E-księgowość

Login:

Hasło:

Zaloguj

Archiwum aktualności

Faktury VAT w 2013 r. 12-11-2012

Od 1 stycznia 2013 r. zmieniają się zasady wystawiania faktur. Wprowadza je rozporządzenie MF zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, oraz rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Zmiany dotyczące faktur, przewidziane w ustawie zmieniającej z 7 grudnia 2012 r., będą obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.

 

Od 1 stycznia 2013 r. zmieniają się zasady wystawiania faktur. Wprowadza je rozporządzenie MF zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, oraz rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Zmiany dotyczące faktur, przewidziane w ustawie zmieniającej z 7 grudnia 2012 r., będą obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.

Elementy faktur
Nowe przepisy w nieznacznym stopniu zmieniły zakres elementów, jakie powinna zawierać faktura. Zmiana dotyczy przede wszystkim oznaczania faktur. Oznaczenie „Faktura VAT” nie będzie koniecznym elementem faktury, aby ją uznać za taki dokument.

Wykaz faktur, w przypadku których od 1 stycznia br. wprowadzono zmiany:

 

Rodzaj faktury

Jakie elementy nie muszą być zamieszczane od 1 stycznia 2013 r.

Jakie elementy muszą być zamieszczane od 1 stycznia 2013 r.

Faktura VAT

 • oznaczenie „Faktura VAT”
 • numer rejestracyjny samochodu w przypadku faktur za paliwo
 • wyszczególniona wartość sprzedaży netto dotycząca sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu
 • kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto
 • wyszczególnienie kwot podatku, jeżeli wartość sprzedaży opodatkowanej dla danej stawki podatku wraz z podatkiem jest niższa od 7,38 zł

Faktura VAT wystawiana przez małego podatnika rozliczającego się kasowo

 • oznaczenie „Faktura VAT-MP”
 • termin płatności
 • oznaczenie „metoda kasowa”

Faktura wystawiona przez podatnika rozliczającego dostawę towarów od marży

 • oznaczenie „Faktura VAT marża” lub odesłanie do przepisów art. 120 ustawy albo art. 313 dyrektywy
 • oznaczenie w zależności od rodzaju transakcji:
 • „procedura marży – towary używane”
 • „procedura marży – dzieła sztuki”
 • „procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”

Faktura wystawiona przez podatnika rozliczającego usługi turystyki od marży

 • oznaczenie „Faktura VAT marża” lub odesłanie do przepisów art. 119 ustawy albo art. 306 dyrektywy
 • odrębne wykazywanie części należności opodatkowanej stawką 0%
 •  oznaczenie „procedura marży dla biur podróży”

Faktura  stwierdzająca dokonanie dostawy towarów lub wykonanie usługi, dla których podatnikiem zgodnie z przepisami ustawy jest nabywca towaru lub usługi

 • adnotacja, że podatek rozlicza nabywca, lub
 • wskazanie właściwego przepisu ustawy albo dyrektywy, stanowiącego, że podatek rozlicza nabywca
 • oznaczenie „odwrotne obciążenie”

Faktura wystawiana w imieniu dłużnika

 • imię i nazwisko lub czytelny podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury
 • nazwa i adres organów egzekucyjnych lub imię i nazwisko komornika sądowego oraz jego adres
 • w miejscu określonym dla sprzedawcy – nazwa i adres dłużnika

Faktura dokumentująca usługi i dostawy zwolnione z VAT

 • oznaczenie „Faktura VAT”
 • numer, pod którym nabywca jest zidentyfikowany dla podatku od wartości dodanej
 • stawki podatku
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży
 • przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, zgodnie z którym  podatnik stosuje zwolnienie od podatku, lub
 • przepis dyrektywy, który zwalnia od podatku tę dostawę lub to świadczenie, lub
 • inna podstawa prawna wskazująca, że można stosować zwolnienie

Faktura wystawiona w imieniu nabywcy

 • oznaczenie „Faktura VAT”
 • informacja, kto był wystawcą faktury i że wystawił ją w imieniu i na rachunek podatnika wymienionego w fakturze jako sprzedawca
 • oznaczenie „samofakturowanie”

Faktura zaliczkowa

 • oznaczenie „Faktura VAT” lub „Faktura VAT zaliczkowa”

Przepisy nie przewidują odrębnego oznaczenia dla faktur zaliczkowych

Nowością będzie możliwość wystawiania faktury uproszczonych.

 Faktura bez numeru NIP nabywcy
Nadal faktury dotyczące dostaw energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, a także świadczenia usług telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140–153, 174 i 175 zał. nr 3 do ustawy nie muszą zawierać numeru NIP. Wyjątkiem będą faktury uproszczone dotyczące tych czynności. Gdyż takie faktury nie zawierają danych nabywcy, ale muszą zawierać jego NIP.

