E-księgowość

Login:

Hasło:

Zaloguj

Archiwum aktualności

Ważne Czy deweloper jest zwolniny z ewidecjonownia na kasie fiskalnej? 26-04-2013

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów, zwanej dalej ustawą VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, do ewidencjonowania obrotów i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących zobowiązani zostali wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych. Analiza przytoczonego przepisu prowadzi do wniosku, że obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie rejestrującej dotyczy podatników dokonujących transakcji z określonymi w ustawie podmiotami tj. osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej oraz rolnikami ryczałtowymi.

W art. 111 ust. 8 ustawy stwierdzono, iż Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa.

Kwestię zwolnień reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwane dalej rozporządzeniem.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. W poz. 35 tego załącznika wymieniono dostawę nieruchomości.

W przypadku prowadzenia działalności deweloperskiej istotne jest określenie na czym ta działalność ma polegać. W przypadku gdy podatnik  prowadzi działalność deweloperską, czyli sprzedaż mieszkań na własność i dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej to taka działalność mieści się pod pojęciem „dostawa nieruchomości” wymienionym w załączniku do rozporządzenia.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia czynności w zakresie dostawy nieruchomości (w tym mieszkań) są objęte zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących. Kwestia zwolnienia działalności deweloperskiej z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących była przedmiotem interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 23 stycznia 2013 r sygn. IPTPP4/443-719/12-4/ALN, w której Dyrektor Izby Skarbowej przedstawione w niniejszej opinii prawnej stanowisko uznał za prawidłowe.

Podsumowując powyższe rozważania, należy zauważyć, że  w przypadku gdy podatnik prowadząc działalność deweloperską dokonuje sprzedaży mieszkań na własność, dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej to taka działalność zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących jest objęta zwolnieniem z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów, zwanej dalej ustawą VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, do ewidencjonowania obrotów i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących zobowiązani zostali wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych. Analiza przytoczonego przepisu prowadzi do wniosku, że obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie rejestrującej dotyczy podatników dokonujących transakcji z określonymi w ustawie podmiotami tj. osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej oraz rolnikami ryczałtowymi.

W art. 111 ust. 8 ustawy stwierdzono, iż Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa.

Kwestię zwolnień reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwane dalej rozporządzeniem.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. W poz. 35 tego załącznika wymieniono dostawę nieruchomości.

W przypadku prowadzenia działalności deweloperskiej istotne jest określenie na czym ta działalność ma polegać. W przypadku gdy podatnik  prowadzi działalność deweloperską, czyli sprzedaż mieszkań na własność i dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej to taka działalność mieści się pod pojęciem „dostawa nieruchomości” wymienionym w załączniku do rozporządzenia.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia czynności w zakresie dostawy nieruchomości (w tym mieszkań) są objęte zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących. Kwestia zwolnienia działalności deweloperskiej z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących była przedmiotem interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 23 stycznia 2013 r sygn. IPTPP4/443-719/12-4/ALN, w której Dyrektor Izby Skarbowej przedstawione w niniejszej opinii prawnej stanowisko uznał za prawidłowe.

Podsumowując powyższe rozważania, należy zauważyć, że  w przypadku gdy podatnik prowadząc działalność deweloperską dokonuje sprzedaży mieszkań na własność, dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej to taka działalność zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących jest objęta zwolnieniem z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej.

czytaj dalej

Ważne Nie daj się oszukać! 28-03-2013

W ostatnim czasie obserwowane są próby wyłudzania od przedsiębiorców rzekomo obowiązkowych opłat związanych z umieszczeniem danych w różnego rodzaju rejestrach – istniejących jak np. KRS czy CEIDG lub takich, które legalnie nie funkcjonują w obrocie.
Przedsiębiorcy otrzymują drogą pocztową informację, z dołączonym drukiem przelewu, sformułowaną w taki sposób, aby brzmiała jak wezwanie urzędowe z podaniem „nieprzekraczalnego” terminu na dokonanie wpłaty kwoty wskazanej przez nadawcę.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie informuje, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są bezpłatne.
Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne.

