E-księgowość

Login:

Hasło:

Zaloguj

Archiwum aktualności

Ważne Można skorzystać ze zwolnienia z VAT, jeżeli się z tego zwolnienia wcześniej zrezygnowało 19-12-2012

Stosując się do art. 113 ust.11 podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust.1.
Art. 96 ust.12 Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest obowiązany zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Obowiązek ten nie dotyczy przypadków, gdy następuje wyłącznie zmiana danych objętych obowiązkiem aktualizacji na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.10)). Zdanie drugie nie ma zastosowania w przypadku, gdy zgłaszana zmiana powoduje zmianę właściwości organu podatkowego.

Stosując się do art. 113 ust.11 podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust.1. Art. 96 ust.12 Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest obowiązany zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Obowiązek ten nie dotyczy przypadków, gdy następuje wyłącznie zmiana danych objętych obowiązkiem aktualizacji na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.10)). Zdanie drugie nie ma zastosowania w przypadku, gdy zgłaszana zmiana powoduje zmianę właściwości organu podatkowego.

  • Termin kiedy może ponownie skorzystać ze zwolnienia?

Jak wynika z powyższego stanu prawnego, podatnik, który zrezygnował ze zwolnienia z podatku VAT i przez okres co najmniej 12 miesięcy nie przekroczył wysokości obrotów, wymienionych w art.113 ustawy o podatku od towarów i usług, może ponownie skorzystać z tego zwolnienia. Istotne jest to, iż powinno to nastąpić, jednakże, nie wcześniej niż po upływie roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z niego.

  • Kiedy ma złożyć zawiadomienie?

Po upływie 12 m-cy od roku, w którym obrót nie przekroczył 150000zł .

 np. w roku 2011 obrót nie przekroczył 150000zł, to dnia 01.01.2012r. Podatnik ma prawo do skorzystania z ponownego zwolnienia, a zawiadomienie powinien złożyć do 07.01.2012r. składając VAT-R z zaznaczeniem pola „aktualizacja danych”.


czytaj dalej

Informacja kadry 14-12-2012

Kancelaria Podatkowa Elżbieta Konopka informuje, że:

  •  z dniem 01.01.2013r. zmieniło się najniższe wynagrodzenia i wynosi 1600 zł brutto (a tym samym ulegają zmianie świadczenia pracownicze, współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za urlop i inne dodatki np. za pracę w porze nocnej),
  • na podstawie wyroku TK, pracodawcy zobowiązani są do rekompensaty poprzez udzielanie pracownikowi innego dnia wolnego za święto za święto wydające w dniu wolnym od pracy (sobota)

      Pracodawca ma obowiązek zapoznać pracowników z dniami wolnymi obowiązującymi w danym roku (w załączeniu projekt zarządzenia, które można dostosować do indywidualnych warunków i potrzeb danego zakładu pracy).

Kancelaria Podatkowa Elżbieta Konopka informuje, że:

-        z dniem 01.01.2013r. zmieniło się najniższe wynagrodzenia i wynosi 1600 zł brutto (a tym samym ulegają zmianie świadczenia pracownicze, współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za urlop i inne dodatki np. za pracę w porze nocnej),
-        na podstawie wyroku TK, pracodawcy zobowiązani są do rekompensaty poprzez udzielanie pracownikowi innego dnia wolnego za święto za święto wydające w dniu wolnym od pracy (sobota)

      Pracodawca ma obowiązek zapoznać pracowników z dniami wolnymi obowiązującymi w danym roku (w załączeniu projekt zarządzenia, które można dostosować do indywidualnych warunków i potrzeb danego zakładu pracy).

W 2013r. traci ważność złożone wcześnie oświadczenie (PIT 2), będące podstawą do ustalenia prawidłowej zaliczki na PIT 4. Prosimy więc o złożenie przez pracowników nowych oświadczeń PIT2 oraz oświadczeń o podwyższenie kosztów uzyskania przychodów (dotyczy pracowników dojeżdżających do zakładu pracy).  Niniejsze oświadczenia będą podstawą do sporządzenia listy płac za m-c I/2013.
            Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz będący w stosunku pracy, powinni również w swoich zakładach pracy, złożyć stosowne oświadczenia.
 
