E-księgowość

Login:

Hasło:

Zaloguj

Archiwum aktualności

Ważne Wesołych Świąt ! 23-12-2020

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego Roku życzymy
wszystkim naszym Klientom, Partnerom
i Sympatykom, szczęścia, spokoju
oraz wszelkiej pomyślności w życiu
osobistym i sukcesów w pracy zawodowej. 

Życzy Doradca Podatkowy 
Elżbieta Konopka 
wraz z zespołem

Ważne Tarcza 6.0 podpisana ! 18-12-2020

Szanowni Państwo,

 

Prezydent podpisał tarczę antykryzysową 6.0.

 

Ustawa (tzw. Tarcza branżowa) przewiduje wsparcie dla przedsiębiorców, prowadzących działalność w określonych branżach (m.in. gastronomicznej, weselnej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, sprzedaży detalicznej (stragany i targowiska), kulturalno-rozrywkowej, rekreacyjnej, fotograficznej, fizjoterapeutycznej i edukacyjnej).

 

Poniżej przedstawiamy formy wsparcia przewidziane przez kolejną wersję tarczy:

 

1. Jednorazowe, dodatkowe, świadczenie postojowe

Ze świadczenia postojowego zgodnie z treścią art.15zs2 skorzystają przedsiębiorcy z branż, które jako przeważający kod PKD wybrały:

47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży)

47.72.Z (sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach)

47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach)

47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiska)

47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach)

49.39.Z (pozostały transport lądowy i pasażerski)

56.10.A (restauracje)

56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne)

56.21.Z (przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych) 

56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna)

56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów)

59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.)

59.12.Z (działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi)

59.14.Z (projekcję filmów lub nagrań wideo)  

59.20.Z (działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych)

74.20.Z (działalność fotograficzna)

77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego)

79.90A (działalność pilotów i przewodników turystycznych)

79.90.C (usługi rezerwacji hoteli, środków transportu)

82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów)

85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa)

85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne),  

85.53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa), 

85.59.A (nauka języków obcych), 

85.59. B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe), 

86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego),

85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne), 

85.53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa), 

85.59.A (nauka języków obcych), brak danych o dofinansowaniu, 

85.59. B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe),

86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego), 

86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna)

86.90.D (działalność paramedyczna)

90.01.Z (działalność związana z wystawnianiem przedstawień artystycznych)

90.02.Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych)

90.04.Z (artystyczna i literacka działalność twórcza, np. rzeźbiarze, malarze, rysownicy), 

91.02.Z (muzea), 

93.11.Z (działalność obiektów sportowych)

93.13.Z (działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej)

93.19.Z (pozostała działalność sportowa)

93.21.Z (działalność wesołych miasteczek)

96.01.Z (pranie i czyszczenie wyrobów włówkienniczych i futrzarskich) - kod dodany w Sejmie

96.04.Z (działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej)

 

Świadczenie ma być jednorazowe. Będzie przysługiwało jeżeli przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r

 

Dodatkowe świadczenie postojowe, zgodnie z art.15zs1 tarczy otrzymają przedsiębiorcy o kodach PKD, których przeważająca działalność to:

49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z.

 

Pomoc ta skierowana jest do przedsiębiorców, którzy skorzystali ze świadczenia postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua i im przysługuje prawo do dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z ich działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

 

2. Zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek ZUS za okres od 1.11.2020 r. – 30.11.2020 r.

O zwolnienie ze składek ZUS za okres od 1 do 30 listopada 2020 roku ubiegać się będą mogli przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 roku prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności  i kwalifikujące do wnioskowania o umorzenie składek za listopad 2020 r. zgodnie z art.31zo ust. 10:

47.71.Z

Sprzedaż detaliczna odzieży

47.72.Z

Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z

sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach

47.82.Z

sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach

47.89.Z

sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach

49.32.z  

działalność taksówek osobowych

49.39.z

pozostały transport lądowy pasażerski

56.10.A

restauracje

56.10.B

ruchome placówki gastronomiczne

56.21.z  

przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrzych

56.29.Z

pozostała działalność gastronomiczna

56.30.Z

przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z

produkcja filmów, nagrań wideo itp.