W ostatnim czasie obserwowane są próby wyłudzania od przedsiębiorców rzekomo obowiązkowych opłat związanych z umieszczeniem danych w różnego rodzaju rejestrach – istniejących jak np. KRS czy CEIDG lub takich, które legalnie nie funkcjonują w obrocie.
Przedsiębiorcy otrzymują drogą pocztową informację, z dołączonym drukiem przelewu, sformułowaną w taki sposób, aby brzmiała jak wezwanie urzędowe z podaniem „nieprzekraczalnego” terminu na dokonanie wpłaty kwoty wskazanej przez nadawcę.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie informuje, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są bezpłatne.
Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne.

czytaj dalej

Ważne Czy zadatek otrzymany w związku z przedwstępną umową sprzedaży domu, do której nie doszło i zadatek został zatrzymany, podlega opodatkowaniu w zeznaniu podatkowym za rok 2012? 28-03-2013

Zadatek otrzymany przez podatnika podlega opodatkowaniu, bowiem zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają, wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów zwolnionych (art. 21), określonych w art. 51, 52a, 52, 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zadatek należy wykazać w zeznaniu rocznym jako przychód w miejscu w tabeli - inne zródła (art. 10 ust. 1 pkt. 9 w zw. z art. 20 ust. 1).
Zadatek otrzymany przez podatnika podlega opodatkowaniu, bowiem zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają, wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów zwolnionych (art. 21), określonych w art. 51, 52a, 52, 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zadatek należy wykazać w zeznaniu rocznym jako przychód w miejscu w tabeli - inne zródła (art. 10 ust. 1 pkt. 9 w zw. z art. 20 ust. 1).
czytaj dalej

Ważne Czym jest kredyt podatkowy oraz na jakich warunkach może być udzielony? 27-02-2013

Kredyt podatkowy to potoczne określenie regulacji prawnych, które polegają na odłożeniu w czasie oraz rozłożeniu na raty zapłaty zobowiązań podatkowych  z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, a także podatku dochodowego od osób prawnych.
Przepis art. 44 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi o zwolnieniu od obowiązków z pozarolniczej działalności gospodarczej tzn. od obowiązku uiszczania zaliczek miesięcznych oraz składania miesięcznych deklaracji.  Skorzystanie z kredytu podatkowego powoduje, że podatnik, któremu przysługuje to zwolnienie, nie płaci w roku podatkowym objętym zwolnieniem podatku od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dochody te nie mogą zatem powiększać podstawy opodatkowania. Kwota nie zapłaconych zaliczek nie staję się zaległością podatkową, natomiast jest ona rozkładana na 5 równych rat i musi zostać spłacona w ciągu kolejnych 5 lat podatkowych.
Zgodnie z art. 44 ust 7e u.p.d.o.f dochód uzyskany przez przedsiębiorcę, który korzysta z kredytu podatkowego nie podlega opodatkowaniu w tym roku, w którym przysługiwało mu zwolnienie. Tym samym podstawa jego opodatkowania nie powiększy się o dochody uzyskane z prowadzenia działalności gospodarczej.
Art. 44 ust. 7f u.p.d.o.f stanowi, że w kolejnych 5 latach 20% dochodu, objętego zwolnieniem z racji korzystania z kredytu podatkowego, będzie doliczane do dochodów z działalności gospodarczej osiągniętych za dany rok podatkowy.

Zwolnieni mogą być podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym następującym:
1)   bezpośrednio po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli w roku jej rozpoczęcia działalność ta była prowadzona co najmniej przez pełnych 10 miesięcy, albo
2)   dwa lata po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli nie został spełniony warunek, o którym mowa powyżej.

