E-księgowość

Login:

Hasło:

Zaloguj

Archiwum aktualności

Ważne Życzenia wielkanocne 02-04-2015

Wesołych świąt!

Ważne Ulga rehabilitacyjna 02-04-2015


Ulgi podatkowe dla osób w niepełnosprawności

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada szereg ulg podatkowych.
Aby odpowiedzieć na pytanie, kto w takim razie może z nich skorzystać,
należy przypomnieć kim jest osoba niepełnosprawna.
Zgodnie z art. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych osoby niepełnosprawne to osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:
1) o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 lub
2) o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
3) o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.
Ustawa ta w art. 3 ust. 1. ustala trzy stopnie niepełnosprawności, na potrzeby ustawy:
1) znaczny;
2) umiarkowany;
3) lekki.
Wszelkie dochody osób niepełnosprawncyh albo dochody osób na utrzymaniu których pozostają osoby niepełnosprawne, pochodzące ze źródeł wymienionych w art. 10 u.p.d.o.f. podlegają opodatkowaniu, natomiast wszelkie dochody osób niepełnosprawncyh albo dochody osób na utrzymaniu których pozostają osoby niepełnosprawne wymienione w art. 21 tejże ustawy są wolne od podatku dochodowego.
Źródła dochodu podlegające opodatkowaniu oraz dochody wolne od podatku dotyczą wszystkich osób fizycznych, niezależnie od ich sprawności, niepełnosprawności, wieku, itd.
Ulgą z której najczęściej korzystamy jest tak zwana ulga rehabilitacyjna.
Ulga rehabilitacyjna polega na odliczaniu od uzyskanego dochodu kwoty wydatkowanej na:
 • cele rehabilitacyjne oraz
 • cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.
Z ulgi skorzystać mogą zarówno osoby niepełnosprawne, jak i osoby, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne w 2014 roku.
Istnieją dwa rodzaje odliczeń:
 • limitowane kwotowo (czyli ulga przysługuje do wartości 2280,00 zł, nawet jeśli poniosłeś wyższe wydatki, to ich już nie odliczysz),
 • nielimitowane (ile wydałeś - tyle odliczysz)
- przy czym popularniejszą formą jest ograniczanie wartości ulgi kwotą poniesionych wydatków.
Wydatki ograniczone kwotowo co prawda nie mogą przekraczać pewnego limitu, niemniej ich poniesienia nie trzeba udowadniać. Zalicza się do nich wydatki na:
 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł;
 • utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł;
 • wydatki na samochód - używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.
 • ulga na leki
Specyficznie rozliczana jest ulga w związku z zakupem lekarstw. Nie zalicza się ani do wydatków limitowanych, ani do nieograniczonych kwotą górnego limitu (choć do tej ostatniej znacznie jej bliżej). Odliczenie na leki dotyczy wyłącznie różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł. Z odliczenia korzysta się wyłącznie, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Podstawą jest zalecenie (pisemne) lekarza (np. recepta, karta pacjenta) oraz faktura (lub inny dowód poniesienia wydatku, wskazujący, że podatnik poniósł wydatek).
Rozliczenia dokonuje się następująco za każdy miesiąc:
kwota wydatkowana - 100 zł = kwota odliczenia
Np. w miesiącu styczniu wydatki na leki wyniosły 300 zł
300 zł – 100 zł = 200 zł – zatem odliczeniu od dochodu podlega kwota 200 zł.

UWAGA: Paragon z apteki nie stanowi dowodu poniesienia wydatku na cele rehabilitacyjne.

