrolami tylko do firm z majątkiem, mimo że „PB" opublikował skan fragmentu pisma. Twierdzi, że kontrole są wysyłane tam, gdzie ryzyko nieprawidłowości jest największe, „uczciwi podatnicy" nie powinni obawiać się badań, bo istotą działania fiskusa jest profesjonalizm i skuteczność, a nie działania pozorowane obliczone na produkcję „papierowych sukcesów". Izba Administracji Skarbowej w Kielcach stwierdziła, że „głównym kryterium typowania podmiotów do kontroli pozostaje ryzyko wystąpienia nieprawidłowości podatkowych, oszacowane na podstawie wszechstronnej analizy". O tej najważniejszej przesłance wszczynania kontroli nie było jednak nic w cytowanych przez „PB" wytycznych dla kontrolerów. Znalazły się w nich natomiast zapisy m.in. o wymianie między organami skarbowymi informacji o majątkach podatników, wydawaniu decyzji o zabezpieczeniu na majątku już na etapie kontroli, uświadamianiu kontrolowanym korzyści płynących z dobrowolnego uregulowania należności. Zdaniem ekspertów, takie podejście jest niedopuszczalne, gdyż obowiązkiem kontrolerów jest wszczynanie kontroli tam, gdzie istnieje uzasadnione podejrzenie uszczupleń podatkowych, a nie branie na cel firm, z których najłatwiej otrzymać pieniądze.

Takie sformułowania, choćby nawet wyrwane z kontekstu, wskazuje, że celem Administracji Skarbowej w Kielcach jest większa ściągalność podatków, a której urzędnicy rozliczani są na podstawie statystyk. To sprawia, że o wiele łatwiej skontrolować uczciwego przedsiębiorcę i zająć jego majątek, niż „użerać się” z przestępcą, który wg oficjalnych dokumentów dużego majątku nie posiada.

Źródło: https://www.pb.pl/kielecki-fiskus-mydli-oczy-937381

czytaj dalej

Ważne Uwaga na fałszywe e-maile na temat korekty zeznania podatkowego! 10-08-2018

Uwaga na fałszywe e-maile na temat korekty zeznania podatkowego!

Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami, w których autor wiadomości podszywa się pod pracownika Izby Administracji Skarbowej i informuje o kontroli przeprowadzonej przez fikcyjny „Główny Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie" w sprawie zeznania podatkowego za rok 2017.

Uwaga na fałszywe e-maile na temat korekty zeznania podatkowego!

Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami, w których autor wiadomości podszywa się pod pracownika Izby Administracji Skarbowej i informuje o kontroli przeprowadzonej przez fikcyjny „Główny Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie" w sprawie zeznania podatkowego za rok 2017.

Nie należy otwierać wiadomości, ani załącznika oraz odpowiadać na e-mail nadawcy. Załącznik może zawierać zainfekowany plik.

Przestrzegamy i apelujemy o ostrożność!

Poniżej przykład treści fałszywego e-maila (pisownia oryginalna):


"Temat: KOREKTA ZEZNANIA PODATKOWEGO 2017

Dnia 03.07.2018 roku zostala przeprowadzona kontrola poprzez Glówny Urzad Kontroli Skarbowej w Warszawie w sprawie zeznania podatkowego za rok 2017.. Inspektor ds. Rozliczen informuje o wystapieniu pewnych braków formalnych w dokumentacji przedstawionej przez Panstwa.
W zwiaku z powyzym prosimy o wypelnienie zalaczonych formularzy w celu przedlozenia w terminie 7 dni od dnia powyzszego zawiadomienia do wlasciwego Urzedu Skarbowego. Formularze w zalaczniku sa równiez dostepne w wersji online klikajajac w ponizszy odnosnik:

Z powazaniem
Kordynator JPK"

czytaj dalej

Ważne Konieczność wprowadzania numeru NIP nabywcy na paragon 01-06-2018

Szanowni Klienci,

przypominamy, iż od dnia 1 lipca 2018 r. nie będzie możliwości wystawienia faktury VAT do paragonu, na którym nie widnieje numer NIP nabywcy. W związku z tym bardzo prosimy, aby Państwo sprawdzili, czy na Państwa kasach fiskalnych jest możliwość wprowadzania numeru NIP nabywcy – tak, aby był on widoczny na paragonie.

