E-księgowość

Login:

Hasło:

Zaloguj

Archiwum aktualności

Ważne Akcja "Weź paragon" 04-07-2013

Od 1 lipca 2013 r. rozpoczyna się akcja Urzędu Skarbowego "Weź paragon".

         Od poniedziałku 1 lipca 2013 r. kolejny raz rozpoczyna się wakacyjna akcja  pt. "Weź paragon". Założeniem akcji jest sprawdzenie wywiązywania się przez podatników z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących i wydawania paragonów. Takie prewencyjne działania znacząco ograniczają szarą strefę oraz nieuczciwą konkurencję.
          Głównym przekazem akcji jest podkreślenie, że biorąc paragon:
- zapewniane jest prawo reklamacji,
- wspierana jest uczciwa konkurencja,
- ułatwione jest porównanie cen,
- uzyskuje się pewność, że nie zostaliśmy oszukani,
- zmniejsza się tzw. "szara strefa".

czytaj dalej

Ważne Nie zawsze lekarz jest zwolniony z podatku VAT. 28-06-2013

Czynności wykonywane, polegające na opiece medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze korzystają ze zwolnienia z VAT. Natomiast wydawanie opinii o stanie zdrowia na potrzeby różnego rodzaju orzeczeń, wydawanie zaświadczeń dla osób starających się o broń, wydawanie opinii dla osób starających się o uzyskanie prawa jazdy, wydawanie opinii na rzecz ubezpieczycieli, wydawanie kopii dokumentacji medycznej nie korzysta ze zwolnienia i jest opodatkowane  stawką 23%.

 

  1. Podstawa prawna

- ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. nr112, poz. 654 z późn. zm.)

Czynności wykonywane, polegające na opiece medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze korzystają ze zwolnienia z VAT. Natomiast wydawanie opinii o stanie zdrowia na potrzeby różnego rodzaju orzeczeń, wydawanie zaświadczeń dla osób starających się o broń, wydawanie opinii dla osób starających się o uzyskanie prawa jazdy, wydawanie opinii na rzecz ubezpieczycieli, wydawanie kopii dokumentacji medycznej nie korzysta ze zwolnienia i jest opodatkowane  stawką 23%.

 

  1. Podstawa prawna

- ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. nr112, poz. 654 z późn. zm.)

czytaj dalej

Ważne Od 2014 roku nowe zasady naliczania podatku rolnego 14-06-2013

Zgodnie z opublikowaną w piątek nowelizacją ustawy o podatku rolnym, od 2014 r. podatek ten będzie naliczany według średniej ceny żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy, ustalanej na podstawie komunikatu Prezesa GUS, ogłaszanego do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Obecnie podatek rolny obliczany jest według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Wynosi obecnie równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta od hektara przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych, a od pozostałych gruntów - równowartość pieniężną 5 kwintali żyta. Podatek ten stanowi dochód gminy. Ustawa z 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym(Dz. U. poz. 660) wejdzie w życie 1 października 2013 r., ale do obliczania podatku za rok 2013 stosuje się przepisy dotychczasowe.

Zgodnie z opublikowaną w piątek nowelizacją ustawy o podatku rolnym, od 2014 r. podatek ten będzie naliczany według średniej ceny żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy, ustalanej na podstawie komunikatu Prezesa GUS, ogłaszanego do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Obecnie podatek rolny obliczany jest według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Wynosi obecnie równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta od hektara przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych, a od pozostałych gruntów - równowartość pieniężną 5 kwintali żyta. Podatek ten stanowi dochód gminy. Ustawa z 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym(Dz. U. poz. 660) wejdzie w życie 1 października 2013 r., ale do obliczania podatku za rok 2013 stosuje się przepisy dotychczasowe.

