E-księgowość

Login:

Hasło:

Zaloguj

Archiwum aktualności

Ważne Czym jest kredyt podatkowy oraz na jakich warunkach może być udzielony? 27-02-2013

Kredyt podatkowy to potoczne określenie regulacji prawnych, które polegają na odłożeniu w czasie oraz rozłożeniu na raty zapłaty zobowiązań podatkowych  z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, a także podatku dochodowego od osób prawnych.
Przepis art. 44 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi o zwolnieniu od obowiązków z pozarolniczej działalności gospodarczej tzn. od obowiązku uiszczania zaliczek miesięcznych oraz składania miesięcznych deklaracji.  Skorzystanie z kredytu podatkowego powoduje, że podatnik, któremu przysługuje to zwolnienie, nie płaci w roku podatkowym objętym zwolnieniem podatku od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dochody te nie mogą zatem powiększać podstawy opodatkowania. Kwota nie zapłaconych zaliczek nie staję się zaległością podatkową, natomiast jest ona rozkładana na 5 równych rat i musi zostać spłacona w ciągu kolejnych 5 lat podatkowych.
Zgodnie z art. 44 ust 7e u.p.d.o.f dochód uzyskany przez przedsiębiorcę, który korzysta z kredytu podatkowego nie podlega opodatkowaniu w tym roku, w którym przysługiwało mu zwolnienie. Tym samym podstawa jego opodatkowania nie powiększy się o dochody uzyskane z prowadzenia działalności gospodarczej.
Art. 44 ust. 7f u.p.d.o.f stanowi, że w kolejnych 5 latach 20% dochodu, objętego zwolnieniem z racji korzystania z kredytu podatkowego, będzie doliczane do dochodów z działalności gospodarczej osiągniętych za dany rok podatkowy.

Zwolnieni mogą być podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym następującym:
1)   bezpośrednio po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli w roku jej rozpoczęcia działalność ta była prowadzona co najmniej przez pełnych 10 miesięcy, albo
2)   dwa lata po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli nie został spełniony warunek, o którym mowa powyżej.

Skorzystać z kredytu podatkowego mogą wyłącznie przedsiębiorcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
1)  w okresie poprzedzającym rok korzystania z tego zwolnienia osiągnęli przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty co najmniej 1.000 euro, przeliczonej według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok rozpoczęcia tej działalności;
2)   od dnia rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej do dnia 1 stycznia roku podatkowego, w którym rozpoczynają korzystanie ze zwolnienia, byli małym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, a w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniali, na podstawie umowy o pracę, w każdym miesiącu co najmniej 5 osób w przeliczeniu na pełne etaty;
3) w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nie wykorzystują środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także innych składników majątku, o znacznej wartości, udostępnionych im nieodpłatnie przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, wykorzystywanych uprzednio w działalności gospodarczej prowadzonej przez te osoby i stanowiących ich własność;
4)   złożyli właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o korzystaniu z tego zwolnienia; oświadczenie składa się w formie pisemnej w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, w którym podatnik będzie korzystał z tego zwolnienia;
5)   w roku korzystania ze zwolnienia są opodatkowani wedle skali podatkowej, zwolnienie nie przysługuje podatnikom opodatkowanym wedle jednolitej 19% stawki.