Szanowni Klienci,

przypominamy, iż od dnia 1 lipca 2018 r. nie będzie możliwości wystawienia faktury VAT do paragonu, na którym nie widnieje numer NIP nabywcy. W związku z tym bardzo prosimy, aby Państwo sprawdzili, czy na Państwa kasach fiskalnych jest możliwość wprowadzania numeru NIP nabywcy – tak, aby był on widoczny na paragonie.


Jeżeli nie
– przy kasie, w miejscu widocznym dla Klienta, zalecamy umieścić informację o tym, aby Klienci żądali wystawienia faktury jeszcze przed dokonaniem zakupu.

Jeżeli tak – prosimy pamiętać, aby za każdym wpisywać NIP Klienta na paragon, aby mieć możliwość wystawienia mu faktury do paragonu.

 

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż od roku 2019 etapami będzie zaczynało obowiązywać fiskalizowanie transakcji na kasach rejestrujących on-line, tj. na kasach połączonych z internetem, które od razu będą przekazywały informacje o dokonanej transakcji do Centralnego Repozytorium Kas. Obowiązek ten obejmie w pierwszej kolejności:

  1. Podatników świadczących usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujący sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych – obowiązek posiadania nowych kas od 1 stycznia 2019 r.
  2. Podatników świadczących usługi gastronomiczne i budowlane  - obowiązek posiadania nowych kas od 1 lipca 2019 r.
  3. Podatników świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz usługi fitness – obowiązek posiadania nowych kas od 1 stycznia 2020 r.

Tak więc, jeśli planują Państwo zakup kasy fiskalnej lub też wymianę na nową, sugerujemy aby nabyć taką kasę, która będzie już spełniała powyższe wymogi.

czytaj dalej

Biuletyn e-doradcy

Aktualności

WażneOstrzeżenie przed oszustami

Na stronie internetowej http://www.opolskie.kas.gov.pl/ pojawił się następujący komunikat:...

więcej

WażneTytuł przelewu ma ogromne znaczenie przy zapłacie pierwszej zaliczki na podatek dochodowy!

KOMUNIKAT!!!!Informujemy, że wraz ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2019 roku w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, bardzo ważne stało się to, aby wpłacając pierwszą zaliczkę do 20-stego lutego lub za miesiąc kiedy wystąpiła pierwsza zaliczka, nie pomylić się...

więcej

Ważne31 stycznia - ważny termin na poinformowanie pracowników o nietworzeniu ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego !

Szanowni Państwo,przypominamy iż 31 stycznia mija termin na poinformowanie pracowników o nietworzeniu ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowegoPracodawcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, nieobjęci układem zbiorowym pracy oraz niezobowią...

więcej

Archiwum aktualności

Kontakt

Kancelaria Podatkowa Elżbieta Konopka


NIP: 747–000-44-99

REGON: 530600416


Opole

ul. Ozimska 15a/3

45-057 Opole

77 456 54 93


Brzeg

ul. Dzierżonia 16

49-300 Brzeg

77 416 95 59

OK

Ta strona korzysta z plików tekstowych cookies. Jeżeli nie chcesz aby na twoim urządzeniu były przechowywane pliki cookies - możesz wyłaczyć ich obsługę w swojej przeglądarce.

Wyłączenie obsługi cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Brak włączenia blokowania plików cookies w twojej przeglądarce oznacza, iż wyrażasz zgodę na ich przechowywanie w twoim urządzeniu końcowym.