59.12.z  

działalność produkcyjna zwoązana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.z

 działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z

Działalność związana z projekcją filmów

59.20.z  

 działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

74.20.Z

Działalność fotograficzna

77.21.Z

Wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.90.A  

 działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.C

Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z

Organizacja targów, wystaw i kongresów

85.51.Z

Pozaszkolna edukacja sportowa

85.52.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A

Nauka języków obcych

85.59 B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

86.10.Z

działalność szpitali

86.90.A

działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D

działalność paramedyczna

90.01 Z

wystawianie przedstawień artystycznych

90.02.Z

wspomaganie przedstawień

90.04.Z

Działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z

Działalność muzeów

93.11.Z

działalność obiektów sportowych

93.13.Z

działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej

93.19.Z

pozostała działalność sportowa

93.21.Z

działalność wesołych miasteczek

93.29.A

działalność pokojów zagadek

93.29.B

pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana

93.29.Z

pozostała działalność rozrywkowa

96.01.Z

pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

96.04.Z

działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej

 

Zwolnienie z płacenia składki ZUS – warunki jakie trzeba spełnić:

Ustawa wprowadza zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek wymaga spełnienia określonych warunków, są to:

 

 • prowadzenie na dzień 30 września 2020 r. jednego z określonych rodzajów działalności,

 • zgłoszenie do 30 czerwca podmiotu jako płatnika składek,

 • wykazanie, że przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r. W sytuacji, kiedy przedsiębiorca opłacił składki jeszcze przed pozytywnym rozpatrzeniem jego wniosku, będą one podlegały zwrotowi. O zwrot składek trzeba będzie złożyć wniosek. W przypadku braku wniosku zostaną zaliczone na kolejny okres rozliczeniowy. 

 

3. dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców

Dotacja do 5 tys. dla firm  

Przedsiębiorcy, których główne PKD to:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, i których przychód w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r. będą mogli skorzystać z dotacji. 

Aby skorzystać z tej formy wsparcia należy:

 1. mieścić się w pojęciu mikro- i małej firmy (zatrudniające do 9 osób);

 2. prowadzić działalność na dzień 30 września 2020 roku;

 3. wykazać spadek obrotów w październiku lub listopadzie 2020 roku o co najmniej 40% w porównaniu do analogicznych miesięcy w 2019 roku.

 

Mikropożyczki będą realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy.

 

4. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w wysokości 2 tys. zł dla jednego pracownika

Dofinansowanie będzie obejmować umowy o pracę i umowy zlecenia od których są odprowadzane składki, aby je otrzymać trzeba bedzie wykazać, że przedsiębiorca uzyskał przychód z  działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o 40% niższy niż w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Pomoc z tej formy wsparcia obejmie przesiębiorców o kodach PKD:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

 

Niezależnie istnieje potencjalna możliwość skorzystania z niektórych form wsparcia przewidzianego we wcześniejszych wersjach ustawy.  

 

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w weryfikacji, czy kwalifikują się Państwo do otrzymania pomocy w ramach tarczy branżowej, chętnie pomożemy i wesprzemy na etapie złożenia / rozliczenia wniosku.

 

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Kancelarią

 

 


 
 
 
 

Szanowni Państwo,

 

Prezydent podpisał tarczę antykryzysową 6.0.

 

Ustawa (tzw. Tarcza branżowa) przewiduje wsparcie dla przedsiębiorców, prowadzących działalność w określonych branżach (m.in. gastronomicznej, weselnej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, sprzedaży detalicznej (stragany i targowiska), kulturalno-rozrywkowej, rekreacyjnej, fotograficznej, fizjoterapeutycznej i edukacyjnej).

 

Poniżej przedstawiamy formy wsparcia przewidziane przez kolejną wersję tarczy:

 

1. Jednorazowe, dodatkowe, świadczenie postojowe

Ze świadczenia postojowego zgodnie z treścią art.15zs2 skorzystają przedsiębiorcy z branż, które jako przeważający kod PKD wybrały:

47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży)

47.72.Z (sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach)

47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach)

47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiska)

47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach)

49.39.Z (pozostały transport lądowy i pasażerski)

56.10.A (restauracje)

56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne)

56.21.Z (przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych) 

56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna)

56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów)

59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.)

59.12.Z (działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi)

59.14.Z (projekcję filmów lub nagrań wideo)  

59.20.Z (działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych)

74.20.Z (działalność fotograficzna)

77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego)

79.90A (działalność pilotów i przewodników turystycznych)

79.90.C (usługi rezerwacji hoteli, środków transportu)

82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów)

85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa)

85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne),  

85.53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa), 

85.59.A (nauka języków obcych), 

85.59. B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe), 

86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego),

85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne), 

85.53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa), 

85.59.A (nauka języków obcych), brak danych o dofinansowaniu, 

85.59. B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe),

86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego), 

86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna)

86.90.D (działalność paramedyczna)

90.01.Z (działalność związana z wystawnianiem przedstawień artystycznych)

90.02.Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych)

90.04.Z (artystyczna i literacka działalność twórcza, np. rzeźbiarze, malarze, rysownicy), 

91.02.Z (muzea), 

93.11.Z (działalność obiektów sportowych)

93.13.Z (działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej)

93.19.Z (pozostała działalność sportowa)

93.21.Z (działalność wesołych miasteczek)

96.01.Z (pranie i czyszczenie wyrobów włówkienniczych i futrzarskich) - kod dodany w Sejmie

96.04.Z (działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej)

 

Świadczenie ma być jednorazowe. Będzie przysługiwało jeżeli przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r

 

Dodatkowe świadczenie postojowe, zgodnie z art.15zs1 tarczy otrzymają przedsiębiorcy o kodach PKD, których przeważająca działalność to:

49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z.