Nie ma już odrębnych regulacji, które określałyby, że faktura wystawiona na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności i rolnika ryczałtowego nie musi zawierać NIP. Nie oznacza to, że taki NIP będzie konieczny na fakturze wystawionej dla tych osób. Wynika to z ogólnej zasady określającej, jakie elementy powinna zawierać faktura. Z § 5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia wynika, że na fakturze podajemy numer, za  pomocą którego nabywca jest zidentyfikowany dla podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej.

Dokumentacja podatników zwolnionych z VAT
Nowością jest możliwość wystawiania faktur przez podatnika zwolnionego z VAT. Jednak jak wynika z przepisu, musi to być osoba zarejestrowana jako podatnik zwolniony. Sugeruje to, że podatnik zwolniony, który nie złoży zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, wybierając zwolnienie (do czego nie jest zobowiązany), nie będzie mógł wystawiać faktur. Jednocześnie podatnik zwolniony z VAT nadal będzie uprawniony do wystawiania rachunków. Będzie miał więc wybór – wystawić rachunek czy fakturę?

Samofakturowanie
Zasadniczemu uproszczeniu uległy zasady samofakturowania. Po zmianach jedynym warunkiem zastosowania samofakturowania (czyli wystawiania faktur w imieniu sprzedawcy) będzie istnienie:

 • wcześniejszego porozumienia między stronami oraz
 • określonej procedury zatwierdzania poszczególnych faktur.

Co bardzo ważne, przepisy nie wskazują, jakie elementy powinno zawierać takie porozumienie, jak było to dotychczas określone. Nie trzeba również dostarczać naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o zawarciu takiej umowy. Wszystko zależy od woli stron i od tego, jaki ustalą sposób zatwierdzania faktur.

Możliwość wystawiania faktur w imieniu sprzedawcy będzie miał nabywca, który jest podatnikiem VAT albo podatnikiem podatku od wartości dodanej lub podatnikiem podatku o podobnym charakterze albo osobą prawną niebędącą podatnikiem. Dopuszczono możliwość wystawiania faktur za sprzedawcę przez upoważnioną przez niego osobę trzecią, w tym przedstawiciela.

Za sprzedawcę może być wystawiona faktura dokumentująca dostawę towarów lub świadczenie usług (zaliczkowa lub dokumentująca transakcję), których miejsce świadczenia znajduje się poza terytorium Polski.

Nie ma przepisów przejściowych, ale należy uznać, że dotychczasowe uzgodnienia między stronami zachowają ważność.

Terminy wystawiania faktur
Podstawowy termin wystawiania faktur nie uległ zmianie. Fakturę nadal wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Nadal pozostawiono możliwość wystawiania faktur w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym, gdy podatnik określa w fakturze wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży. Taką fakturę należy wystawić nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży.

Nowością jest możliwość wystawiania jednej faktury dokumentującej kilka odrębnych dostaw lub usług, które nie mają charakteru ciągłego. W takim przypadku skrócono jednak termin wystawiania takich faktur. Można je wystawić najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, w którym wydano towar lub wykonano usługę. Nie zawsze musi się to opłacać, gdyż może to przyspieszyć powstanie obowiązku podatkowego.

Przykład
Spółka A sprzedała spółce B towary w styczniu br. w trzech transakcjach: z 22, z 25 i z 29 stycznia. W związku z nimi może wystawić jedną łączną fakturę najpóźniej 31 stycznia. Wtedy obowiązek podatkowy powstanie od trzech dostaw w styczniu. Gdyby każdą dostawę dokumentowała odrębnie i wystawiła faktury siódmego dnia od dnia każdej dostawy, obowiązek podatkowy powstałby:

 • dla dostawy z 22 stycznia – w styczniu,
 • dla dostaw z 25 i 29 stycznia – w lutym.

Wydłużono natomiast termin wystawiania faktur w przypadku transakcji zagranicznych.

Rodzaj transakcji

Jak było w 2012 r.

Jak jest w 2013 r.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Najpóźniej siódmego dnia od dnia dokonania dostawy

Najpóźniej 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano towar

Świadczenie usług na rzecz podatników podatku od wartości dodanej i osób prawnych niebędących takimi podatnikami, których miejsce świadczenia na podstawie art. 28b ustawy jest na terytorium innego państwa UE

Najpóźniej w dniu powstania obowiązku podatkowego i nie wcześniej niż 30 dni przed jego powstaniem

Najpóźniej 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę

Import usług, gdy miejsce świadczenia jest ustalane na podstawie art. 28b ustawy o VAT

Najpóźniej w dniu powstania obowiązku podatkowego i nie wcześniej niż 30 dni przed jego powstaniem

Najpóźniej 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę

Nie zmieniły się natomiast terminy wystawiania faktur zaliczkowych oraz wykaz czynności, dla których fakturę wystawiamy najpóźniej w dniu powstania obowiązku podatkowego i  nie wcześniej niż 30 dni przed jego powstaniem. Wyjątkiem jest tylko import usług i świadczenie usług, których miejsce świadczenia jest ustalane na podstawie art. 28b ustawy (patrz: tabela powyżej).

Faktury korygujące
Zasady wystawiania faktur korygujących „in minus” pozostały bez zmian. Wprowadzone poprawki mają charakter techniczny.