 


Ulgi podatkowe dla osób w niepełnosprawności

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada szereg ulg podatkowych.
Aby odpowiedzieć na pytanie, kto w takim razie może z nich skorzystać,
należy przypomnieć kim jest osoba niepełnosprawna.
Zgodnie z art. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych osoby niepełnosprawne to osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:
1) o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 lub
2) o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
3) o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.
Ustawa ta w art. 3 ust. 1. ustala trzy stopnie niepełnosprawności, na potrzeby ustawy:
1) znaczny;
2) umiarkowany;
3) lekki.
Wszelkie dochody osób niepełnosprawncyh albo dochody osób na utrzymaniu których pozostają osoby niepełnosprawne, pochodzące ze źródeł wymienionych w art. 10 u.p.d.o.f. podlegają opodatkowaniu, natomiast wszelkie dochody osób niepełnosprawncyh albo dochody osób na utrzymaniu których pozostają osoby niepełnosprawne wymienione w art. 21 tejże ustawy są wolne od podatku dochodowego.
Źródła dochodu podlegające opodatkowaniu oraz dochody wolne od podatku dotyczą wszystkich osób fizycznych, niezależnie od ich sprawności, niepełnosprawności, wieku, itd.
Ulgą z której najczęściej korzystamy jest tak zwana ulga rehabilitacyjna.
Ulga rehabilitacyjna polega na odliczaniu od uzyskanego dochodu kwoty wydatkowanej na:
 • cele rehabilitacyjne oraz
 • cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.
Z ulgi skorzystać mogą zarówno osoby niepełnosprawne, jak i osoby, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne w 2014 roku.
Istnieją dwa rodzaje odliczeń:
 • limitowane kwotowo (czyli ulga przysługuje do wartości 2280,00 zł, nawet jeśli poniosłeś wyższe wydatki, to ich już nie odliczysz),
 • nielimitowane (ile wydałeś - tyle odliczysz)
- przy czym popularniejszą formą jest ograniczanie wartości ulgi kwotą poniesionych wydatków.
Wydatki ograniczone kwotowo co prawda nie mogą przekraczać pewnego limitu, niemniej ich poniesienia nie trzeba udowadniać. Zalicza się do nich wydatki na:
 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł;
 • utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł;
 • wydatki na samochód - używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.
 • ulga na leki
Specyficznie rozliczana jest ulga w związku z zakupem lekarstw. Nie zalicza się ani do wydatków limitowanych, ani do nieograniczonych kwotą górnego limitu (choć do tej ostatniej znacznie jej bliżej). Odliczenie na leki dotyczy wyłącznie różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł. Z odliczenia korzysta się wyłącznie, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Podstawą jest zalecenie (pisemne) lekarza (np. recepta, karta pacjenta) oraz faktura (lub inny dowód poniesienia wydatku, wskazujący, że podatnik poniósł wydatek).
Rozliczenia dokonuje się następująco za każdy miesiąc:
kwota wydatkowana - 100 zł = kwota odliczenia
Np. w miesiącu styczniu wydatki na leki wyniosły 300 zł
300 zł – 100 zł = 200 zł – zatem odliczeniu od dochodu podlega kwota 200 zł.

UWAGA: Paragon z apteki nie stanowi dowodu poniesienia wydatku na cele rehabilitacyjne.

 

czytaj dalej

Ważne Zbliża się 20.... 17-02-2015

Zbliża się 20 .... :

- wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych (wpłata kwot pobranych zaliczek na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło wypłaconych w poprzednim miesiącu) – do każdego 20. następnego miesiąca po miesiącu wypłaty,

- wpłata zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej oraz z umów najmu i dzierżawy – do każdego 20. następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,

- wpłata zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną jednolitą 19 proc. stawką podatku - do każdego 20. następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,

- wpłata pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 41 ustawy o PIT - do każdego 20. następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,

- wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – do 20. następnego miesiąca,

- termin do złożenia zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze (rezygnacji z) uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – do 20 lutego,

- termin do złożenia zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek – do 20. lutego,

- wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych – do każdego 20. następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

 

Zbliża się 20 .... :

- wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych (wpłata kwot pobranych zaliczek na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło wypłaconych w poprzednim miesiącu) – do każdego 20. następnego miesiąca po miesiącu wypłaty,

- wpłata zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej oraz z umów najmu i dzierżawy – do każdego 20. następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,

- wpłata zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną jednolitą 19 proc. stawką podatku - do każdego 20. następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,

- wpłata pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 41 ustawy o PIT - do każdego 20. następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,

- wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – do 20. następnego miesiąca,

- termin do złożenia zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze (rezygnacji z) uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – do 20 lutego,

- termin do złożenia zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek – do 20. lutego,

- wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych – do każdego 20. następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

 

czytaj dalej

Ważne Dzisiaj mija ważny termin. 02-02-2015

Terminy

- Termin złożenia deklaracji w podatku od nieruchomości przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

- Wpłata podatku od nieruchomości przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

- Termin złożenia informacji o dochodach PIT-8C, PIT-11, IFT-1R w formie papierowej.