czytaj dalej

Ważne Nowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych 28-05-2013

Od niedzieli 28 kwietnia 2013 r. obowiązuje ustawa, której celem jest zdyscyplinowanie przedsiębiorców do szybszego regulowania należności. Ma to zapobiegać powstawaniu zatorów płatniczych.
Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. poz. 403) wprowadza zasadę, że termin zapłaty w transakcjach handlowych nie powinien przekraczać 60 dni kalendarzowych. Ustalenie dłuższego terminu możliwe ma być tylko wtedy, gdy nie będzie się to sprzeciwiało społeczno-gospodarczemu celowi umowy i zasadom współżycia społecznego oraz będzie obiektywnie uzasadnione (np. ze względu na właściwość towaru lub usługi). Gdy przesłanki te nie zajdą, ustalenie terminu dłuższego niż 60 dni zostanie potraktowane jako opóźnienie w zapłacie.
Szczególne przepisy regulują stosunki pomiędzy przedsiębiorcami a podmiotami publicznymi. Zasadą będzie, że w takich przypadkach - jeżeli organ publiczny występuje w charakterze dłużnika - termin zapłaty nie będzie przekraczał 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku. Wydłużony będzie mógł być jedynie, gdy będzie to uzasadnione właściwością lub szczególnymi elementami danej umowy.
Ustawa zmienia również przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Stanowi, że jeżeli przedsiębiorca spóźni się z zapłatą, wydany przeciwko niemu nakaz zapłaty obejmie także koszty odzyskiwania należności. Ma to złagodzić skutki zwłoki dłużnika, która zwykle przysparza wierzycielowi dodatkowych kosztów. Według nowych przepisów od dnia nabycia przez wierzyciela uprawnienia do odsetek za opóźnienie przysługiwać mu będzie bez wezwania równowartość kwoty 40 euro lub - w przypadku, gdy koszty odzyskiwania należności z tytułu transakcji handlowej przekroczą tę kwotę - wierzycielowi przysługiwać będzie zwrot wszystkich tych kosztów. Swoich roszczeń wierzyciel będzie mógł dochodzić w postępowaniu nakazowym na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów odzyskiwania należności.

Od niedzieli 28 kwietnia 2013 r. obowiązuje ustawa, której celem jest zdyscyplinowanie przedsiębiorców do szybszego regulowania należności. Ma to zapobiegać powstawaniu zatorów płatniczych.
Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. poz. 403) wprowadza zasadę, że termin zapłaty w transakcjach handlowych nie powinien przekraczać 60 dni kalendarzowych. Ustalenie dłuższego terminu możliwe ma być tylko wtedy, gdy nie będzie się to sprzeciwiało społeczno-gospodarczemu celowi umowy i zasadom współżycia społecznego oraz będzie obiektywnie uzasadnione (np. ze względu na właściwość towaru lub usługi). Gdy przesłanki te nie zajdą, ustalenie terminu dłuższego niż 60 dni zostanie potraktowane jako opóźnienie w zapłacie.
Szczególne przepisy regulują stosunki pomiędzy przedsiębiorcami a podmiotami publicznymi. Zasadą będzie, że w takich przypadkach - jeżeli organ publiczny występuje w charakterze dłużnika - termin zapłaty nie będzie przekraczał 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku. Wydłużony będzie mógł być jedynie, gdy będzie to uzasadnione właściwością lub szczególnymi elementami danej umowy.
Ustawa zmienia również przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Stanowi, że jeżeli przedsiębiorca spóźni się z zapłatą, wydany przeciwko niemu nakaz zapłaty obejmie także koszty odzyskiwania należności. Ma to złagodzić skutki zwłoki dłużnika, która zwykle przysparza wierzycielowi dodatkowych kosztów. Według nowych przepisów od dnia nabycia przez wierzyciela uprawnienia do odsetek za opóźnienie przysługiwać mu będzie bez wezwania równowartość kwoty 40 euro lub - w przypadku, gdy koszty odzyskiwania należności z tytułu transakcji handlowej przekroczą tę kwotę - wierzycielowi przysługiwać będzie zwrot wszystkich tych kosztów. Swoich roszczeń wierzyciel będzie mógł dochodzić w postępowaniu nakazowym na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów odzyskiwania należności.

czytaj dalej

Ważne Nowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych 08-05-2013

 

Nowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych
Od niedzieli 28 kwietnia 2013 r. obowiązuje ustawa, której celem jest zdyscyplinowanie przedsiębiorców do szybszego regulowania należności. Ma to zapobiegać powstawaniu zatorów płatniczych.
Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. poz. 403) wprowadza zasadę, że termin zapłaty w transakcjach handlowych nie powinien przekraczać 60 dni kalendarzowych. Ustalenie dłuższego terminu możliwe ma być tylko wtedy, gdy nie będzie się to sprzeciwiało społeczno-gospodarczemu celowi umowy i zasadom współżycia społecznego oraz będzie obiektywnie uzasadnione (np. ze względu na właściwość towaru lub usługi). Gdy przesłanki te nie zajdą, ustalenie terminu dłuższego niż 60 dni zostanie potraktowane jako opóźnienie w zapłacie.
Szczególne przepisy regulują stosunki pomiędzy przedsiębiorcami a podmiotami publicznymi. Zasadą będzie, że w takich przypadkach - jeżeli organ publiczny występuje w charakterze dłużnika - termin zapłaty nie będzie przekraczał 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku. Wydłużony będzie mógł być jedynie, gdy będzie to uzasadnione właściwością lub szczególnymi elementami danej umowy.
Ustawa zmienia również przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Stanowi, że jeżeli przedsiębiorca spóźni się z zapłatą, wydany przeciwko niemu nakaz zapłaty obejmie także koszty odzyskiwania należności. Ma to złagodzić skutki zwłoki dłużnika, która zwykle przysparza wierzycielowi dodatkowych kosztów. Według nowych przepisów od dnia nabycia przez wierzyciela uprawnienia do odsetek za opóźnienie przysługiwać mu będzie bez wezwania równowartość kwoty 40 euro lub - w przypadku, gdy koszty odzyskiwania należności z tytułu transakcji handlowej przekroczą tę kwotę - wierzycielowi przysługiwać będzie zwrot wszystkich tych kosztów. Swoich roszczeń wierzyciel będzie mógł dochodzić w postępowaniu nakazowym na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów odzyskiwania należności

