E-księgowość

Login:

Hasło:

Zaloguj

Aktualności

Ważne Ostrzeżenie dot. maili sugerujących sprzedaż pustych faktur! 13-06-2019

W ostatnim czasie na skrzynki mailowe wpływają wiadomości, które budzą ogromne wątpliwości co do rodzaju oferowanych usług czy też towarów, albowiem sugerują one sprzedaż faktur.

W ostatnim czasie na skrzynki mailowe wpływają wiadomości, które budzą ogromne wątpliwości co do rodzaju oferowanych usług czy też towarów, albowiem sugerują one sprzedaż faktur.

Poniżej przesyłamy taką przykładową, budzącą wątpliwość treść wiadomości:


\"DAM KOSZTY – SPRZEDAM FAKTURY VAT

Faktury z 23% VAT możemy wystawić na – transport , reklamę , doradztwo , poligrafie , usługi budowlane , remontowe , informatyczne , sprzęt komputerowy , oprogramowanie , artykuły biurowe i wyposażenie , części samochodowe w tym naprawy i serwisowanie oraz inne według zamówienia .Oferujemy legalne faktury kosztowe , jesteśmy płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) zakupione u nas dokumenty (koszty VAT) mogą Państwo zaksięgować i zmniejszyć należność podatkową .
Nasza prowizja to 5% od kwoty brutto .
Po przesłaniu zapytania prześlemy pełną informację\"

Przestrzegamy przed pośpiesznym korzystaniem z tego typu usług, jak i przed nieprzemyślanym kontaktem z nadawcą takiej lub podobnej wiadomości.
Może to być SPAM, a wówczas stwarza to zagrożenie zainfekowania komputera złośliwym oprogramowaniem; może to być też wiadomość od nieuczciwego kontrahenta, co może mieć negatywne skutki w przypadku powzięcia przez Organy podatkowe informacji o współpracy z takim kontrahentem.

Oferent będący autorem przytoczonej wyżej przykładowej wiadomości , nie wskazuje:
- adresu swojej siedziby
- osób reprezentujących
- numeru NIP
- numeru KRS
nie jesteśmy więc w stanie sprawdzić legalności jego działania - nie można go sprawdzić ani przez CEIDG, ani KRS, ani na portalu Ministerstwa Finansów. Mamy więc prawo przypuszczać, iż nie jest to rzetelny kontrahent.

Ponadto przypominamy, że jedynie faktyczny zakup towarów i usług pozwala zmniejszyć zobowiązanie z tytułu podatku VAT czy podatku dochodowego. Nigdy natomiast zakupy faktur !
Faktury nieodzwierciedlające faktycznej transakcji to tzw. „puste faktury”.

Wyrażenie „pusta faktura” (inaczej „faktura fikcyjna”) oznacza więc wystawiony doku-ment – fakturę VAT, która nie odzwierciedla stanu faktycznego, czyli gdy podatnik na faktu-rze wykaże fikcyjną dostawę towarów, bądź usługę. 
„Pusta faktura” nie daje prawa do odliczenia wykazanego w niej podatku, zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury gdy stwierdzają czyn-ności, które nie zostały dokonane.
Podatnicy, którzy wystawiają „puste faktury” i ich kontrahenci swoim postępowaniem może narazić się na odpowiedzialność przewidzianą przepisami Kodeksu karnego skarbowego:
- podatnik, który składając deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co nara-ża podatek na uszczuplenie podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze po-zbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie,
- kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych,
- kto wystawia fakturę lub rachunek w sposób nierzetelny albo takim dokumentem się po-sługuje, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

Jak zagadnienie „pustych faktur” jest oceniane przez Sądy Administracyjne?
Zgodnie z Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 czerwca 2012 r., sygn. akt I FSK 1200/11 organy podatkowe kwestionujące odliczenia VAT przez przedsiębiorcę z „pustych faktur”, muszą udowodnić, że przedsiębiorca nie zachował należytej staranno-ści.
NSA powołał się na jedno z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE z 21 czerwca 2012 r. w sprawach połączonych Mahagében kft i Péter Dávid (C-80/11, C-142/11) i „przełamał” niekorzystne stanowisko, prezentowane niekiedy w polskim orzecznictwie, odmawiające podatnikom nieświadomie uczestniczącym w oszustwie prawa do odliczenia VAT z faktur wystawianych przez nieuczciwych kontrahentów.
Sądy Administracyjne przeważnie powołują się na przepisy krajowe, które nie pozwalają na odliczenie VAT z faktur niedokumentujących rzeczywistej transakcji. Jak widać istnieją także inne wyroki NSA w sytuacjach, gdy organy chcą zakwestionować prawo do odliczenia VAT wtedy, gdy podatnicy bez swojej winy padną ofiarą nieuczciwego kontrahenta.
Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Sądów Administracyjnych nie ma żadnej taryfy ulgowej dla tzw. „słupów”; świadczy o tym m.in. wyrok NSA z dnia 01.12.2015 r. I FSK 1227/14. W przedmiotowej sprawie kolega obiecał za założenie działalności i wystawianie faktur kwotę 2.000 zł miesięcznie, a NSA orzekł kwotę do zapłaty w łącznej wysoko-ści 1.400.065 zł z tytułu wystawienia faktur VAT. Zgodnie z uzasadnieniem Wyroku Sądu I Instancji „firma skarżącego istniała jedynie formalnie, faktycznie zaś nie podejmowano żadnych czynności gospodarczych, w tym nie świadczono dokumentowanych spornymi fak-turami usług IT i SMS. Strona uczestniczyła w procederze fikcyjnego obrotu ww. usługami w łańcuchu utworzonych w tym celu podmiotów. Sporządzanie nierzetelnych dokumentów w ramach działalności gospodarczej skarżącego było zatem celowe i miało stworzyć pozory rzeczywiście przeprowadzanych transakcji, by w ten sposób wyłudzić od Skarbu Państwa zwrot podatku od towarów i usług na następnych ogniwach tego łańcucha”. Co więcej prze-ciwko „słupowi” toczy się także postępowanie karne, każdy taki wyrok to przestroga dla „amatorów łatwego zarobku”!