Skorzystać z kredytu podatkowego mogą wyłącznie przedsiębiorcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
1)  w okresie poprzedzającym rok korzystania z tego zwolnienia osiągnęli przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty co najmniej 1.000 euro, przeliczonej według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok rozpoczęcia tej działalności;
2)   od dnia rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej do dnia 1 stycznia roku podatkowego, w którym rozpoczynają korzystanie ze zwolnienia, byli małym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, a w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniali, na podstawie umowy o pracę, w każdym miesiącu co najmniej 5 osób w przeliczeniu na pełne etaty;
3) w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nie wykorzystują środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także innych składników majątku, o znacznej wartości, udostępnionych im nieodpłatnie przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, wykorzystywanych uprzednio w działalności gospodarczej prowadzonej przez te osoby i stanowiących ich własność;
4)   złożyli właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o korzystaniu z tego zwolnienia; oświadczenie składa się w formie pisemnej w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, w którym podatnik będzie korzystał z tego zwolnienia;
5)   w roku korzystania ze zwolnienia są opodatkowani wedle skali podatkowej, zwolnienie nie przysługuje podatnikom opodatkowanym wedle jednolitej 19% stawki.

Zgodnie z art. 44 7g u.p.d.o.f. podatnicy tracą prawo do zwolnienia, jeżeli odpowiednio w roku lub za rok korzystania ze zwolnienia albo w pięciu następnych latach podatkowych:
1)   zlikwidowali działalność gospodarczą albo została ogłoszona ich upadłość obejmująca likwidację majątku lub upadłość obejmująca likwidację majątku spółki, której są wspólnikami, lub
2)   osiągnęli przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty niższej niż 1.000 euro, przeliczonej według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedniego, lub
3)   w którymkolwiek z miesięcy w tych latach zmniejszą przeciętne miesięczne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę o więcej niż 10 %, w stosunku do najwyższego przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w roku poprzedzającym rok podatkowy, lub
4)   mają zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa, ceł oraz składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Podatnicy, którzy utracili prawo do zwolnienia:
1)   w roku podatkowym, w którym korzystają z tego zwolnienia - są obowiązani do wpłacenia należnych zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utracili prawo do zwolnienia, chyba że przed upływem tego terminu złożyli zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w którym korzystali ze zwolnienia, i zapłacili podatek na zasadach określonych w art. 45; w tych przypadkach nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek;
2)   w okresie między dniem 1 stycznia następnego roku a terminem określonym dla złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w którym korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w którym korzystali ze zwolnienia i zapłaty podatku, na zasadach określonych w art. 45; w tym przypadku nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu zaliczek za poszczególne miesiące roku, w którym podatnicy korzystali ze zwolnienia;
3)   w okresie między upływem terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w którym korzystali ze zwolnienia, a terminem określonym dla złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za pierwszy rok podatkowy następujący po roku, w którym korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w pkt 2, i zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od dnia następnego po upływie terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w którym mieli obowiązek złożyć to zeznanie;
4)   w okresie od upływu terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za pierwszy rok podatkowy następujący po roku, w którym korzystali ze zwolnienia, do końca piątego roku podatkowego następującego po roku, w którym korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do złożenia:
a)  korekty zeznania, o którym mowa w pkt 2, i zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od dnia następnego po upływie terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w którym mieli obowiązek złożyć to zeznanie,
b)  korekt zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), w których doliczyli po 20 % dochodu, o którym mowa w ust. 7e, składanych za kolejne lata podatkowe następujące po roku korzystania ze zwolnienia.