Zgodnie z art. 44 7g u.p.d.o.f. podatnicy tracą prawo do zwolnienia, jeżeli odpowiednio w roku lub za rok korzystania ze zwolnienia albo w pięciu następnych latach podatkowych:
1)   zlikwidowali działalność gospodarczą albo została ogłoszona ich upadłość obejmująca likwidację majątku lub upadłość obejmująca likwidację majątku spółki, której są wspólnikami, lub
2)   osiągnęli przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty niższej niż 1.000 euro, przeliczonej według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedniego, lub
3)   w którymkolwiek z miesięcy w tych latach zmniejszą przeciętne miesięczne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę o więcej niż 10 %, w stosunku do najwyższego przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w roku poprzedzającym rok podatkowy, lub
4)   mają zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa, ceł oraz składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Podatnicy, którzy utracili prawo do zwolnienia:
1)   w roku podatkowym, w którym korzystają z tego zwolnienia - są obowiązani do wpłacenia należnych zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utracili prawo do zwolnienia, chyba że przed upływem tego terminu złożyli zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w którym korzystali ze zwolnienia, i zapłacili podatek na zasadach określonych w art. 45; w tych przypadkach nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek;
2)   w okresie między dniem 1 stycznia następnego roku a terminem określonym dla złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w którym korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w którym korzystali ze zwolnienia i zapłaty podatku, na zasadach określonych w art. 45; w tym przypadku nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu zaliczek za poszczególne miesiące roku, w którym podatnicy korzystali ze zwolnienia;
3)   w okresie między upływem terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w którym korzystali ze zwolnienia, a terminem określonym dla złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za pierwszy rok podatkowy następujący po roku, w którym korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w pkt 2, i zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od dnia następnego po upływie terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w którym mieli obowiązek złożyć to zeznanie;
4)   w okresie od upływu terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za pierwszy rok podatkowy następujący po roku, w którym korzystali ze zwolnienia, do końca piątego roku podatkowego następującego po roku, w którym korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do złożenia:
a)  korekty zeznania, o którym mowa w pkt 2, i zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od dnia następnego po upływie terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w którym mieli obowiązek złożyć to zeznanie,
b)  korekt zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), w których doliczyli po 20 % dochodu, o którym mowa w ust. 7e, składanych za kolejne lata podatkowe następujące po roku korzystania ze zwolnienia.

Kredyt podatkowy to potoczne określenie regulacji prawnych, które polegają na odłożeniu w czasie oraz rozłożeniu na raty zapłaty zobowiązań podatkowych  z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, a także podatku dochodowego od osób prawnych.
Przepis art. 44 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi o zwolnieniu od obowiązków z pozarolniczej działalności gospodarczej tzn. od obowiązku uiszczania zaliczek miesięcznych oraz składania miesięcznych deklaracji.  Skorzystanie z kredytu podatkowego powoduje, że podatnik, któremu przysługuje to zwolnienie, nie płaci w roku podatkowym objętym zwolnieniem podatku od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dochody te nie mogą zatem powiększać podstawy opodatkowania. Kwota nie zapłaconych zaliczek nie staję się zaległością podatkową, natomiast jest ona rozkładana na 5 równych rat i musi zostać spłacona w ciągu kolejnych 5 lat podatkowych.
Zgodnie z art. 44 ust 7e u.p.d.o.f dochód uzyskany przez przedsiębiorcę, który korzysta z kredytu podatkowego nie podlega opodatkowaniu w tym roku, w którym przysługiwało mu zwolnienie. Tym samym podstawa jego opodatkowania nie powiększy się o dochody uzyskane z prowadzenia działalności gospodarczej.
Art. 44 ust. 7f u.p.d.o.f stanowi, że w kolejnych 5 latach 20% dochodu, objętego zwolnieniem z racji korzystania z kredytu podatkowego, będzie doliczane do dochodów z działalności gospodarczej osiągniętych za dany rok podatkowy.

Zwolnieni mogą być podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym następującym:
1)   bezpośrednio po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli w roku jej rozpoczęcia działalność ta była prowadzona co najmniej przez pełnych 10 miesięcy, albo
2)   dwa lata po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli nie został spełniony warunek, o którym mowa powyżej.

Skorzystać z kredytu podatkowego mogą wyłącznie przedsiębiorcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
1)  w okresie poprzedzającym rok korzystania z tego zwolnienia osiągnęli przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty co najmniej 1.000 euro, przeliczonej według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok rozpoczęcia tej działalności;
2)   od dnia rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej do dnia 1 stycznia roku podatkowego, w którym rozpoczynają korzystanie ze zwolnienia, byli małym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, a w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniali, na podstawie umowy o pracę, w każdym miesiącu co najmniej 5 osób w przeliczeniu na pełne etaty;
3) w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nie wykorzystują środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także innych składników majątku, o znacznej wartości, udostępnionych im nieodpłatnie przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, wykorzystywanych uprzednio w działalności gospodarczej prowadzonej przez te osoby i stanowiących ich własność;
4)   złożyli właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o korzystaniu z tego zwolnienia; oświadczenie składa się w formie pisemnej w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, w którym podatnik będzie korzystał z tego zwolnienia;
5)   w roku korzystania ze zwolnienia są opodatkowani wedle skali podatkowej, zwolnienie nie przysługuje podatnikom opodatkowanym wedle jednolitej 19% stawki.