 

 

Nowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych
Od niedzieli 28 kwietnia 2013 r. obowiązuje ustawa, której celem jest zdyscyplinowanie przedsiębiorców do szybszego regulowania należności. Ma to zapobiegać powstawaniu zatorów płatniczych.
Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. poz. 403) wprowadza zasadę, że termin zapłaty w transakcjach handlowych nie powinien przekraczać 60 dni kalendarzowych. Ustalenie dłuższego terminu możliwe ma być tylko wtedy, gdy nie będzie się to sprzeciwiało społeczno-gospodarczemu celowi umowy i zasadom współżycia społecznego oraz będzie obiektywnie uzasadnione (np. ze względu na właściwość towaru lub usługi). Gdy przesłanki te nie zajdą, ustalenie terminu dłuższego niż 60 dni zostanie potraktowane jako opóźnienie w zapłacie.
Szczególne przepisy regulują stosunki pomiędzy przedsiębiorcami a podmiotami publicznymi. Zasadą będzie, że w takich przypadkach - jeżeli organ publiczny występuje w charakterze dłużnika - termin zapłaty nie będzie przekraczał 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku. Wydłużony będzie mógł być jedynie, gdy będzie to uzasadnione właściwością lub szczególnymi elementami danej umowy.
Ustawa zmienia również przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Stanowi, że jeżeli przedsiębiorca spóźni się z zapłatą, wydany przeciwko niemu nakaz zapłaty obejmie także koszty odzyskiwania należności. Ma to złagodzić skutki zwłoki dłużnika, która zwykle przysparza wierzycielowi dodatkowych kosztów. Według nowych przepisów od dnia nabycia przez wierzyciela uprawnienia do odsetek za opóźnienie przysługiwać mu będzie bez wezwania równowartość kwoty 40 euro lub - w przypadku, gdy koszty odzyskiwania należności z tytułu transakcji handlowej przekroczą tę kwotę - wierzycielowi przysługiwać będzie zwrot wszystkich tych kosztów. Swoich roszczeń wierzyciel będzie mógł dochodzić w postępowaniu nakazowym na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów odzyskiwania należności

 

czytaj dalej

Biuletyn e-doradcy

Aktualności

WażneUwaga na fałszywe e-maile z wezwaniem do zapłaty zaległego VAT

Ministerstwo Finansów ostrzega: pocztą elektroniczną rozsyłane są fałszywe wiadomości, których autor podszywa się pod Krajową Administrację Skarbową (KAS)....

więcej

WażneZerowy PIT dla młodych wchodzi w życie. Odpowiedzi na najważniejsze pytania

Zerowy PIT wszedł w życie 1 sierpnia. Zwolnienie z podatku dla osób poniżej 26. roku życia ograniczone jest limitem kwotowym w wysokości 85 528 zł....

więcej

WażnePIT zero dla młodych – przykładowe oświadczenie pracownika

Na stronie Ministerstwa Finansów zaprezentowano przykładową treść oświadczenia dla osób do 26. roku życia, które będą korzystać ze zwolnienia w podatku PIT. ...

więcej

Archiwum aktualności

Kontakt

Kancelaria Podatkowa Elżbieta Konopka


NIP: 747–000-44-99

REGON: 530600416


Opole

ul. Ozimska 15a/3

45-057 Opole

77 456 54 93


Brzeg

ul. Dzierżonia 16

49-300 Brzeg

77 416 95 59

OK

Ta strona korzysta z plików tekstowych cookies. Jeżeli nie chcesz aby na twoim urządzeniu były przechowywane pliki cookies - możesz wyłaczyć ich obsługę w swojej przeglądarce.

Wyłączenie obsługi cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Brak włączenia blokowania plików cookies w twojej przeglądarce oznacza, iż wyrażasz zgodę na ich przechowywanie w twoim urządzeniu końcowym.