- Termin złożenia rocznego obliczenia podatku PIT-40 w formie papierowej.

- Termin rozliczenia rocznego dla podatników opodatkowanych w formie ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28).

- Termin rocznego rozliczenia odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej (PIT-16A).

- Termin złożenia deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R).

- Termin złożenia deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR).

- Termin złożenia informacji o wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego, wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej (PIT-14).

- Termin przekazania do ZUS informacji za 2014 r. o danych niezbędnych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA). Informację ZUS - IWA przekazują płatnicy, którzy spełniają łącznie następujące warunki: - byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. i co najmniej 1 dzień w styczniu 2015 r., - w 2014 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, - byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 2014 r 

Terminy 

- Termin złożenia deklaracji w podatku od nieruchomości przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

- Wpłata podatku od nieruchomości przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

- Termin złożenia informacji o dochodach PIT-8C, PIT-11, IFT-1R w formie papierowej.

- Termin złożenia rocznego obliczenia podatku PIT-40 w formie papierowej.

- Termin rozliczenia rocznego dla podatników opodatkowanych w formie ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28).

- Termin rocznego rozliczenia odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej (PIT-16A).

- Termin złożenia deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R).

- Termin złożenia deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR).

- Termin złożenia informacji o wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego, wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej (PIT-14).

- Termin przekazania do ZUS informacji za 2014 r. o danych niezbędnych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA). Informację ZUS - IWA przekazują płatnicy, którzy spełniają łącznie następujące warunki: - byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. i co najmniej 1 dzień w styczniu 2015 r., - w 2014 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, - byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 2014 r 

czytaj dalej

Ważne Remanent na koniec 2014 roku. 17-12-2014

DO 31 GRUDNIA MOŻEMY MYŚLEĆ JAK ZMNIEJSZYĆ PODATKI ZA 2014 ROK

Pamiętajmy ,że musimy sporządzić remanent

Nie będzie z tym kłopotu, jeżeli podatkowa księga przychodów i rozchodów była prowadzona prawidłowo.

Zanim jednak rok się skończy warto jednak przyjrzeć się kosztom, które nie tylko dotyczą 2014 roku, ale i okresów późniejszych. Jeśli podatnik wybrał do zarachowywania kosztów metodę uproszczoną, to zalicza te koszty do kosztów uzyskania przychodów na dzień wystawienia faktury lub rachunku bez względu na to, jakiego okresu one dotyczą. Jeśli jednak wybrano metodę memoriałową, koszt trzeba zarachować dopiero jako koszt 2015 roku. Moment ujmowania kosztów w księdze prowadzonej tą metodą zależy od tego, czy są to koszty bezpośrednio, czy pośrednio związane z przychodami.

Spisu z natury towarów handlowych oraz materiałów podstawowych i pomocniczych należy sporządzić na koniec roku podatkowego, czyli na 31 grudnia 2014 r. Formalnie spis trzeba rozpocząć ostatniego dnia roku, ale można go skończyć już w styczniu, pod warunkiem że w czasie trwania spisu z natury ilość towarów i materiałów nie ulegnie zmianie.

Na wycenę tego towaru mamy 14 dni. Tak więc już na drugi dzień po sporządzeniu spisu możemy sklep, hurtownię, lokal otworzyć

Po wycenie remanentu należy ustalić, w jaki sposób różnica stanów magazynowych wpływa na wysokość dochodu. Aby to zrobić, porównujemy stan magazynu z początku roku ze stanem magazynu na koniec roku. Jeżeli wartość spisu z natury na koniec roku jest wyższa od wartości spisu z natury na początek roku, wówczas o tę różnicę koszty uzyskania przychodu zostaną zmniejszone.

Jeżeli wartość spisu z natury na koniec roku jest niższa od wartości spisu z natury na początek roku, wówczas koszty uzyskania przychodu zostaną zwiększone o tę różnicę.