Zgodnie z art. 44 7g u.p.d.o.f. podatnicy tracą prawo do zwolnienia, jeżeli odpowiednio w roku lub za rok korzystania ze zwolnienia albo w pięciu następnych latach podatkowych:
1)   zlikwidowali działalność gospodarczą albo została ogłoszona ich upadłość obejmująca likwidację majątku lub upadłość obejmująca likwidację majątku spółki, której są wspólnikami, lub
2)   osiągnęli przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty niższej niż 1.000 euro, przeliczonej według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedniego, lub
3)   w którymkolwiek z miesięcy w tych latach zmniejszą przeciętne miesięczne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę o więcej niż 10 %, w stosunku do najwyższego przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w roku poprzedzającym rok podatkowy, lub
4)   mają zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa, ceł oraz składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Podatnicy, którzy utracili prawo do zwolnienia:
1)   w roku podatkowym, w którym korzystają z tego zwolnienia - są obowiązani do wpłacenia należnych zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utracili prawo do zwolnienia, chyba że przed upływem tego terminu złożyli zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w którym korzystali ze zwolnienia, i zapłacili podatek na zasadach określonych w art. 45; w tych przypadkach nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek;
2)   w okresie między dniem 1 stycznia następnego roku a terminem określonym dla złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w którym korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w którym korzystali ze zwolnienia i zapłaty podatku, na zasadach określonych w art. 45; w tym przypadku nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu zaliczek za poszczególne miesiące roku, w którym podatnicy korzystali ze zwolnienia;
3)   w okresie między upływem terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w którym korzystali ze zwolnienia, a terminem określonym dla złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za pierwszy rok podatkowy następujący po roku, w którym korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w pkt 2, i zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od dnia następnego po upływie terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w którym mieli obowiązek złożyć to zeznanie;
4)   w okresie od upływu terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za pierwszy rok podatkowy następujący po roku, w którym korzystali ze zwolnienia, do końca piątego roku podatkowego następującego po roku, w którym korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do złożenia:
a)  korekty zeznania, o którym mowa w pkt 2, i zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od dnia następnego po upływie terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w którym mieli obowiązek złożyć to zeznanie,
b)  korekt zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), w których doliczyli po 20 % dochodu, o którym mowa w ust. 7e, składanych za kolejne lata podatkowe następujące po roku korzystania ze zwolnienia.

czytaj dalej

Ważne Kwalifikacja i amortyzacja programu komputerowego 26-02-2013

 Art. 22b.ust. 1 pkt. 4 i 5 - Amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:
- autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
- licencje,
- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt. 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.
Art. 22m. ust. 1 pkt.1 - Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 22ł ust. 1–3, okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych nie może być krótszy niż:
- od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich - 24 miesiące,

Do zakwalifikowania programu komputerowego nie można zastosować art.22k ust.7 , ponieważ oprogramowanie komputerowe wg art. 22b to wartości niematerialne i prawne. Jedyna możliwość dla licencji na programy komputerowe to zastosowanie art. 22m ust.1 pkt.1

Art. 22b.ust. 1 pkt. 4 i 5 - Amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:
- autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
- licencje,
- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt. 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.
Art. 22m. ust. 1 pkt.1 - Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 22ł ust. 1–3, okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych nie może być krótszy niż:
- od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich - 24 miesiące,

Do zakwalifikowania programu komputerowego nie można zastosować art.22k ust.7 , ponieważ oprogramowanie komputerowe wg art. 22b to wartości niematerialne i prawne. Jedyna możliwość dla licencji na programy komputerowe to zastosowanie art. 22m ust.1 pkt.1

czytaj dalej

Ważne Co jest kosztem uzyskania przychodu, przy umowie leasingu operacyjnego samochodu osobowego i czy można uznać za koszt uzyskania przychodu podatek VAT naliczony ? 26-02-2013

 1. Ustalenie kosztu uzyskania przychodu:
Art. 22 ust.1 u.p.d.o.f. – kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art.23
Art.22 ust.6b u.p.d.o.f. – za dzień poniesienia kosztów uzyskania przychodów w przypadku podatnika, o którym mowa w ust.6, z zastrzeżeniem ust.5e, 6ba, 6bb i 7b, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

Komentarz do art.23a u.p.d.o.f. A.Bartosiewicz i R.Kubiacki, stan prawny 2012.01.01
A. Leasing operacyjny: suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

 2. Ustalenie p. VAT uznanego za koszt uzyskania przychodu:
Art. 86a. ust. 1. W przypadku nabycia:
1. samochodów osobowych,
- kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł.