 

Pomoc ta skierowana jest do przedsiębiorców, którzy skorzystali ze świadczenia postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua i im przysługuje prawo do dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z ich działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

 

2. Zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek ZUS za okres od 1.11.2020 r. – 30.11.2020 r.

O zwolnienie ze składek ZUS za okres od 1 do 30 listopada 2020 roku ubiegać się będą mogli przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 roku prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności  i kwalifikujące do wnioskowania o umorzenie składek za listopad 2020 r. zgodnie z art.31zo ust. 10:

47.71.Z

Sprzedaż detaliczna odzieży

47.72.Z

Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z

sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach

47.82.Z

sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach

47.89.Z

sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach

49.32.z  

działalność taksówek osobowych

49.39.z

pozostały transport lądowy pasażerski

56.10.A

restauracje

56.10.B

ruchome placówki gastronomiczne

56.21.z  

przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrzych

56.29.Z

pozostała działalność gastronomiczna

56.30.Z

przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z

produkcja filmów, nagrań wideo itp.

59.12.z  

działalność produkcyjna zwoązana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.z

 działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z

Działalność związana z projekcją filmów

59.20.z  

 działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

74.20.Z

Działalność fotograficzna

77.21.Z

Wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.90.A  

 działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.C

Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z

Organizacja targów, wystaw i kongresów

85.51.Z

Pozaszkolna edukacja sportowa

85.52.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A

Nauka języków obcych

85.59 B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

86.10.Z

działalność szpitali

86.90.A

działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D

działalność paramedyczna

90.01 Z

wystawianie przedstawień artystycznych

90.02.Z

wspomaganie przedstawień

90.04.Z

Działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z

Działalność muzeów

93.11.Z

działalność obiektów sportowych

93.13.Z

działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej

93.19.Z

pozostała działalność sportowa

93.21.Z

działalność wesołych miasteczek

93.29.A

działalność pokojów zagadek

93.29.B

pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana

93.29.Z

pozostała działalność rozrywkowa

96.01.Z

pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

96.04.Z

działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej

 

Zwolnienie z płacenia składki ZUS – warunki jakie trzeba spełnić:

Ustawa wprowadza zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek wymaga spełnienia określonych warunków, są to:

 

 • prowadzenie na dzień 30 września 2020 r. jednego z określonych rodzajów działalności,

 • zgłoszenie do 30 czerwca podmiotu jako płatnika składek,

 • wykazanie, że przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r. W sytuacji, kiedy przedsiębiorca opłacił składki jeszcze przed pozytywnym rozpatrzeniem jego wniosku, będą one podlegały zwrotowi. O zwrot składek trzeba będzie złożyć wniosek. W przypadku braku wniosku zostaną zaliczone na kolejny okres rozliczeniowy. 

 

3. dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców

Dotacja do 5 tys. dla firm  

Przedsiębiorcy, których główne PKD to:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, i których przychód w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r. będą mogli skorzystać z dotacji. 

Aby skorzystać z tej formy wsparcia należy:

 1. mieścić się w pojęciu mikro- i małej firmy (zatrudniające do 9 osób);

 2. prowadzić działalność na dzień 30 września 2020 roku;

 3. wykazać spadek obrotów w październiku lub listopadzie 2020 roku o co najmniej 40% w porównaniu do analogicznych miesięcy w 2019 roku.

 

Mikropożyczki będą realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy.

 

4. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w wysokości 2 tys. zł dla jednego pracownika

Dofinansowanie będzie obejmować umowy o pracę i umowy zlecenia od których są odprowadzane składki, aby je otrzymać trzeba bedzie wykazać, że przedsiębiorca uzyskał przychód z  działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o 40% niższy niż w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Pomoc z tej formy wsparcia obejmie przesiębiorców o kodach PKD:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

 

Niezależnie istnieje potencjalna możliwość skorzystania z niektórych form wsparcia przewidzianego we wcześniejszych wersjach ustawy.  