Dlatego też przestrzegamy Państwa przed podjęciem decyzji o podjęciu współpracy z podmiotem, co do którego nie jesteśmy w stanie ustalić takich danych jak : numer NIP, numer KRS, CEIDG, dane osób reprezentujących czy też adres siedziby.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 605 406 137.

czytaj dalej

Ważne WAŻNY KOMUNIKAT!!!! 11-06-2019

Uwaga na fałszywe maile trafiające na skrzynki mailowe przedsiębiorców z informacją o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej!

WAŻNY KOMUNIKAT!!!!

Uwaga na fałszywe maile trafiające na skrzynki mailowe przedsiębiorców z informacją o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej!!!

Ostrzegamy przed fałszywymi wiadomościami e-mail informującymi o \\\"zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej\\\", których odbiorca proszony jest o przygotowanie dokumentów wymienionych rzekomo w pliku dołączonym do wiadomości.
Otwieranie załącznika do wiadomości lub wysyłanie odpowiedzi do nadawcy, jest niebezpieczne, ponieważ może spowodować zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem lub przekazanie danych podatnika nieuprawnionym osobom.
Urzędy skarbowe nie są autorami takich wiadomości i co do zasady nie informują drogą mailową o wszczęciu kontroli. Prosimy o zwrócenie uwagi, że korespondencja mailowa kierowana przez urzędy skarbowe wysyłana jest wyłącznie z adresów o domenie „gov.pl”.

W sytuacji gdy otrzymacie Państwo maila z taką informacją prosimy o niezwłoczny kontakt ze swoim doradcą podatkowym.

Poniżej treść fałszywego maila:

Urzad Skarbowy doreczyl zawiadomienie o zamiarze wszczecia kontroli w dniu 18.06.2016r. Wobec braku mozliwosci nawiazania kontaktu telefonicznego w dniach 3-4.06.2019r. i nie zastania podatnika w jego siedzibie w dniu 2.06.2019r. w celu ustalenia terminu wszczecia kontroli. Urzad Skarbowy wyznacza termin wszczecia kontroli na 29.06.2019r. o godz. 9.00.

Jednoczesnie Urzad Skarbowy informuje, ze zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz.74 z pózn. zm.) w zwiazku art. 80 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 z pózn. zm.) czynnosci kontrolnych dokonuje sie w obecnosci kontrolowanego lub osoby przez niego upowaznionej. Oznacza to ze w wyzej wymienionym terminie jest Pani/Pan zobowiazana/y do obecnosci w siedzibie swojej Firmy i wspólpracy z inspektorem kontroli. Ponadto zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy o swobodzie dzialalnosci gospodarczej jest Pani/Pan zobowiazany do pisemnego wskazania osoby upowaznionej do reprezentowania Pani/Pana w trakcie kontroli, w szczególnosci w czasie Pani/Pana nieobecnosci.

Jest Pani/Pan zobowiazana/y do przygotowania wszystkich potrzebnych dokumentów zwiazanych z prowadzona przez Pania/Pana Firma wymienionych w zalaczniku.

Zalacznik do pobrania

Nieobecnosc Pani/Pana moze zostac uznana za stan wyczerpujacy znamiona wykroczenia okreslonego w art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy z 13 pazdziernika 1998 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 z pózn. zm.).

czytaj dalej

Ważne Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) 06-06-2019

Kto i od  kiedy  ma obowiązek utworzyć PPK?

Przepisy przewidują stopniowe (co 6 miesięcy) włączanie kolejnych grup podmiotów do PPK. Od 1 lipca 2019 r. do 1 stycznia 2021 r. do utworzenia PPK zobowiązane będą kolejne grupy przedsiębiorstw – od największych po najmniejsze.

Kto i od  kiedy  ma obowiązek utworzyć PPK?