 PRZYKŁAD:

Ad.1. Ustalenie kosztu uzyskania przychodu
          a. FaVAT: 12/12/OW/00015 - Opłata wstępna: 14715,28zł netto
          b. FaVAT: 12/12/OD/00501 - Opłaty inne, Refaktura kosztów pilnego przelewu: 30,00zł netto
          c. FaVAT: 12/12/OD/00500 - Opłata za rejestrację: 285,00zł netto

Ad.2. Ustalenie p.VAT uznanego do odliczenia         p.VAT                        p.VAT naliczony
         60% z kwoty p.VAT z FaVat:12/12/OW/00015 = (3384,51zł x 60%) = 2030,71zł
         60% z kwoty p.VAT z FaVat:12/12/OD/00501 = (6,90zł x 60%)     =    4,14zł
         60% z kwoty p.VAT z FaVat:12/12/OD/00500 = (65,55zł x 60%)   =    39,33zł

 Ustalenie p.VAT uznanego za KUP                                                               p.VAT w KUP
        40% z kwoty p.VAT z FaVat:12/12/OW/00015 = (3384,51zł x 40%) = 1353,80zł
        40% z kwoty p.VAT z FaVat:12/12/OD/00501 = (6,90zł x 40%)    =      2,76zł
        40% z kwoty p.VAT z FaVat:12/12/OD/00500 = (65,55zł x 40%)  =     26,22zł


Suma kosztu uzyskanego przychodu = 15030,28zł (14715,28zł + 30zł + 285zł)
Suma p. VAT naliczonego = 2074,18zł (2030,71zł + 4,14zł + 39,33zł)
Suma p. VAT naliczonego zaliczonego do KUP = 1382,78zł (1353,80zł + 2,76zł + 26,22zł)

VAT naliczony obliczony z faktury a + b + c = 2074,18zł i należy w taki sam sposób obliczać VAT od kolejnej faktury do czasu uzyskania limitu 6000zł VAT naliczonego.
Po tym okresie, czyli po przekroczenia kwoty 6000zł VAT naliczonego, całość VAT’u stanowi koszt uzyskania przychodu. Od tego momentu faktura VAT w koszty brutto.

 

 1. Ustalenie kosztu uzyskania przychodu:
Art. 22 ust.1 u.p.d.o.f. – kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art.23
Art.22 ust.6b u.p.d.o.f. – za dzień poniesienia kosztów uzyskania przychodów w przypadku podatnika, o którym mowa w ust.6, z zastrzeżeniem ust.5e, 6ba, 6bb i 7b, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

Komentarz do art.23a u.p.d.o.f. A.Bartosiewicz i R.Kubiacki, stan prawny 2012.01.01
A. Leasing operacyjny: suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

 2. Ustalenie p. VAT uznanego za koszt uzyskania przychodu:
Art. 86a. ust. 1. W przypadku nabycia:
1. samochodów osobowych,
- kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł.

 PRZYKŁAD:

Ad.1. Ustalenie kosztu uzyskania przychodu
          a. FaVAT: 12/12/OW/00015 - Opłata wstępna: 14715,28zł netto
          b. FaVAT: 12/12/OD/00501 - Opłaty inne, Refaktura kosztów pilnego przelewu: 30,00zł netto
          c. FaVAT: 12/12/OD/00500 - Opłata za rejestrację: 285,00zł netto

Ad.2. Ustalenie p.VAT uznanego do odliczenia         p.VAT                        p.VAT naliczony
         60% z kwoty p.VAT z FaVat:12/12/OW/00015 = (3384,51zł x 60%) = 2030,71zł
         60% z kwoty p.VAT z FaVat:12/12/OD/00501 = (6,90zł x 60%)     =    4,14zł
         60% z kwoty p.VAT z FaVat:12/12/OD/00500 = (65,55zł x 60%)   =    39,33zł

 Ustalenie p.VAT uznanego za KUP                                                               p.VAT w KUP
        40% z kwoty p.VAT z FaVat:12/12/OW/00015 = (3384,51zł x 40%) = 1353,80zł
        40% z kwoty p.VAT z FaVat:12/12/OD/00501 = (6,90zł x 40%)    =      2,76zł
        40% z kwoty p.VAT z FaVat:12/12/OD/00500 = (65,55zł x 40%)  =     26,22zł