 

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w weryfikacji, czy kwalifikują się Państwo do otrzymania pomocy w ramach tarczy branżowej, chętnie pomożemy i wesprzemy na etapie złożenia / rozliczenia wniosku.

 

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Kancelarią

 

 

 
 
 
 
czytaj dalej

Ważne Zbliża się termin - dotacje PFR 17-12-2020

Wszystkie firmy, które korzystały z tarczy finansowej PFR są zobowiązane: 

TWOJA TARCZA FINANSOWA PFR - 

DOSTARCZ DOKUMENTY DO 31 

GRUDNIA 2020 R.

 

Wszystkie firmy mają obowiązek potwierdzić umocowania osób, które w ich imieniu zawarły umowę o subwencję PFR (lub złożyły wniosek odwoławczy) do 31 grudnia br.

 

1. Jeśli reprezentacja w firmie jest jednoosobowa lub właściciel osobiście składał wniosek:

 

 • pełny odpis z KRS lub wyciąg z CEiDG (aktualne na dzień dostarczenia lub z dnia poprzedniego) te dokumenty nie wymagają podpisu 

2. Jeśli reprezentacja w firmie jest wieloosobowa lub osoba trzecia działała w imieniu firmy:

 • pełny odpis z KRS lub wyciąg z CEiDG (aktualne na dzień dostarczenia lub z dnia poprzedniego),
 • dodatkowo pełnomocnictwo albo oświadczenie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnym z reprezentacją firmy.
 • Dodatkowe informacje

  Jakie warunki musi spełnić oświadczenie lub pełnomocnictwo?

  • Pełnomocnictwo musi być podpisane przed datą zawarcia umowy subwencji (złożeniem wniosku odwoławczego)
  • Oświadczenie musi być podpisane po dacie zawarcia umowy subwencji albo złożenia wniosku odwoławczego

 

 

Jest rozbieżność między umową, a regulaminem PFR. Ze względu jednak na par. 11 ust. 11 regulaminu, z daleko posuniętej ostrożności, sugerujemy klientom składanie zestawu:
- oświadczenie (z notarialnym poświadczeniem podpisu lub z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) + KRS/CEIDG (choć sam PFR \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"nieoficjalnie\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" twierdzi, że oświadczenie jest potrzebne tylko przy wieloosobowej reprezentacji, w spółkach cywilnych oraz gdy reprezentacja nie wynika z rejestru przedsiębiorców).

Wszystkie firmy, które korzystały z tarczy finansowej PFR są zobowiązane: 

TWOJA TARCZA FINANSOWA PFR - 

DOSTARCZ DOKUMENTY DO 31 

GRUDNIA 2020 R.

 

Wszystkie firmy mają obowiązek potwierdzić umocowania osób, które w ich imieniu zawarły umowę o subwencję PFR (lub złożyły wniosek odwoławczy) do 31 grudnia br.

 

1. Jeśli reprezentacja w firmie jest jednoosobowa lub właściciel osobiście składał wniosek:

 

 • pełny odpis z KRS lub wyciąg z CEiDG (aktualne na dzień dostarczenia lub z dnia poprzedniego) te dokumenty nie wymagają podpisu 

2. Jeśli reprezentacja w firmie jest wieloosobowa lub osoba trzecia działała w imieniu firmy:

 • pełny odpis z KRS lub wyciąg z CEiDG (aktualne na dzień dostarczenia lub z dnia poprzedniego),
 • dodatkowo pełnomocnictwo albo oświadczenie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnym z reprezentacją firmy.
 • Dodatkowe informacje

  Jakie warunki musi spełnić oświadczenie lub pełnomocnictwo?

  • Pełnomocnictwo musi być podpisane przed datą zawarcia umowy subwencji (złożeniem wniosku odwoławczego)
  • Oświadczenie musi być podpisane po dacie zawarcia umowy subwencji albo złożenia wniosku odwoławczego

 

 

Jest rozbieżność między umową, a regulaminem PFR. Ze względu jednak na par. 11 ust. 11 regulaminu, z daleko posuniętej ostrożności, sugerujemy klientom składanie zestawu:
- oświadczenie (z notarialnym poświadczeniem podpisu lub z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) + KRS/CEIDG (choć sam PFR \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"nieoficjalnie\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" twierdzi, że oświadczenie jest potrzebne tylko przy wieloosobowej reprezentacji, w spółkach cywilnych oraz gdy reprezentacja nie wynika z rejestru przedsiębiorców).
czytaj dalej

Ważne DO SPRZEDANIA NIERUCHOMOŚĆ - OGŁOSZENIE 07-12-2020

SZANOWNI PAŃSTWO

Wspierając klientów naszej kancelarii informujemy, że mamy możliwośc umieścić ogłoszenie na naszej stronie związane z Państwa działanością gospodarczą.
Poniżej treść pierwszego ogłoszenia:


Do sprzedania nieruchomość komercyjna w centrum Opola. Nieruchomość składa się z 2 niezależnych lokali na parterze budynku.