Kredyt podatkowy to potoczne określenie regulacji prawnych, które polegają na odłożeniu w czasie oraz rozłożeniu na raty zapłaty zobowiązań podatkowych  z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, a także podatku dochodowego od osób prawnych.
Przepis art. 44 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi o zwolnieniu od obowiązków z pozarolniczej działalności gospodarczej tzn. od obowiązku uiszczania zaliczek miesięcznych oraz składania miesięcznych deklaracji.  Skorzystanie z kredytu podatkowego powoduje, że podatnik, któremu przysługuje to zwolnienie, nie płaci w roku podatkowym objętym zwolnieniem podatku od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dochody te nie mogą zatem powiększać podstawy opodatkowania. Kwota nie zapłaconych zaliczek nie staję się zaległością podatkową, natomiast jest ona rozkładana na 5 równych rat i musi zostać spłacona w ciągu kolejnych 5 lat podatkowych.
Zgodnie z art. 44 ust 7e u.p.d.o.f dochód uzyskany przez przedsiębiorcę, który korzysta z kredytu podatkowego nie podlega opodatkowaniu w tym roku, w którym przysługiwało mu zwolnienie. Tym samym podstawa jego opodatkowania nie powiększy się o dochody uzyskane z prowadzenia działalności gospodarczej.
Art. 44 ust. 7f u.p.d.o.f stanowi, że w kolejnych 5 latach 20% dochodu, objętego zwolnieniem z racji korzystania z kredytu podatkowego, będzie doliczane do dochodów z działalności gospodarczej osiągniętych za dany rok podatkowy.

Zwolnieni mogą być podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym następującym:
1)   bezpośrednio po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli w roku jej rozpoczęcia działalność ta była prowadzona co najmniej przez pełnych 10 miesięcy, albo
2)   dwa lata po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli nie został spełniony warunek, o którym mowa powyżej.

Skorzystać z kredytu podatkowego mogą wyłącznie przedsiębiorcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
1)  w okresie poprzedzającym rok korzystania z tego zwolnienia osiągnęli przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty co najmniej 1.000 euro, przeliczonej według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok rozpoczęcia tej działalności;
2)   od dnia rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej do dnia 1 stycznia roku podatkowego, w którym rozpoczynają korzystanie ze zwolnienia, byli małym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, a w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniali, na podstawie umowy o pracę, w każdym miesiącu co najmniej 5 osób w przeliczeniu na pełne etaty;
3) w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nie wykorzystują środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także innych składników majątku, o znacznej wartości, udostępnionych im nieodpłatnie przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, wykorzystywanych uprzednio w działalności gospodarczej prowadzonej przez te osoby i stanowiących ich własność;
4)   złożyli właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o korzystaniu z tego zwolnienia; oświadczenie składa się w formie pisemnej w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, w którym podatnik będzie korzystał z tego zwolnienia;
5)   w roku korzystania ze zwolnienia są opodatkowani wedle skali podatkowej, zwolnienie nie przysługuje podatnikom opodatkowanym wedle jednolitej 19% stawki.

Zgodnie z art. 44 7g u.p.d.o.f. podatnicy tracą prawo do zwolnienia, jeżeli odpowiednio w roku lub za rok korzystania ze zwolnienia albo w pięciu następnych latach podatkowych:
1)   zlikwidowali działalność gospodarczą albo została ogłoszona ich upadłość obejmująca likwidację majątku lub upadłość obejmująca likwidację majątku spółki, której są wspólnikami, lub
2)   osiągnęli przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty niższej niż 1.000 euro, przeliczonej według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedniego, lub
3)   w którymkolwiek z miesięcy w tych latach zmniejszą przeciętne miesięczne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę o więcej niż 10 %, w stosunku do najwyższego przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w roku poprzedzającym rok podatkowy, lub
4)   mają zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa, ceł oraz składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Podatnicy, którzy utracili prawo do zwolnienia:
1)   w roku podatkowym, w którym korzystają z tego zwolnienia - są obowiązani do wpłacenia należnych zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utracili prawo do zwolnienia, chyba że przed upływem tego terminu złożyli zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w którym korzystali ze zwolnienia, i zapłacili podatek na zasadach określonych w art. 45; w tych przypadkach nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek;
2)   w okresie między dniem 1 stycznia następnego roku a terminem określonym dla złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w którym korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w którym korzystali ze zwolnienia i zapłaty podatku, na zasadach określonych w art. 45; w tym przypadku nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu zaliczek za poszczególne miesiące roku, w którym podatnicy korzystali ze zwolnienia;
3)   w okresie między upływem terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w którym korzystali ze zwolnienia, a terminem określonym dla złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za pierwszy rok podatkowy następujący po roku, w którym korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w pkt 2, i zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od dnia następnego po upływie terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w którym mieli obowiązek złożyć to zeznanie;
4)   w okresie od upływu terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za pierwszy rok podatkowy następujący po roku, w którym korzystali ze zwolnienia, do końca piątego roku podatkowego następującego po roku, w którym korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do złożenia:
a)  korekty zeznania, o którym mowa w pkt 2, i zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od dnia następnego po upływie terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w którym mieli obowiązek złożyć to zeznanie,
b)  korekt zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), w których doliczyli po 20 % dochodu, o którym mowa w ust. 7e, składanych za kolejne lata podatkowe następujące po roku korzystania ze zwolnienia.

