E-księgowość

Login:

Hasło:

Zaloguj

Archiwum aktualności

Ważne Brak jednej deklaracji i po podatniku. Oto nowe porządki w rejestrze VAT 20-09-2019

Wystarczy, że firma rozliczająca się z fiskusem co kwartał nie złoży jednej deklaracji, a z automatu zostanie wykreślona z rejestru VAT. To skutek zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, które weszły w życie od września.

Brak jednej deklaracji i po podatniku. Oto nowe porządki w rejestrze VAT

Wystarczy, że firma rozliczająca się z fiskusem co kwartał nie złoży jednej deklaracji, a z automatu zostanie wykreślona z rejestru VAT. To skutek zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, które weszły w życie od września.

Pomyłka z dotkliwymi skutkami

Objęły one również podatników rozliczających się z urzędem skarbowym co miesiąc, ale w ich przypadku usunięcie z rejestru grozi dopiero po nieprzesłaniu trzeciej deklaracji. Są też zmiany pozytywne, np. wykreślenia z powodu niezłożenia deklaracji uniknie teraz podatnik, który wskutek wezwania z urzędu skarbowego udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą oraz złoży brakujące deklaracje. Ale i tak korzyści wynikające z nowych przepisów bledną w zestawieniu z konsekwencjami niezłożenia deklaracji kwartalnej.

Zacznijmy jednak od początku.

Eksperci: to niesprawiedliwe

Od września br. z rejestru czynnych podatników VAT usuwane są – jak już wcześniej wspominano – podmioty, które nie złożą deklaracji za trzy kolejne miesiące lub – jeżeli rozliczają się kwartalnie – za kwartał. Okres, po którym podatnik jest z tego powodu wykreślany z rejestru, został skrócony o połowę, bo do końca sierpnia 2019 r. wynosił on przy deklaracjach miesięcznych i kwartalnych odpowiednio sześć miesięcy i dwa kwartały. Zmianę w art. 96 w ust. 9a pkt 2 ustawy o VAT wprowadziła nowelizacja z 4 lipca 2019 r. (Dz.U. poz. 1520).

Uwaga! Wykreślanie już po kwartale nie jest całkowitą nowością. Tak działo się dotychczas (i nadal dzieje) przy usuwaniu z rejestru VAT-UE. Podatnik zostaje z niego wykreślony, jeżeli:

• przez trzy kolejne miesiące nie składał informacji podsumowujących, o których mowa w art. 100 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej: ustawa o VAT), mimo że miał taki obowiązek;

• złożył za trzy kolejne miesiące lub kwartał deklaracje, w których nie wykazał sprzedaży ani nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia.

Eksperci zwracają uwagę na niesprawiedliwość rozwiązania wprowadzonego od września br. Czym innym bowiem jest zostać wykreślonym po trzeciej niezłożonej deklaracji (gdy podatnik jest zobowiązany do comiesięcznych rozliczeń), a czym innym już po pierwszym takim przeoczeniu (co ma miejsce przy deklaracjach kwartalnych). Tym bardziej że może ono wynikać z przyczyn losowych, a niekoniecznie z zaniedbania (patrz opinie). Na dodatek, tak jak do tej pory, przepisy nie pozostawiają naczelnikowi urzędu skarbowego żadnego pola do uznaniowości. Nakazują usunięcie z grona podatników, jeżeli tylko spełnione zostaną przesłanki wskazane w przepisach wskazanych wyżej.

(Nie)udoskonalona wersja

Z najnowszych danych Krajowej Administracji Skarbowej wynika, że do końca lipca 2019 r. z rejestru czynnych podatników VAT wykreślonych zostało ponad 280 tys. podmiotów, z czego – jak zawsze do tej pory – przeważającą grupę stanowią firmy, które zawiesiły działalność gospodarczą na co najmniej pół roku. Z tego powodu usuniętych zostało z rejestru VAT już prawie 181 tys. podatników. Jednak od września br. problem wykreśleń nabrał nowego wymiaru, a to za sprawą uruchomienia tzw. białej listy podatników.