Lokale są w pełni wynajęte.

Umowy są bezterminowe ale najemcy zainwestowali w lokale więc są stabilni.

Suma metrów to 450 m2

Cena netto za metr 5500 zł

Dla osób chętnych do rozmów i obejrzenia lokalizacji podje nr telefonu

60838595

SZANOWNI PAŃSTWO

Wspierając klientów naszej kancelarii informujemy, że mamy możliwośc umieścić ogłoszenie na naszej stronie związane z Państwa działanością gospodarczą.
Poniżej treść pierwszego ogłoszenia:


Do sprzedania nieruchomość komercyjna w centrum Opola. Nieruchomość składa się z 2 niezależnych lokali na parterze budynku.

Lokale są w pełni wynajęte.

Umowy są bezterminowe ale najemcy zainwestowali w lokale więc są stabilni.

Suma metrów to 450 m2

Cena netto za metr 5500 zł

Dla osób chętnych do rozmów i obejrzenia lokalizacji podje nr telefonu

60838595

czytaj dalej

Ważne WARTO PAMIĘTAĆ O KONSTYTUCJI BIZNESU 03-12-2020

 

 Działalność nierejestrowana

Zgodnie z Art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. „Prawo przedsiębiorców” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, 1495, z 2020 r. poz. 424, 1086), działalność nierejestrowana to taka:

- z której przychód (kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont) należny nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia,

-która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 roku wynosi 2600 zł brutto, w związku z czym limit przychodu dla działalności nierejestrowanej wynosi 1300 zł.

Jeżeli przychód należny z działalności nierejestrowanej przekroczył w danym miesiącu wysokość 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie limitu. Wówczas w ciągu 7 dni należy złożyć w CEIDG wniosek rejestracyjny.

Nierejestrowana działalność gospodarcza a umowa o pracę:

W ramach zawartej umowy o pracę pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia określonego rodzaju pracy w sposób ciągły, w danym miejscu i czasie, pod kierownictwem i na rzecz pracodawcy.

Praca na etacie nie stanowi przeciwwskazań zarówno do założenia działalności gospodarczej, jak i do prowadzenia działalności niezarejestrowanej, oczywiście pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków określonych w przepisach i opisanych we wcześniejszym paragrafie tego artykułu.

Warto wiedzieć, że osoby łączące pracę na etacie i prowadzenie niezarejestrowanej działalności nie muszą obawiać się o zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS-ie. Umowa o pracę oznacza objęcie wszystkimi ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym. W razie choroby czy macierzyństwa możemy zatem bez przeszkód korzystać z opieki w ramach NFZ oraz otrzymać zasiłek chorobowy i macierzyński.

Nierejestrowana działalność nie wiąże się ze zgłoszeniem do ubezpieczeń i opłacaniem składek z tego tytułu, co oznacza, że osoba korzystająca z preferencji prowadzenia firmy bez rejestracji nie jest objęta ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeżeli nie posiadamy innego tytułu do ubezpieczeń, warto rozważyć zgłoszenie firmy w CEIDG.

 

Nierejestrowana działalność gospodarcza a emerytura:

Emeryt ma prawo do założenia działalności gospodarczej rejestrując ją w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jak i niezarejestrowanej działalności gospodarczej.

 

 

 

ZUS:

Z tytułu prowadzenia działalności nierejestrowanej nie ma obowiązku odprowadzania jakichkolwiek składek ZUS, zarówno społecznych czy zdrowotnych. Nie podlega bowiem obowiązkowi rejestracyjnemu. Osoba prowadząca tego typu działalność nie dokonuje rejestracji do ubezpieczeń ani nie składa żadnych deklaracji ZUS.

Podatek dochodowy:

Prowadzenie tzw. działalności nierejestrowanej nie zwalnia z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego z tytułu osiąganych dochodów, przychody z tego tytułu nie są bowiem zwolnione od podatku.

Niemniej jednak w związku z tym, iż działalność nierejestrowana nie jest działalnością gospodarczą, osoba ją prowadząca nie odprowadza okresowych (miesięcznych lub kwartalnych) zaliczek na podatek dochodowy.

Dokumentowanie sprzedaży:

 • W przypadku gdy osoba prowadząca działalność nierejestrowaną dokonuje sprzedaży na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych, należy ustalić czy w tym przypadku nie jest wymagane posiadanie kasy fiskalnej i rejestrów.