 

DO 31 GRUDNIA MOŻEMY MYŚLEĆ JAK ZMNIEJSZYĆ PODATKI ZA 2014 ROK

Pamiętajmy ,że musimy sporządzić remanent

Nie będzie z tym kłopotu, jeżeli podatkowa księga przychodów i rozchodów była prowadzona prawidłowo.

Zanim jednak rok się skończy warto jednak przyjrzeć się kosztom, które nie tylko dotyczą 2014 roku, ale i okresów późniejszych. Jeśli podatnik wybrał do zarachowywania kosztów metodę uproszczoną, to zalicza te koszty do kosztów uzyskania przychodów na dzień wystawienia faktury lub rachunku bez względu na to, jakiego okresu one dotyczą. Jeśli jednak wybrano metodę memoriałową, koszt trzeba zarachować dopiero jako koszt 2015 roku. Moment ujmowania kosztów w księdze prowadzonej tą metodą zależy od tego, czy są to koszty bezpośrednio, czy pośrednio związane z przychodami.

Spisu z natury towarów handlowych oraz materiałów podstawowych i pomocniczych należy sporządzić na koniec roku podatkowego, czyli na 31 grudnia 2014 r. Formalnie spis trzeba rozpocząć ostatniego dnia roku, ale można go skończyć już w styczniu, pod warunkiem że w czasie trwania spisu z natury ilość towarów i materiałów nie ulegnie zmianie.

Na wycenę tego towaru mamy 14 dni. Tak więc już na drugi dzień po sporządzeniu spisu możemy sklep, hurtownię, lokal otworzyć

Po wycenie remanentu należy ustalić, w jaki sposób różnica stanów magazynowych wpływa na wysokość dochodu. Aby to zrobić, porównujemy stan magazynu z początku roku ze stanem magazynu na koniec roku. Jeżeli wartość spisu z natury na koniec roku jest wyższa od wartości spisu z natury na początek roku, wówczas o tę różnicę koszty uzyskania przychodu zostaną zmniejszone.

Jeżeli wartość spisu z natury na koniec roku jest niższa od wartości spisu z natury na początek roku, wówczas koszty uzyskania przychodu zostaną zwiększone o tę różnicę.

 

czytaj dalej

Biuletyn e-doradcy

Aktualności

WażneUwaga na oszustwa „na ZUS” !

Zakład Ubezpieczeń Społecznych apeluje do swoich klientów o ostrożność przy otwieraniu i odpowiadaniu na maile, które wydają się być korespondencją z ZUS. Dokładnie zwracajmy uwagę na adres, z którego przychodzą maile....

więcej

WażneNiższy PIT 17% dla wszystkich już obowiązuje

Przypominamy, że już od 1 października 2019 r. obowiązują przepisy, które obniżają podatek dochodowy PIT z 18 do 17 proc. dla wszystkich podatników oraz dodatkowo zmniejszają PIT dla osób pracujących przez ponad 2-krotne podniesienie kosztów uzyskania przychod&oa...

więcej

WażneBrak jednej deklaracji i po podatniku. Oto nowe porządki w rejestrze VAT

Wystarczy, że firma rozliczająca się z fiskusem co kwartał nie złoży jednej deklaracji, a z automatu zostanie wykreślona z rejestru VAT. To skutek zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, które weszły w życie od września....

więcej

Archiwum aktualności

Kontakt

Kancelaria Podatkowa Elżbieta Konopka


NIP: 747–000-44-99

REGON: 530600416


Opole

ul. Ozimska 15a/3

45-057 Opole

77 456 54 93


Brzeg

ul. Dzierżonia 16

49-300 Brzeg

77 416 95 59

OK

Ta strona korzysta z plików tekstowych cookies. Jeżeli nie chcesz aby na twoim urządzeniu były przechowywane pliki cookies - możesz wyłaczyć ich obsługę w swojej przeglądarce.

Wyłączenie obsługi cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Brak włączenia blokowania plików cookies w twojej przeglądarce oznacza, iż wyrażasz zgodę na ich przechowywanie w twoim urządzeniu końcowym.