Źródło: https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1430908,rejestr-czynnych-podatnikow-vat-wykreslenie-podatnika-brak-deklaracji.html

czytaj dalej

Ważne Doręczenie pisma stronie w sytuacji, gdy został ustanowiony pełnomocnik, nie wywołuje żadnego skutku procesowego. 17-09-2019

Dziś NSA w Warszawie wydał trzy wyroki na korzyść podatnika, którego pełnomocnikiem była Pani Elżbieta Konopka – doradca podatkowy.

NSA uchylił decyzje organów podatkowych i wyroki WSA w Opolu.

Dziś NSA w Warszawie wydał trzy wyroki na korzyść podatnika, którego pełnomocnikiem była Pani Elżbieta Konopka – doradca podatkowy.

NSA uchylił decyzje organów podatkowych i wyroki WSA w Opolu.

„NSA tymi wyrokami dał wyraz poszanowania praw podatnika. Dał wyraźny sygnał podatnikom – przedsiębiorcom, że nie tylko oni mają obowiązek przestrzegania przepisów prawa, ale zobowiązane do tego są też organy podatkowe – stwierdziła po rozprawie Elżbieta Konopka, doradca podatkowy, pełnomocnik podatnika. Dodała, że organ nie może wymagać od podatnika praworządności a sam naruszać przepisy prawa. To ważne orzeczenia w sytuacji procederu częstego nadużywania przez organy podatkowe swoich uprawnień poprzez stosowanie manewru przerwania biegu przedawnienia wskutek wszczęcia postępowania karnoskarbowego – podkreśliła.”

Link do artykułu: https://www.prawo.pl/…/pismo-trzeba-wyslac-pelnomocnikowi-p…

Poniżej pełna treść artykułu – zachęcamy do lektury.

Przepisy proceduralne często decydujące w sporze z fiskusem

Doręczenie pisma stronie w sytuacji, gdy został ustanowiony pełnomocnik, nie wywołuje żadnego skutku procesowego. Stanowi jedynie informację dla strony o treści pisma. Organy podatkowe mają prawo wymagać poszanowania prawa od podatnika, lecz same muszą również przestrzegać tych zasad – wynika z wtorkowego wyroku NSA.

NSA rozpatrzył trzy sprawy dotyczące tego samego podatnika, takiego samego stanu faktycznego ale innych okresów obrachunkowych. Spór dotyczył nieuznania za koszty uzyskania przychodu wydatków udokumentowanych dowodami wewnętrznymi, poniesionych na zakup na giełdzie części do maszyn (pozyskiwanych z recyklingu).

Główny zarzut: Przedawnienie

Wniesione przez pełnomocnika podatnika skargi kasacyjne dotyczyły trzech wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, wydanych w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r., 2009 r. i 2010 r. Zarzuty skargi obejmowały zarówno przepisy prawa materialnego, jak i procesowego, ale to naruszenie tych drugich przesądziło o wygranej podatnika. Główny bowiem zarzut skargi dotyczył przedawnienia zobowiązania podatkowego i warunków skutecznego zawieszenia biegu przedawnienia. W sprawie doszło bowiem do sytuacji, w której organ podatkowy, aby nie dopuścić do przedawnienia zobowiązania podatkowego w pośpiechu wszczął postępowanie karnoskarbowe, a zawiadomienie wysłał do podatnika z pominięciem pełnomocnika, który to bezspornie był ustanowiony. W skardze kasacyjnej pełnomocnik podatnika podniósł też oczywiście inne zarzuty dotyczące postępowania (m.in. odmowę przesłuchania świadka), ale to kwestia nieprawidłowego zawiadomienia stała się rozstrzygająca.

Pełnomocnika trzeba zawiadomić

Pełnomocnik podatnika zwracał uwagę na nieprawidłowe zawiadomienie skarżącego o zawieszeniu biegu przedawnienia, z uwagi na pominięcie przy doręczeniu zawiadomienia ustanowionego w sprawie pełnomocnika. Jeżeli bowiem podatnik ustanawia pełnomocnika do reprezentowania jego interesów (praw i obowiązków) w postępowaniu kontrolnym, oznacza to, że jest on uprawniony do reprezentowania strony (podatnika) we wszystkich czynnościach tego postępowania, które nie wymagają jego osobistego udziału, w tym do odbierania zawiadomień wystosowanych w trybie art. 70c ustawy – ordynacja podatkowa. Doręczenie pisma stronie w sytuacji, gdy został ustanowiony pełnomocnik, nie wywołuje żadnego skutku procesowego, stanowiąc jedynie informację dla strony o treści pisma, które powinno być - zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem - doręczone pełnomocnikowi. Na wcześniejszym etapie tego postępowania WSA w Opolu nie uznał tych zarzutów.