 

 • Natomiast gdy osoba prowadząca działalność nierejestrowaną korzysta ze zwolnienia z kasy fiskalnej, sprzedaż na rzecz osób prywatnych lub rolników ryczałtowych można ujmować w ewidencji sprzedaży bez rachunkowej.

 

 • Na podstawie Art. 87 § 1, § 3-5, a także Art. 88 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.

Podatnicy od których zażądano rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru, wystawiają rachunek nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. Jeżeli jednak żądanie wystawienia rachunku zostało zgłoszone po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru, wystawienie rachunku następuje w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania.

Podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku, jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określił, w drodze rozporządzenia, zakres informacji, które muszą być zawarte w rachunkach, uwzględniając w szczególności dane identyfikujące sprzedawcę i kupującego, wykonawcę i odbiorcę usług oraz oznaczenie wartości i rodzaju transakcji.

Podatnicy wystawiający rachunki są obowiązani kolejno je numerować i przechowywać kopie tych rachunków, w kolejności ich wystawienia, do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

 

 • W przypadku współpracy z firmami sprzedaż należy udokumentować fakturą - fakturą bez VAT w przypadku podmiotów zwolnionych z VAT, fakturą VAT w przypadku podatników VAT.

 

 • Natomiast gdy nabywcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, tutaj co do zasady istnieje obowiązek wystawienia faktury tylko na wyraźną prośbę nabywcy. Jednak ze względów praktycznych mimo zwolnienia z kasy fiskalnej można całą sprzedaż dokumentować fakturami, nawet mimo braku wyraźnej prośby nabywcy.

 

Działalność nierejestrowana opodatkowana VAT - dokumentowanie

Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną, która nie może korzystać ze zwolnienia z VAT (tj. wykonuje typ działalności bezwzględnie zobowiązujący ją do bycia czynnym podatnikiem VAT lub przekroczyła limit obrotów), sprzedaż dokumentuje co do zasady fakturami VAT. Art. 113 ust. 13 ustawy o VAT ustala, kto nie może być zwolniony z podatku VAT.

Na podstawie Art. 106e ustawy o VAT, faktura powinna zawierać:

1) datę wystawienia;

2) kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób

jednoznaczny identyfikuje fakturę;

3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich

adresy;

4) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;

5) numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;

6) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;

7) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;

8) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

9) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową

netto);

10) kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu

wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej

netto;

11) wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

12) stawkę podatku;

13) sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

14) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty

dotyczące poszczególnych stawek podatku;

15) kwotę należności ogółem; (..)

Artykuł zawiera również wyjątki od w/w reguły.

Dodatkowo należy podkreślić, iż czynny podatnik VAT zobligowany jest do:

prowadzenia rejestrów VAT sprzedaży oraz zakupów,

składania deklaracji VAT za okresy miesięczne w formie elektronicznej.

 

Działalność nierejestrowana zwolniona z VAT – dokumentowanie

Działalność nierejestrowana co do zasady może korzystać ze zwolnienia z VAT, np. ze względu na limit obrotów

korzystając ze zwolnienia z VAT ze względu na limit, podatnik dokumentuje swoją sprzedaż poprzez wystawienie faktury bez VAT. Zakres danych tego typu dokumentu określa § 3 pkt 1 oraz 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie wystawiania faktur.

Na podstawie § 3, pkt 1, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur, faktura dokumentująca dostawę towarów oraz świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2–6, 8–36, bądź przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług powinna zawierać:

a) datę wystawienia,

b) numer kolejny,

c) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy

d) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,

e) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,

f) cenę jednostkową towaru lub usługi,

g) kwotę należności ogółem,

h) wskazanie przepisu ustawy, aktu wydanego na podstawie ustawy, przepisu dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) lub innej podstawy prawnej, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku;

Dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług powinna zawierać w/w dane, o których mowa w a–g;

Korzystając ze zwolnienia z VAT, dodatkowo osoba prowadząca działalność nierejestrowaną w oparciu o art. 109 ust. 1 ustawy o VAT powinna prowadzić uproszczony rejestru sprzedaży.Do jego podstawowych elementów należy zaliczyć:

- liczbę porządkową,

- datę sprzedaży,

- numer dokumentu sprzedaży,

- wartość sprzedaży,

- wartość sprzedaży narastająco.

Ewidencję taką można również wzbogacić o dane kontrahenta. Dodatkowo może być ona prowadzona w formie papierowej.


 

 

Działaność nierejestrowana 

Zgodnie z Art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. „Prawo przedsiębiorców” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, 1495, z 2020 r. poz. 424, 1086), działalność nierejestrowana to taka:

- z której przychód (kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont) należny nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia,

-która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 roku wynosi 2600 zł brutto, w związku z czym limit przychodu dla działalności nierejestrowanej wynosi 1300 z.