czytaj dalej

Ważne Kwalifikacja i amortyzacja programu komputerowego 26-02-2013

 Art. 22b.ust. 1 pkt. 4 i 5 - Amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:
- autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
- licencje,
- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt. 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.
Art. 22m. ust. 1 pkt.1 - Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 22ł ust. 1–3, okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych nie może być krótszy niż:
- od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich - 24 miesiące,

Do zakwalifikowania programu komputerowego nie można zastosować art.22k ust.7 , ponieważ oprogramowanie komputerowe wg art. 22b to wartości niematerialne i prawne. Jedyna możliwość dla licencji na programy komputerowe to zastosowanie art. 22m ust.1 pkt.1

Art. 22b.ust. 1 pkt. 4 i 5 - Amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:
- autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
- licencje,
- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt. 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.
Art. 22m. ust. 1 pkt.1 - Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 22ł ust. 1–3, okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych nie może być krótszy niż:
- od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich - 24 miesiące,

Do zakwalifikowania programu komputerowego nie można zastosować art.22k ust.7 , ponieważ oprogramowanie komputerowe wg art. 22b to wartości niematerialne i prawne. Jedyna możliwość dla licencji na programy komputerowe to zastosowanie art. 22m ust.1 pkt.1

czytaj dalej

Biuletyn e-doradcy

Aktualności

WażneNowe zasady logowania do bankowości elektronicznej

Z powodu wejścia w życie nowych przepisów w ostatnich dniach banki, skoki i instytucje płatnicze modyfikują zasady dostępu do serwisów bankowości elektronicznej, wprowadzając dodatkowy element potwierdzenia logowania, np. kod SMS....

więcej

WażneTermin złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych

Szanowni Państwo,przypominamy, że ostatniego dnia września mija termin złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy 2018. Dotyczy to podatników CIT, których rok podatkowy jest zbieżny z rokiem kalendarzowym....

więcej

WażnePłaca minimalna znacznie w górę

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 roku. W przyszłym roku minimalne pensje wzrosną do poziomu 2600 złotych, a stawka godzinowa wyniesie 17 złotych....

więcej

Archiwum aktualności

Kontakt

Kancelaria Podatkowa Elżbieta Konopka


NIP: 747–000-44-99

REGON: 530600416


Opole

ul. Ozimska 15a/3

45-057 Opole

77 456 54 93


Brzeg

ul. Dzierżonia 16

49-300 Brzeg

77 416 95 59

OK

Ta strona korzysta z plików tekstowych cookies. Jeżeli nie chcesz aby na twoim urządzeniu były przechowywane pliki cookies - możesz wyłaczyć ich obsługę w swojej przeglądarce.

Wyłączenie obsługi cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Brak włączenia blokowania plików cookies w twojej przeglądarce oznacza, iż wyrażasz zgodę na ich przechowywanie w twoim urządzeniu końcowym.