Kancelaria Podatkowa Elżbieta Konopka przypomina, iż każdy pracodawca zatrudniający choćby jednego pracownika w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, powinien co najmniej:

1.      Zgłosić prowadzenie działalności / już jako pracodawca /do Państwowej Inspekcji Pracy
2.      Dokonać oceny stanowisk pracy pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy przez osobę posiadającą uprawnienia w tym zakresie ( dokonywać aktualizacji tej oceny, albowiem w br. zmieniły się chociażby przepisy dotyczące oświetlenia)
3.      Dokonywać oceny ryzyka zawodowego na każdym stanowisku pracy  i zapoznawać z nią  pracowników.
4.      Zapewnić środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, w tym również wyznaczyć osobę do udzielania pierwszej pomocy (art. 2091 K.P.).   
Osoby zainteresowane, przeszkoleniem pracownika / pracowników , proszeni są o zgłaszania zapotrzebowania na niniejsze szkolenie. Z chwilą utworzenia grupy 12 osobowej Kancelaria Podatkowa zorganizuje szkolenie dla Państwa pracowników.
5.      Posiadać ważne uprawnienia w zakresie szkolenia pracowników pod względem BHP / szkolenie wstępne ogólne, instruktaż stanowiskowy /
6.      Ustalić zasady dotyczące:
a)      równego traktowania w zatrudnieniu /zapoznać z nimi pracowników/
b)      przydziału środków BHP
c)      zapewnienia odzieży, obuwia i innych środków ochrony z zakresu BHP
7.      Ustalić normatywny czas pracy pracowników, systemy i rozkłady czasu pracy oraz okresy rozliczeniowe.
8.      Prowadzić rzetelnie indywidualne karty ewidencji czasu pracy dla pracowników.
9.      Zapewnić funkcjonowanie służby BHP w zakładzie pracy przez osobę posiadającą uprawnienia z tego zakresu.
 
Wymieniłam jedynie te zagadnienia, na które w ostatnim okresie zwracali szczególną uwagę państwowi inspektorzy pracy.

czytaj dalej

Zmiany w VAT już za 12 dni 12-12-2012

Tylko tyle czasu zostało przedsiębiorcom na dostosowanie się do nowych przepisów dotyczących fakturowania i ulgi na złe długi. Tyle samo na przygotowanie systemów rozliczeniowych

W przyszłym roku czeka przedsiębiorców prawdziwa lawina zmian w VAT. Rozeznanie się w gąszczu nowych przepisów utrudnia to, że nowości wprowadzają różne akty prawne: nowelizacja ustawy o VAT z 7 grudnia 2012 r., ustawa z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. poz. 1342, tzw. ustawa deregulacyjna), rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zasady wystawiania faktur (Dz.U. z 2012 r. poz. 1428) oraz nowe rozporządzenie w sprawie faktur elektronicznych (czeka na podpis ministra). Duża część zmian wymaga od przedsiębiorców dostosowania systemów rozliczeniowych. Sprawę dodatkowo utrudnia to, że poszczególne zmiany wchodzą w życie w różnym czasie.


Tylko tyle czasu zostało przedsiębiorcom na dostosowanie się do nowych przepisów dotyczących fakturowania i ulgi na złe długi. Tyle samo na przygotowanie systemów rozliczeniowych

W przyszłym roku czeka przedsiębiorców prawdziwa lawina zmian w VAT. Rozeznanie się w gąszczu nowych przepisów utrudnia to, że nowości wprowadzają różne akty prawne: nowelizacja ustawy o VAT z 7 grudnia 2012 r., ustawa z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. poz. 1342, tzw. ustawa deregulacyjna), rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zasady wystawiania faktur (Dz.U. z 2012 r. poz. 1428) oraz nowe rozporządzenie w sprawie faktur elektronicznych (czeka na podpis ministra). Duża część zmian wymaga od przedsiębiorców dostosowania systemów rozliczeniowych. Sprawę dodatkowo utrudnia to, że poszczególne zmiany wchodzą w życie w różnym czasie.