Zmiany wprowadzono do faktur korygujących „in plus”. Tak wystawiona faktura nie musi zawierać kwoty podwyższenia ceny (wartość netto), tylko kwotę podwyższenia podatku. Natomiast faktury wystawione z powodu pomyłek w cenie, stawce, kwocie podatku itp. nie muszą zawierać kwot podanych w omyłkowej wysokości. Zamiast tego muszą zawierać:

 • prawidłową treść korygowanej pozycji, w tym kwoty w prawidłowej wysokości,
 • różnicę między odpowiednimi kwotami wskazanymi pierwotnie w omyłkowej i w prawidłowej wysokości.

Ważne

Faktury korygujące nadal będą musiały mieć oznaczenie „Faktura korygująca” lub „Korekta”.

Noty korygujące
Wbrew wcześniejszym zapowiedziom MF wycofało się z pomysłu likwidacji not korygujących. Nadal nota będzie musiała mieć oznaczenie „Nota korygująca”. Istotną zmianą jest rezygnacja z obowiązku wysyłania odbiorcy noty korygującej w dwóch egzemplarzach i akceptowania jej treści przez odbiorcę w formie pisemnej. Po zmianie wymagana jest tylko akceptacja noty. Sposób akceptacji zależy od ustaleń stron.

Duplikaty faktur
Nadal duplikat będzie musiał zawierać oznaczenie „DUPLIKAT” i datę jego wystawienia. Uszczegółowiono jednak, kto może wystawić taki duplikat. Duplikat będzie mógł wystawić:

1)     podatnik (sprzedawca) lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia:

 • na wniosek nabywcy – zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu podatnika (sprzedawcy),
 • zgodnie z danymi na fakturze będącej w posiadaniu nabywcy;

2)     nabywca, który wystawia faktury w imieniu sprzedawcy (samofakturowanie):

 •  na wniosek podatnika (sprzedawcy) – zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy,
 • zgodnie z danymi na fakturze będącej w posiadaniu podatnika (sprzedawcy);

3)     organ egzekucyjny, gdy wystawił fakturę w imieniu dłużnika:

 • na wniosek nabywcy lub dłużnika – zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu tego organu,
 • zgodnie z danymi na fakturze będącej w posiadaniu nabywcy lub dłużnika.

Faktury wewnętrzne
Zasady wystawiania faktur wewnętrznych pozostały bez mian. Należy pamiętać, że od 1 stycznia 2013 r. podatnik ma wybór – wystawi fakturę wewnętrzną czy zastąpi ją innym dokumentem?

Przechowywanie faktur
Podatnicy posiadający siedzibę działalności w Polsce są zobowiązani przechowywać faktury na terytorium kraju. Wyjątkiem są faktury elektroniczne, które mogą być przechowywane poza terytorium kraju, pod warunkiem że będzie umożliwiony organom podatkowym i organom kontroli skarbowej dostęp za pomocą środków on-line. Podatnicy są zobowiązani zapewnić bezzwłoczny dostęp do faktur, a w przypadku faktur elektronicznych – bezzwłoczny dostęp i pobór.

Przepisy przejściowe
Czynności dokonane do końca 31 grudnia 2012 r. powinny być dokumentowane na dotychczasowych zasadach. Natomiast do faktur korygujących i duplikatów do faktur wystawionych przed 1 stycznia 2013 r. stosujemy nowe zasady.

Utrzymano wymóg akceptacji nabywcy na otrzymywanie faktur elektronicznych. Przepisy nie zawierają formalnych wymogów. Dlatego należy uznać, że również ustna zgoda spełnia taki wymóg. Akceptacja wyrażona do końca 2012 r. zachowuje swoją ważność

czytaj dalej

Biuletyn e-doradcy

Aktualności

WażneŚwiadczenie postojowe

Szanowni Państwo, informujemy iż zgodnie z art. 15zq. 1. ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ni...

więcej

WażneZwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za okres marzec - maj 2020 r.

Szanowni Państwo,informujemy, iż zgodnie z art. 31zo ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niekt&oacut...

więcej

WażneUważaj na fałszywe SMS-y o Tarczy Antykryzysowej

Ostrzegamy przed podejrzanymi SMS-ami, które dotyczą Tarczy Antykryzysowej związanej z epidemią koronawirusa....

więcej

Archiwum aktualności

Kontakt

Kancelaria Podatkowa Elżbieta Konopka


NIP: 747–000-44-99

REGON: 530600416


Opole

ul. Ozimska 15a/3

45-057 Opole

77 456 54 93


Brzeg

ul. Dzierżonia 16

49-300 Brzeg

77 416 95 59

OK

Ta strona korzysta z plików tekstowych cookies. Jeżeli nie chcesz aby na twoim urządzeniu były przechowywane pliki cookies - możesz wyłaczyć ich obsługę w swojej przeglądarce.

Wyłączenie obsługi cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Brak włączenia blokowania plików cookies w twojej przeglądarce oznacza, iż wyrażasz zgodę na ich przechowywanie w twoim urządzeniu końcowym.