Nieprawidłowe doręczenie problemem

NSA przychylił się do argumentacji pełnomocnika podatnika, w jego ocenie tryb i sposób postępowania organów podatkowych były naganne, co powinien stwierdzić WSA. Stwierdził, że w sprawie doszło do przedawnienia. Wszczęcie przez organ postępowania stało się nieskuteczne poprzez nieprawidłowe doręczenie zawiadomienia o jego wszczęciu. NSA uchylił decyzje organów podatkowych i wyroki WSA w Opolu.

- NSA tymi wyrokami dał wyraz poszanowania praw podatnika. Dał wyraźny sygnał podatnikom – przedsiębiorcom, że nie tylko oni mają obowiązek przestrzegania przepisów prawa, ale zobowiązane do tego są też organy podatkowe – stwierdziła po rozprawie Elżbieta Konopka, doradca podatkowy, pełnomocnik podatnika. Dodała, że organ nie może wymagać od podatnika praworządności a sam naruszać przepisy prawa.

- To ważne orzeczenia w sytuacji procederu częstego nadużywania przez organy podatkowe swoich uprawnień poprzez stosowanie manewru przerwania biegu przedawnienia wskutek wszczęcia postępowania karnoskarbowego – podkreśliła.

Wyroki NSA z 17 września 2019 r. sygn. akt I FSK 3236/17, I FSK 3472/17, I FSK 3473/17

czytaj dalej

Ważne Dodatkowe informacje ws. Wykazu podatników VAT 17-09-2019

W związku z uruchomieniem od 1 września 2019 r. nowego wykazu podatników VAT Ministerstwo Finansów przypomina, że obowiązek zapłaty na rachunek wskazany na wykazie podatników VAT wejdzie w życie od 1 stycznia 2020 r.

W związku z uruchomieniem od 1 września 2019 r. nowego wykazu podatników VAT Ministerstwo Finansów przypomina, że obowiązek zapłaty na rachunek wskazany na wykazie podatników VAT wejdzie w życie od 1 stycznia 2020 r.
Dopiero od tego dnia podatnik, podczas zapłaty na rachunek spoza wykazu, musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami w podatku dochodowym oraz z odpowiedzialnością solidarną w VAT.
Oznacza to, że do 31 grudnia 2019 r. zapłata na rachunek spoza wykazu nie pociąga za sobą negatywnych konsekwencji podatkowych.

Szczegóły na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.gov.pl/web/finanse/dodatkowe-informacje-ws-wykazu-podatnikow-vat

czytaj dalej

Ważne Nowe zasady logowania do bankowości elektronicznej 13-09-2019

Z powodu wejścia w życie nowych przepisów w ostatnich dniach banki, skoki i instytucje płatnicze modyfikują zasady dostępu do serwisów bankowości elektronicznej, wprowadzając dodatkowy element potwierdzenia logowania, np. kod SMS.

Z powodu wejścia w życie nowych przepisów w ostatnich dniach banki, skoki i instytucje płatnicze modyfikują zasady dostępu do serwisów bankowości elektronicznej, wprowadzając dodatkowy element potwierdzenia logowania, np. kod SMS.

W związku z tymi działaniami należy pamiętać o standardowych zasadach komunikacji instytucji finansowych z klientami. Każde niestandardowe działania, takie jak wiadomości mailowe, SMS i próby kontaktu telefonicznego, powołujące się na wejście w życie nowych rozwiązań, w których klient jest proszony o podanie np. danych do logowania do banku, PIN-ów do karty płatniczej czy danych osobowych, powinny wzbudzać uzasadnione podejrzenia klientów.

Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/nowe-zasady-logowania-do-bankowosci-elektronicznej

czytaj dalej

Ważne Termin złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych 11-09-2019

Szanowni Państwo,

przypominamy, że ostatniego dnia września mija termin złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy 2018. Dotyczy to podatników CIT, których rok podatkowy jest zbieżny z rokiem kalendarzowym.

Szanowni Państwo,

przypominamy, że ostatniego dnia września mija termin złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy 2018. Dotyczy to podatników CIT, których rok podatkowy jest zbieżny z rokiem kalendarzowym.

Dla podatników dokumentujących transakcje według przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2018 roku zastosowanie ma tryb złożenia takiego oświadczenia zgodnie z tym stanem prawnym.

W przypadku stosowania do transakcji z 2018 roku zasad dotyczących cen transferowych obowiązujących do końca 2018 roku:

  • pismo zawierające jedynie oświadczenie o sporządzeniu wymaganej przepisami prawa dokumentacji podatkowej należy złożyć we właściwym dla podatku dochodowego urzędzie skarbowym w formie papierowej bądź za pośrednictwem platformy ePUAP;
  • oświadczenie takie podatnik musi złożyć i podpisać osobiście, bez udziału pełnomocnika (księgowego, doradcy podatkowego), np. dla spółek kapitałowych będzie to zarząd zgodnie z zasadami reprezentacji.

UWAGA! Jeżeli podatnik był zobowiązany do sporządzenia dokumentacji za rok podatkowy 2017, to niezależnie od wartości transakcji zawartych w 2018 roku (nawet jeżeli nie przekroczyły one ustawowo określonych limitów) ciąży na nim – na zasadzie kontynuacji - obowiązek sporządzenia dokumentacji dotyczącej transakcji z 2018 roku i – w konsekwencji – powinien złożyć oświadczenie o jej sporządzeniu.

W razie wyboru stosowania do transakcji z podmiotami powiązanymi z 2018 roku przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku (zgodnie z przepisami przejściowymi):

  • oświadczenie można złożyć jedynie w formie elektronicznej (za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej), a
  • w związku z tym, że nie sporządzono dla takiego oświadczenia specjalnego formularza, należy oświadczenie to złożyć w formie pisma ogólnego.

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji i pomocy w tym zakresie, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.

czytaj dalej

Biuletyn e-doradcy

Aktualności

WażneUwaga na oszustwa „na ZUS” !

Zakład Ubezpieczeń Społecznych apeluje do swoich klientów o ostrożność przy otwieraniu i odpowiadaniu na maile, które wydają się być korespondencją z ZUS. Dokładnie zwracajmy uwagę na adres, z którego przychodzą maile....

więcej

WażneNiższy PIT 17% dla wszystkich już obowiązuje

Przypominamy, że już od 1 października 2019 r. obowiązują przepisy, które obniżają podatek dochodowy PIT z 18 do 17 proc. dla wszystkich podatników oraz dodatkowo zmniejszają PIT dla osób pracujących przez ponad 2-krotne podniesienie kosztów uzyskania przychod&oa...

więcej

WażneBrak jednej deklaracji i po podatniku. Oto nowe porządki w rejestrze VAT

Wystarczy, że firma rozliczająca się z fiskusem co kwartał nie złoży jednej deklaracji, a z automatu zostanie wykreślona z rejestru VAT. To skutek zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, które weszły w życie od września....

więcej

Archiwum aktualności

Kontakt

Kancelaria Podatkowa Elżbieta Konopka


NIP: 747–000-44-99

REGON: 530600416


Opole

ul. Ozimska 15a/3

45-057 Opole

77 456 54 93


Brzeg

ul. Dzierżonia 16

49-300 Brzeg

77 416 95 59

OK

Ta strona korzysta z plików tekstowych cookies. Jeżeli nie chcesz aby na twoim urządzeniu były przechowywane pliki cookies - możesz wyłaczyć ich obsługę w swojej przeglądarce.

Wyłączenie obsługi cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Brak włączenia blokowania plików cookies w twojej przeglądarce oznacza, iż wyrażasz zgodę na ich przechowywanie w twoim urządzeniu końcowym.