Suma kosztu uzyskanego przychodu = 15030,28zł (14715,28zł + 30zł + 285zł)
Suma p. VAT naliczonego = 2074,18zł (2030,71zł + 4,14zł + 39,33zł)
Suma p. VAT naliczonego zaliczonego do KUP = 1382,78zł (1353,80zł + 2,76zł + 26,22zł)

VAT naliczony obliczony z faktury a + b + c = 2074,18zł i należy w taki sam sposób obliczać VAT od kolejnej faktury do czasu uzyskania limitu 6000zł VAT naliczonego.
Po tym okresie, czyli po przekroczenia kwoty 6000zł VAT naliczonego, całość VAT’u stanowi koszt uzyskania przychodu. Od tego momentu faktura VAT w koszty brutto.

czytaj dalej

Ważne Można skorzystać ze zwolnienia z VAT, jeżeli się z tego zwolnienia wcześniej zrezygnowało 19-12-2012

Stosując się do art. 113 ust.11 podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust.1.
Art. 96 ust.12 Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest obowiązany zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Obowiązek ten nie dotyczy przypadków, gdy następuje wyłącznie zmiana danych objętych obowiązkiem aktualizacji na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.10)). Zdanie drugie nie ma zastosowania w przypadku, gdy zgłaszana zmiana powoduje zmianę właściwości organu podatkowego.

Stosując się do art. 113 ust.11 podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust.1. Art. 96 ust.12 Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest obowiązany zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Obowiązek ten nie dotyczy przypadków, gdy następuje wyłącznie zmiana danych objętych obowiązkiem aktualizacji na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.10)). Zdanie drugie nie ma zastosowania w przypadku, gdy zgłaszana zmiana powoduje zmianę właściwości organu podatkowego.

  • Termin kiedy może ponownie skorzystać ze zwolnienia?

Jak wynika z powyższego stanu prawnego, podatnik, który zrezygnował ze zwolnienia z podatku VAT i przez okres co najmniej 12 miesięcy nie przekroczył wysokości obrotów, wymienionych w art.113 ustawy o podatku od towarów i usług, może ponownie skorzystać z tego zwolnienia. Istotne jest to, iż powinno to nastąpić, jednakże, nie wcześniej niż po upływie roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z niego.

  • Kiedy ma złożyć zawiadomienie?

Po upływie 12 m-cy od roku, w którym obrót nie przekroczył 150000zł .

 np. w roku 2011 obrót nie przekroczył 150000zł, to dnia 01.01.2012r. Podatnik ma prawo do skorzystania z ponownego zwolnienia, a zawiadomienie powinien złożyć do 07.01.2012r. składając VAT-R z zaznaczeniem pola „aktualizacja danych”.


czytaj dalej

Informacja kadry 14-12-2012

Kancelaria Podatkowa Elżbieta Konopka informuje, że:

  •  z dniem 01.01.2013r. zmieniło się najniższe wynagrodzenia i wynosi 1600 zł brutto (a tym samym ulegają zmianie świadczenia pracownicze, współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za urlop i inne dodatki np. za pracę w porze nocnej),
  • na podstawie wyroku TK, pracodawcy zobowiązani są do rekompensaty poprzez udzielanie pracownikowi innego dnia wolnego za święto za święto wydające w dniu wolnym od pracy (sobota)

      Pracodawca ma obowiązek zapoznać pracowników z dniami wolnymi obowiązującymi w danym roku (w załączeniu projekt zarządzenia, które można dostosować do indywidualnych warunków i potrzeb danego zakładu pracy).

Kancelaria Podatkowa Elżbieta Konopka informuje, że:

-        z dniem 01.01.2013r. zmieniło się najniższe wynagrodzenia i wynosi 1600 zł brutto (a tym samym ulegają zmianie świadczenia pracownicze, współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za urlop i inne dodatki np. za pracę w porze nocnej),
-        na podstawie wyroku TK, pracodawcy zobowiązani są do rekompensaty poprzez udzielanie pracownikowi innego dnia wolnego za święto za święto wydające w dniu wolnym od pracy (sobota)

      Pracodawca ma obowiązek zapoznać pracowników z dniami wolnymi obowiązującymi w danym roku (w załączeniu projekt zarządzenia, które można dostosować do indywidualnych warunków i potrzeb danego zakładu pracy).