Przepisy przewidują stopniowe (co 6 miesięcy) włączanie kolejnych grup podmiotów do PPK. Od 1 lipca 2019 r. do 1 stycznia 2021 r. do utworzenia PPK zobowiązane będą kolejne grupy przedsiębiorstw – od największych po najmniejsze. Etapy wprowadzania przepisów w życie:

  • od 1 lipca 2019 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób (według stanu na 31 grudnia 2018 r.);
  • od 1 stycznia 2020 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób (według stanu na 30 czerwca 2019 r.);
  • od 1 lipca 2020 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób (według stanu na 31 grudnia 2019 r.);
  • od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych.

Uwaga! Jeśli dany podmiot zatrudniający należy do jednej grupy kapitałowej może przystąpić do PPK w terminie, który obowiązuje największą spółkę z grupy (czyli z największą liczbą osób zatrudnionych).

Przepisy przewidują wyjątki od tego obowiązku, które obejmują:

 • mikroprzedsiębiorcę, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą mu deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK;
 • podmiot zatrudniający, który w dniu objęcia go przepisami ustawy prowadzi Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz nalicza i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% dla minimum 25% osób zatrudnionych;
 • podmiot zatrudniający będący osobą fizyczną, który zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tego podmiotu, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą. 
czytaj dalej

Ważne Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami dotyczącymi \"Krajowej Kontroli Skarbowej\" 24-05-2019

Resort finansów ostrzega przed fałszywymi wiadomościami, w których autor podszywa się pod pracownika Krajowej Administracji Skarbowej i prosi o wypełnienie załączonego formularza.

Resort finansów ostrzega przed fałszywymi wiadomościami, w których autor podszywa się pod pracownika Krajowej Administracji Skarbowej i prosi o wypełnienie załączonego formularza.

Szczegóły na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: https://www.gov.pl/web/finanse/uwaga-na-falszywe-wiadomosci-e-mail-nt-krajowej-kontroli-skarbowej?fbclid=IwAR3rSXTp3iWZCXoLGgoOR-GMTdhEOtcyeTG5N7lUI2QO63gy8iuTvm_bBbU

czytaj dalej

Ważne Do 31 maja obowiązkowe oświadczenie od pracowników obsługujących kasy fiskalne 23-05-2019

Kancelaria Podatkowa przypomina, że w dniu 29 kwietnia 2019 r. zostało wydane Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, zgodnie z którym osoby, które prowadzą u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących, powinny zostać zapoznane z informacją o zasadach ewidencji.

Informacja o zasadach ewidencji, jak i też wzór oświadczenia, jakie powinien złożyć każdy pracownik do dnia 31.05.2019 r., stanowią załącznik nr 1 do ww. Rozporządzenia Ministra Finansów.

Kancelaria Podatkowa przypomina, że w dniu 29 kwietnia 2019 r. zostało wydane Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, zgodnie z którym osoby, które prowadzą u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących, powinny zostać zapoznane z informacją o zasadach ewidencji.

Informacja o zasadach ewidencji, jak i też wzór oświadczenia, jakie powinien złożyć każdy pracownik do dnia 31.05.2019 r., stanowią załącznik nr 1 do ww. Rozporządzenia Ministra Finansów.


Szczegóły w artykule : https://www.pit.pl/aktualnosci/do-31-maja-obowiazkowe-oswiadczenie-od-pracownikow-obslugujacych-kasy-fiskalne-956260?fbclid=IwAR3trD4AjFSkuMA3DQlzd1ohPm2A-n4a0Fjbxq8kGl62dsr5ADpc4UO25ZE

czytaj dalej

Biuletyn e-doradcy

Aktualności

WażneOstrzeżenie dot. maili sugerujących sprzedaż pustych faktur!

W ostatnim czasie na skrzynki mailowe wpływają wiadomości, które budzą ogromne wątpliwości co do rodzaju oferowanych usług czy też towarów, albowiem sugerują one sprzedaż faktur....

więcej

WażneWAŻNY KOMUNIKAT!!!!

Uwaga na fałszywe maile trafiające na skrzynki mailowe przedsiębiorców z informacją o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej!...

więcej

WażnePracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Kto i od  kiedy  ma obowiązek utworzyć PPK?Przepisy przewidują stopniowe (co 6 miesięcy) włączanie kolejnych grup podmiotów do PPK. Od 1 lipca 2019 r. do 1 stycznia 2021 r. do utworzenia PPK zobowiązane będą kolejne grupy przedsiębiorstw – od największych po najmnie...

więcej

Archiwum aktualności

Kontakt

Kancelaria Podatkowa Elżbieta Konopka


NIP: 747–000-44-99

REGON: 530600416


Opole

ul. Ozimska 15a/3

45-057 Opole

77 456 54 93


Brzeg

ul. Dzierżonia 16

49-300 Brzeg

77 416 95 59

OK

Ta strona korzysta z plików tekstowych cookies. Jeżeli nie chcesz aby na twoim urządzeniu były przechowywane pliki cookies - możesz wyłaczyć ich obsługę w swojej przeglądarce.

Wyłączenie obsługi cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Brak włączenia blokowania plików cookies w twojej przeglądarce oznacza, iż wyrażasz zgodę na ich przechowywanie w twoim urządzeniu końcowym.