Jeżeli przychód należny z działalności nierejestrowanej przekroczył w danym miesiącu wysokość 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie limitu. Wówczas w ciągu 7 dni należy złożyć w CEIDG wniosek rejestracyjny.

Nierejestrowana działalność gospodarcza a umowa o pracę:

W ramach zawartej umowy o pracę pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia określonego rodzaju pracy w sposób ciągły, w danym miejscu i czasie, pod kierownictwem i na rzecz pracodawcy.

Praca na etacie nie stanowi przeciwwskazań zarówno do założenia działalności gospodarczej, jak i do prowadzenia działalności niezarejestrowanej, oczywiście pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków określonych w przepisach i opisanych we wcześniejszym paragrafie tego artykułu.

Warto wiedzieć, że osoby łączące pracę na etacie i prowadzenie niezarejestrowanej działalności nie muszą obawiać się o zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS-ie. Umowa o pracę oznacza objęcie wszystkimi ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym. W razie choroby czy macierzyństwa możemy zatem bez przeszkód korzystać z opieki w ramach NFZ oraz otrzymać zasiłek chorobowy i macierzyński.

Nierejestrowana działalność nie wiąże się ze zgłoszeniem do ubezpieczeń i opłacaniem składek z tego tytułu, co oznacza, że osoba korzystająca z preferencji prowadzenia firmy bez rejestracji nie jest objęta ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeżeli nie posiadamy innego tytułu do ubezpieczeń, warto rozważyć zgłoszenie firmy w CEIDG.

 

Nierejestrowana działalność gospodarcza a emerytura:

Emeryt ma prawo do założenia działalności gospodarczej rejestrując ją w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jak i niezarejestrowanej działalności gospodarczej.

  

ZUS:

Z tytułu prowadzenia działalności nierejestrowanej nie ma obowiązku odprowadzania jakichkolwiek składek ZUS, zarówno społecznych czy zdrowotnych. Nie podlega bowiem obowiązkowi rejestracyjnemu. Osoba prowadząca tego typu działalność nie dokonuje rejestracji do ubezpieczeń ani nie składa żadnych deklaracji ZUS.

Podatek dochodowy:

Prowadzenie tzw. działalności nierejestrowanej nie zwalnia z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego z tytułu osiąganych dochodów, przychody z tego tytułu nie są bowiem zwolnione od podatku.

Niemniej jednak w związku z tym, iż działalność nierejestrowana nie jest działalnością gospodarczą, osoba ją prowadząca nie odprowadza okresowych (miesięcznych lub kwartalnych) zaliczek na podatek dochodowy.

Dokumentowanie sprzedaży:

 • W przypadku gdy osoba prowadząca działalność nierejestrowaną dokonuje sprzedaży na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych, należy ustalić czy w tym przypadku nie jest wymagane posiadanie kasy fiskalnej i rejestrów.

 

 • Natomiast gdy osoba prowadząca działalność nierejestrowaną korzysta ze zwolnienia z kasy fiskalnej, sprzedaż na rzecz osób prywatnych lub rolników ryczałtowych można ujmować w ewidencji sprzedaży bez rachunkowej.

 

 • Na podstawie Art. 87 § 1, § 3-5, a także Art. 88 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.

Podatnicy od których zażądano rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru, wystawiają rachunek nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. Jeżeli jednak żądanie wystawienia rachunku zostało zgłoszone po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru, wystawienie rachunku następuje w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania.

Podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku, jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określił, w drodze rozporządzenia, zakres informacji, które muszą być zawarte w rachunkach, uwzględniając w szczególności dane identyfikujące sprzedawcę i kupującego, wykonawcę i odbiorcę usług oraz oznaczenie wartości i rodzaju transakcji.

Podatnicy wystawiający rachunki są obowiązani kolejno je numerować i przechowywać kopie tych rachunków, w kolejności ich wystawienia, do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

 

 • W przypadku współpracy z firmami sprzedaż należy udokumentować fakturą - fakturą bez VAT w przypadku podmiotów zwolnionych z VAT, fakturą VAT w przypadku podatników VAT.

 

 • Natomiast gdy nabywcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, tutaj co do zasady istnieje obowiązek wystawienia faktury tylko na wyraźną prośbę nabywcy. Jednak ze względów praktycznych mimo zwolnienia z kasy fiskalnej można całą sprzedaż dokumentować fakturami, nawet mimo braku wyraźnej prośby nabywcy.