Korekta VAT naliczonego

Najpilniejsze jest przygotowanie się do nowych regulacji, które wchodzą w życie 1 stycznia 2013 r., czyli już za 12 dni. Zaczną wtedy obowiązywać zmiany w VAT przyjęte w pakiecie przepisów deregulacyjnych. Szczególną uwagę podatnicy powinni zwrócić na obowiązek korekty VAT naliczonego wynikającego z faktury, która nie została opłacona. Dłużnik będzie musiał tego dokonać w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150. dzień od dnia upływu terminu płatności. Dostosowanie się do nowych regulacji w uldze na złe długi wymagać będzie szczegółowego monitorowania tych terminów oraz starannego archiwizowania dokumentów potwierdzających wpłaty. Podatnik, który nie będzie miał dowodu uiszczenia zapłaty za fakturę, musi się bowiem liczyć z tym, że organy podatkowe zakwestionują rozliczenia.

Ta sama ustawa pozwala małym firmom stosującym metodę kasową na wpłatę VAT do urzędu skarbowego dopiero w momencie otrzymania zapłaty od kontrahenta. Jeśli jednak kontrahent nie będzie podatnikiem VAT czynnym, podatek trzeba będzie rozliczyć nie później niż 180. dnia, licząc od dnia transakcji, co też będzie wymagało dostosowania systemów finansowo-księgowych.

Ustawa deregulacyjna wprowadza też likwidację obowiązku opodatkowania zaliczek w transakcjach wewnątrzwspólnotowych czy nowe zasady przeliczania kwot w walutach obcych. Mimo że rozwiązania te są korzystne, to rozrzucenie przepisów w różnych aktach prawnych utrudni podatnikom poprawne rozliczenie się z fiskusem. Zwiększy się też ryzyko popełnienia błędów.

Fakturowanie po nowemu

Także na przygotowanie się do zmian w fakturowaniu pozostały niecałe dwa tygodnie. Od 1 stycznia 2013 r. będą obowiązywały zmienione przepisy dotyczące faktur papierowych i elektronicznych. Zmieni się spis danych, które trzeba będzie umieszczać na fakturach, a także ich oznaczenia. Konieczne więc będzie dostosowanie oprogramowania. Ponadto podatnicy, którzy chcą skorzystać z nowych rozwiązań, takich jak np. przeniesienie obowiązku wystawienia faktury na nabywcę (tzw. samofakturowanie), muszą wdrożyć określone procedury. Nabywca będzie mógł wystawiać faktury pod warunkiem, że porozumie się wcześniej ze sprzedawcą oraz kontrahenci określą procedurę zatwierdzania poszczególnych faktur.

Od nowego roku trzeba też pamiętać o procedurach związanych z zapewnieniem fakturom i e-fakturom autentyczności pochodzenia, integralności treści oraz czytelności. W przypadku faktur papierowych jest to nowy wymóg. Można go spełnić np. za pomocą kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług. Chodzi o to, aby podatnik był w stanie pokazać, kiedy została dokonana, np. dostawa towaru, kiedy wystawiono fakturę, jakie dokumenty są z nią powiązane itp. Wymogi te można spełnić, np. stosując odpowiednie oprogramowanie.

Więcej czasu

Do zmian wchodzących w życie od 1 kwietnia 2013 r. będą musieli dostosować się w szczególności podatnicy sprzedający wyroby sztuki ludowej czy napoje, przy przyrządzaniu których wykorzystywany jest napar z herbaty oraz kawy (np. cappuccino, latte – tam gdzie kawa jest tylko jednym ze składników). Stawka VAT na te produkty wzrośnie z 8 proc. do 23 proc., co muszą uwzględniać systemy fakturowania stosowane przez sprzedawców.