W 2013r. traci ważność złożone wcześnie oświadczenie (PIT 2), będące podstawą do ustalenia prawidłowej zaliczki na PIT 4. Prosimy więc o złożenie przez pracowników nowych oświadczeń PIT2 oraz oświadczeń o podwyższenie kosztów uzyskania przychodów (dotyczy pracowników dojeżdżających do zakładu pracy).  Niniejsze oświadczenia będą podstawą do sporządzenia listy płac za m-c I/2013.
            Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz będący w stosunku pracy, powinni również w swoich zakładach pracy, złożyć stosowne oświadczenia.
 
Kancelaria Podatkowa Elżbieta Konopka przypomina, iż każdy pracodawca zatrudniający choćby jednego pracownika w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, powinien co najmniej:

1.      Zgłosić prowadzenie działalności / już jako pracodawca /do Państwowej Inspekcji Pracy
2.      Dokonać oceny stanowisk pracy pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy przez osobę posiadającą uprawnienia w tym zakresie ( dokonywać aktualizacji tej oceny, albowiem w br. zmieniły się chociażby przepisy dotyczące oświetlenia)
3.      Dokonywać oceny ryzyka zawodowego na każdym stanowisku pracy  i zapoznawać z nią  pracowników.
4.      Zapewnić środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, w tym również wyznaczyć osobę do udzielania pierwszej pomocy (art. 2091 K.P.).   
Osoby zainteresowane, przeszkoleniem pracownika / pracowników , proszeni są o zgłaszania zapotrzebowania na niniejsze szkolenie. Z chwilą utworzenia grupy 12 osobowej Kancelaria Podatkowa zorganizuje szkolenie dla Państwa pracowników.
5.      Posiadać ważne uprawnienia w zakresie szkolenia pracowników pod względem BHP / szkolenie wstępne ogólne, instruktaż stanowiskowy /
6.      Ustalić zasady dotyczące:
a)      równego traktowania w zatrudnieniu /zapoznać z nimi pracowników/
b)      przydziału środków BHP
c)      zapewnienia odzieży, obuwia i innych środków ochrony z zakresu BHP
7.      Ustalić normatywny czas pracy pracowników, systemy i rozkłady czasu pracy oraz okresy rozliczeniowe.
8.      Prowadzić rzetelnie indywidualne karty ewidencji czasu pracy dla pracowników.
9.      Zapewnić funkcjonowanie służby BHP w zakładzie pracy przez osobę posiadającą uprawnienia z tego zakresu.
 
Wymieniłam jedynie te zagadnienia, na które w ostatnim okresie zwracali szczególną uwagę państwowi inspektorzy pracy.

czytaj dalej

Biuletyn e-doradcy

Aktualności

WażneOstrzeżenie dot. maili sugerujących sprzedaż pustych faktur!

W ostatnim czasie na skrzynki mailowe wpływają wiadomości, które budzą ogromne wątpliwości co do rodzaju oferowanych usług czy też towarów, albowiem sugerują one sprzedaż faktur....

więcej

WażneWAŻNY KOMUNIKAT!!!!

Uwaga na fałszywe maile trafiające na skrzynki mailowe przedsiębiorców z informacją o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej!...

więcej

WażnePracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Kto i od  kiedy  ma obowiązek utworzyć PPK?Przepisy przewidują stopniowe (co 6 miesięcy) włączanie kolejnych grup podmiotów do PPK. Od 1 lipca 2019 r. do 1 stycznia 2021 r. do utworzenia PPK zobowiązane będą kolejne grupy przedsiębiorstw – od największych po najmnie...

więcej

Archiwum aktualności

Kontakt

Kancelaria Podatkowa Elżbieta Konopka


NIP: 747–000-44-99

REGON: 530600416


Opole

ul. Ozimska 15a/3

45-057 Opole

77 456 54 93


Brzeg

ul. Dzierżonia 16

49-300 Brzeg

77 416 95 59

OK

Ta strona korzysta z plików tekstowych cookies. Jeżeli nie chcesz aby na twoim urządzeniu były przechowywane pliki cookies - możesz wyłaczyć ich obsługę w swojej przeglądarce.

Wyłączenie obsługi cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Brak włączenia blokowania plików cookies w twojej przeglądarce oznacza, iż wyrażasz zgodę na ich przechowywanie w twoim urządzeniu końcowym.