 

Działalność nierejestrowana opodatkowana VAT - dokumentowanie

Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną, która nie może korzystać ze zwolnienia z VAT (tj. wykonuje typ działalności bezwzględnie zobowiązujący ją do bycia czynnym podatnikiem VAT lub przekroczyła limit obrotów), sprzedaż dokumentuje co do zasady fakturami VAT. Art. 113 ust. 13 ustawy o VAT ustala, kto nie może być zwolniony z podatku VAT.

Na podstawie Art. 106e ustawy o VAT, faktura powinna zawierać:

1) datę wystawienia;

2) kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób

jednoznaczny identyfikuje fakturę;

3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich

adresy;

4) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;

5) numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;

6) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;

7) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;

8) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

9) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową

netto);

10) kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu

wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej

netto;

11) wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

12) stawkę podatku;

13) sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

14) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty

dotyczące poszczególnych stawek podatku;

15) kwotę należności ogółem; (..)

Artykuł zawiera również wyjątki od w/w reguły.

Dodatkowo należy podkreślić, iż czynny podatnik VAT zobligowany jest do:

prowadzenia rejestrów VAT sprzedaży oraz zakupów,

składania deklaracji VAT za okresy miesięczne w formie elektronicznej.

 

Działalność nierejestrowana zwolniona z VAT – dokumentowanie

Działalność nierejestrowana co do zasady może korzystać ze zwolnienia z VAT, np. ze względu na limit obrotów

korzystając ze zwolnienia z VAT ze względu na limit, podatnik dokumentuje swoją sprzedaż poprzez wystawienie faktury bez VAT. Zakres danych tego typu dokumentu określa § 3 pkt 1 oraz 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie wystawiania faktur.

Na podstawie § 3, pkt 1, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur, faktura dokumentująca dostawę towarów oraz świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2–6, 8–36, bądź przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług powinna zawierać:

a) datę wystawienia,

b) numer kolejny,

c) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy

d) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,

e) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,

f) cenę jednostkową towaru lub usługi,

g) kwotę należności ogółem,

h) wskazanie przepisu ustawy, aktu wydanego na podstawie ustawy, przepisu dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) lub innej podstawy prawnej, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku;

Dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług powinna zawierać w/w dane, o których mowa w a–g;

Korzystając ze zwolnienia z VAT, dodatkowo osoba prowadząca działalność nierejestrowaną w oparciu o art. 109 ust. 1 ustawy o VAT powinna prowadzić uproszczony rejestru sprzedaży.Do jego podstawowych elementów należy zaliczyć:

- liczbę porządkową,

- datę sprzedaży,

- numer dokumentu sprzedaży,

- wartość sprzedaży,

- wartość sprzedaży narastająco.

Ewidencję taką można również wzbogacić o dane kontrahenta. Dodatkowo może być ona prowadzona w formie papierowej.

czytaj dalej

Biuletyn e-doradcy

Aktualności

WażneZmiana opodatkowania - zbliża się termin

Pragniemy przypomnieć, iż jutro tj. 20 stycznia 2021 r. upływa termin zmiany zasad formy opodatkowania.Zawiadomienia o zmianie formy opodatkowania należy obowiązkowo dokonać pisemnie pod rygorem nieważności. Nie wystarczy zatem pójść do urzędu skarbowego i ustnie oświadczyć o dok...

więcej

WażneZmiany w ryczałcie w roku 2021

Zmiany w ryczałcie w 2021 r. Dotyczy osób prawnych  Zmiany obejmą następujące obszary:limit stosowania ryczałtu - zostanie podniesiony z 250 000 euro do 2 000 000 euro,katalog branż i zawodów, które mogą wybrać zryczałtowany sposób rozliczenia z fiskuse...

więcej

WażneUlga dla młodych 2021 - zmiany

Ulga dla młodych w 2021 r. – zmiany Dotyczy osoby fizycznej   Czym jest PIT 0 \"zero\" dla młodych?Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wynagrodzeń uzyskiwanych od 1 sierpnia 2019 roku, skierowane jest do osób młody...

więcej

Archiwum aktualności

Kontakt

Kancelaria Podatkowa Elżbieta Konopka


NIP: 747–000-44-99

REGON: 530600416


Opole

ul. Ozimska 15a/3

45-057 Opole

77 456 54 93


Brzeg

ul. Dzierżonia 16

49-300 Brzeg

77 416 95 59

OK

Ta strona korzysta z plików tekstowych cookies. Jeżeli nie chcesz aby na twoim urządzeniu były przechowywane pliki cookies - możesz wyłaczyć ich obsługę w swojej przeglądarce.

Wyłączenie obsługi cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Brak włączenia blokowania plików cookies w twojej przeglądarce oznacza, iż wyrażasz zgodę na ich przechowywanie w twoim urządzeniu końcowym.