Od 1 stycznia 2014 r. podatników czeka kolejne, jeszcze poważniejsze dostosowanie procedur oraz oprogramowania finansowo-księgowego i fakturowego. Będzie to związane z fundamentalnymi zmianami w systemie VAT, dotyczącymi podstawy opodatkowania czy momentu powstania obowiązku podatkowego. Wiele dotychczas stosowanych procedur i przyzwyczajeń trzeba będzie zmienić. Przepisy dotyczące wystawiania faktur zostaną przeniesione do ustawy o VAT. Co więcej, zaczną obowiązywać nowe terminy wystawiania faktur. Na przygotowanie swoich firm i oprogramowania do tych zmian podatnicy mają jednak ponad rok.

czytaj dalej

Ważne Zmiana zasady opłacania zaliczki na podatek dochodowy za m-c listopad 11-12-2012

Przypominamy, że zmieniła się zasada opłacania zaliczki na podatek dochodowy za m-c listopad.
Nie płacimy już podwójnej zaliczki tj. podatek dochodowy za m-c listopad x 2, tylko podatek za listopad płacimy w grudniu.

Jeżeli w grudniu wyjdzie podatek a nie zdążymy złożyć zeznania podatkowego do 20 stycznia to zaliczkę na podatek dochodowy za m-c grudzień należy zapłacić w styczniu a nie jak poprzednio w kwietniu.

Jeżeli mamy dochody z innych źródeł np. stosunek pracy, emerytura, renta, bądź inne, to jest pewne, że nie zdążymy złożyć zeznania w styczniu, bo nie będziemy mieli PIT 11,...

Najlepiej uwzględnić koszty / wydatki zaplanowane na ten rok w grudniu, albowiem jeżeli dochód za XII wyniesie 0 to i zaliczka wyniesie 0.

Cztery najbardziej istotnie zmiany w podatkach na 2013r. 07-12-2012

Od roku 2013 następuje zmiana w ustaleniu daty powstania obowiązku podatkowego w zakresie VAT i podatku dochodowego od osób fizycznych – obowiązek podatkowy w obu podatkach powstaje z nielicznymi wyjątkami z datą wydania towaru lub wykonania usługi, nie będzie miała znaczenia data wystawienia faktury – i tak w przypadku sprzedaży towaru lub wykonania usługi w dniu 30 stycznia 2013r a wystawieniu faktury w dniu 3 lutego 2013r , podatek VAT z tej faktury jak i podatek dochodowy musimy rozliczyć w styczniu 2013r. Tak więc od 2013r każda faktura sprzedaży musi zawierać datę wystawienia oraz co ważniejsze datę sprzedaży towaru lu usługi. Oznacza to także, że do bura muszą być dostarczane wszystkie faktury sprzedaży za poprzedni miesiąc rozliczeniowy, nawet te które są wystawione w miesiącu następnym, co wyeliminuje korekty w tym zakresie.

    Od roku 2013 wchodzą w życie przepisy dotyczące faktur uproszczonych, będzie to faktura o kwocie do 450zł, bez prawa do odliczenia podatku VAT z niej wynikającego – tak więc żaden podatnik VAT nie powinien przyjmować takich faktur zakupowych.

Od roku 2013 następuje zmiana w ustaleniu daty powstania obowiązku podatkowego w zakresie VAT i podatku dochodowego od osób fizycznych – obowiązek podatkowy w obu podatkach powstaje z nielicznymi wyjątkami z datą wydania towaru lub wykonania usługi, nie będzie miała znaczenia data wystawienia faktury – i tak w przypadku sprzedaży towaru lub wykonania usługi w dniu 30 stycznia 2013r a wystawieniu faktury w dniu 3 lutego 2013r , podatek VAT z tej faktury jak i podatek dochodowy musimy rozliczyć w styczniu 2013r. Tak więc od 2013r każda faktura sprzedaży musi zawierać datę wystawienia oraz co ważniejsze datę sprzedaży towaru lu usługi. Oznacza to także, że do bura muszą być dostarczane wszystkie faktury sprzedaży za poprzedni miesiąc rozliczeniowy, nawet te które są wystawione w miesiącu następnym, co wyeliminuje korekty w tym zakresie.

    Od roku 2013 wchodzą w życie przepisy dotyczące faktur uproszczonych, będzie to faktura o kwocie do 450zł, bez prawa do odliczenia podatku VAT z niej wynikającego – tak więc żaden podatnik VAT nie powinien przyjmować takich faktur zakupowych.

    Od roku 2013 zmieniają się także przepisy w zakresie „ulgi na złe długi” w zakresie podatku VAT, tak po stronie sprzedawcy jak i nabywcy:

    sprzedawca – wierzyciel, jeżeli uprawdopodobni nieściągalność długu, i gdy minie 150 dni od terminu płatności faktury, będzie miał prawo do dokonania korekty o tą fakturę w bieżącym miesiącu bez potrzeby zawiadomienia dłużnika jedynie będzie miał obowiązek zawiadomić US o dokonanej korekcie z podaniem kwoty korekty oraz danych dłużnika,

    nabywca – dłużnik, ma obowiązek dokonania korekty zawsze po upływie 150 dni od upływy terminu płatności faktury, w przypadku zapłaty za fakturę po tym zdarzeniu, dłużnik ponownie nabędzie prawa do odliczenia z niej podatku VAT. Brak wspomnianej wyżej korekty w zakresie podatku VAT skutkuje sankcja w wysokości 30% wartości VAT z tejże faktury.

    Od roku 2013 zmieniają się przepisy w zakresie kosztów uzyskania przychodu. Ostatecznym kosztem uzyskania przychodów będą tylko te faktury/rachunki które zostały opłacone. Oznacza to, że jeżeli faktura zakupowa nie zostanie zapłacona w terminie 30 dni od terminu jej płatności to będzie ona podlegała wyksięgowaniu z kosztów, to samo dotyczy faktur których termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, wtedy korekty dokonujemy po upływie 90 dni od daty zaksięgowania. Zapłata spowoduje ponowne prawo do zaliczenia w koszty tejże faktury.  Zmiana ta dotyczy tylko podatników na zasadach ogólnych a nie na ryczałcie.

Powyższe zmiany wprowadzają „rewolucję” w księgowości i mogą doprowadzić do licznych pomyłek w tym zakresie. Aby tego uniknąć , Biuro Rachunkowe jest zmuszone do wprowadzenia nowych zasad przyjmowania dokumentacji do księgowania tak aby wyeliminować możliwość wystąpienia błędów.
 

W kwestii faktur sprzedażowych – szczególny nacisk na prawidłowe wystawianie faktur w zakresie daty powstania obowiązku podatkowego (data wydania towaru, data wykonania usługi).

W kwestii dokumentów zakupowych – podpinanie przez klienta pod każdą fakturę / rachunek dokumentu zapłaty, jeżeli dokument nie jest opłacony gotówką co musi z niego wynikać lub opisywanie dokumentów co do płatności po rygorem odpowiedzialności wynikającej z KKS.

czytaj dalej

Biuletyn e-doradcy

Aktualności

WażneUwaga na fałszywe strony do składania e-PIT-ów

Uwaga na fałszywe strony do składania e-PIT-ówMinisterstwo Finansów przypomina, że jedynym sposobem składania elektronicznych formularzy PIT za 2018 r. udostępnianym przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową jest usługa Twój e-PIT lub e-Deklara...

więcej

WażneRolniku pamiętaj – kupując podróbki tracisz wiele razy

Krajowa Administracja Skarbowa przestrzega: Rolniku pamiętaj – kupując podróbki tracisz wiele razy...

więcej

WażneUwaga na ogłoszenia „sprzedam koszty VAT - sprzedam faktury”

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pojawiło się kolejne ostrzeżenie: Uwaga na ogłoszenia „sprzedam koszty VAT - sprzedam faktury”...

więcej

Archiwum aktualności

Kontakt

Kancelaria Podatkowa Elżbieta Konopka


NIP: 747–000-44-99

REGON: 530600416


Opole

ul. Ozimska 15a/3

45-057 Opole

77 456 54 93


Brzeg

ul. Dzierżonia 16

49-300 Brzeg

77 416 95 59

OK

Ta strona korzysta z plików tekstowych cookies. Jeżeli nie chcesz aby na twoim urządzeniu były przechowywane pliki cookies - możesz wyłaczyć ich obsługę w swojej przeglądarce.

Wyłączenie obsługi cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Brak włączenia blokowania plików cookies w twojej przeglądarce oznacza, iż wyrażasz zgodę na ich przechowywanie w twoim urządzeniu końcowym.